Behandling av personuppgifter för covidbevis

Covidbevis ska underlätta vid resor inom Europa under coronapandemin. Det är utformat på samma sätt inom hela EU, Norge, Island och Liechtenstein. Covidbevis utfärdas av E-hälsomyndigheten. Med ett covidbevis kan du visa att du har:

  • bevis på vaccination (vaccinationsbevis) eller
  • bevis på negativt covidtest (testbevis) eller
  • bevis på tillfrisknande (tillfrisknandebevis)

Hur fungerar de olika bevisen?

Bevis på vaccination för att resa (vaccinationsbevis)

Du loggar in på e-tjänsten www.covidbevis.se för att hämta ditt covidbevis på vaccination. För att få kunna använda e-tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer, en svensk e-legitimation och vara över 16 år. E-hälsomyndigheten hämtar efter din begäran och samtycke uppgifter om din vaccination från Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

Om du inte kan använda en e-legitimation så kan du även beställa ett covidbevis från E-hälsomyndigheten via en blankett. Du skriver ut blanketten och fyller i den, lägger den i ett kuvert och postar den till E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Därefter skickar myndigheten ditt covidbevis med posten till din folkbokföringsadress.

Vaccinationsbevis till svenskar som har blivit vaccinerade mot covid-19 i tredjeland

Svenskar som har vaccinerat sig i tredjeland (länder utanför EU/EES) kan få vaccinationsbevis från och med den 1 februari 2022. Det är Statens servicecenter som kontrollerar dokumentationen för vaccinationer utförda i tredje land.

Personer som nu får möjlighet att få ett svenskt vaccinationsbevis är de som:

  • är folkbokförda i Sverige och
  • har digital brevlåda

Personen ska vara vaccinerad mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt i EU eller ett vaccin som finns på WHO:s lista över nödgodkända vacciner.

Personen ska ha fått den sista vaccinationen i en serie, i tredjeland. Tredjeland är länder utanför EU/EES samt länder där det inte har varit möjligt att få ett vaccinationsbevis, trots att landet är anslutet till EU:s system för digitala covidbevis.

Vaccinationsbevis utfärdas på uppdrag av individen, som ska kunna visa upp identitetshandlingar och originalhandlingar om erhållna vaccinationer.

Personen ska vara 16 år eller äldre.

Vaccinationsbevis till personer som fått sin vaccination registrerad på reservnummer

Personer som saknar personnummer, samordningsnummer eller immunitetsnummer och har fått sin vaccination registrerad på ett så kallat reservnummer kan få ett vaccinationsbevis genom att kontakta vården i den region där personen har vaccinerats. Om doserna har tagits i olika regioner, ska man kontakta den region där den senaste dosen tagits. Kontaktuppgifter till vården finns på 1177.se

För att få ett vaccinationsbevis ska personen ha vaccinerats mot covid-19 i Sverige och vaccinationerna ska vara journalförda hos vården. Vaccinationsdoserna ska vara registrerade på reservnummer. Personen ska ange en adress dit vaccinationsbeviset kan skickas som rekommenderat brev. Personen ska kunna legitimera sig med en av Postnords godkända legitimationer. Postnord - Godkända legitimationer.

Personen ska vara 16 år eller äldre.

Utskrift av vaccinationsbevis på apotek

Du som saknar e-legitimation och därför inte har möjlighet att själv hämta ett vaccinationsbevis på en dator eller en telefon kan vända dig till ett apotek.

Besök något av Sveriges cirka 1 400 apotek.

För att få vaccinationsbevis på apotek krävs att:

  • Du är vaccinerad i Sverige och det bör ha gått minst sju dagar sedan din senaste dos.
  • Du saknar e-legitimation
  • Du kan legitimera dig med en godkänd legitimation: id-kort utfärdat av Skatteverket, svenskt pass med vinröd pärm, svenskt nationellt id-kort, svenskt körkort, svenskt SIS-märkt id-kort utfärdat av till exempel bank, företag, myndighet eller Svensk kassaservice, samt svenskt tjänstekort (utan SIS märke) utfärdat av en statlig myndighet.
  • Du har ett svenskt personnummer

Bevis på tillfrisknande för att resa (tillfrisknandebevis)

Tidigast elva (11) dagar efter genomfört positivt test hos vårdgivaren, kan du begära att vårdgivaren rapporterar in uppgifter om testresultatet till E-hälsomyndigheten för att skapa ett bevis åt dig. Testresultatet skickas tillsammans med uppgifter om ditt namn, personnummer/födelsedata och adressuppgifter till E-hälsomyndigheten som utfärdar ditt covidbevis.

Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer covidbeviset att skickas till den. Saknar du en digital brevlåda skickar E-hälsomyndigheten covidbeviset till din folkbokföringsadress.

Som vårdnadshavare kan du hämta ett covidbevis åt ditt barn. Barn kan själva hämta covidbevis från det att barnet har fyllt 16 år.

Bevis på negativt test för att resa (testbevis)

Efter genomfört test hos vårdgivaren begär du att vårdgivaren skickar det negativa testresultatet tillsammans med uppgifter om ditt namn och personnummer/födelsedata till E-hälsomyndigheten som utifrån inkomna uppgifter skapar ett covidbevis. E-hälsomyndigheten skickar sedan tillbaka covidbeviset till vårdgivare som, om du har e-legitimation, kan lämna det till dig genom sin e-tjänst. Om du är ansluten till en digital brevlåda kommer covidbeviset även att skickas dit.

Saknar du e-legitimation eller inte vill använda vårdgivarens e-tjänst kan du istället få covidbeviset utlämnat på papper direkt i handen efter att du identifierat dig för vårdgivaren.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? 

I e-tjänsten Covidbevis.se – vaccinationsbevis

När du använder E-hälsomyndighetens e-tjänst för att hämta ditt vaccinationsbevis, så sparas ditt personnummer, din IP-adress och dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer och din IP-adress sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig som ansöker om ett covidbevis. Ditt personnummer används också för att säkerställa att du får rätt bevis när du använder e-tjänsten.

För att skapa beviset hämtas information om din senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från Folkhälsomyndigheten och ditt namn och födelsedatum från folkbokföringsregistret hos Skatteverket. De bevis som skapas sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782).

Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över användningen av tjänsten, till exempel för att se hur tjänsten används och för att planera och följa upp användningen av tjänsten. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Beställning av vaccinationsbevis genom blankett

När du skickar in en blankett till E-hälsomyndigheten med begäran om att beställa ett covidbevis på vaccination, sparas blanketten och det bevis som har skapats. Det görs i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Uppgifterna som du har lämnat på blanketten ligger till grund för utfärdande av ditt covidbevis på vaccination. För att skapa beviset hämtas information om din senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från Folkhälsomyndigheten och ditt namn, födelsedatum och folkbokföringsadress från folkbokföringsregistret hos Skatteverket.

Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över beställda covidbevis. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Vaccinationsbevis till svenskar som har blivit vaccinerade mot covid-19 i tredjeland

När du ansöker om ett vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten sparas ditt personnummer, ditt underlag för skapande av vaccinationsbevis och dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer sparas för att dokumentera att E-hälsomyndigheten har gjort en säker identifiering av dig som ansöker om ett covidbevis. Ditt personnummer används också för att säkerställa att du får ett bevis med korrekt information. För att skapa beviset hämtas information om ditt namn och födelsedatum från folkbokföringen hos Skatteverket. De bevis som skapas samt ditt underlag för vaccinationsbeviset sparas i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik över utfärdade bevis. Det görs enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag. Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare på E-hälsomyndigheten som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. Medarbetare på Statens servicecenter tar del av dina personuppgifter i det underlag du lämnar in för att skapa vaccinationsbeviset.

Vaccinationsbevis till personer som fått sin vaccination registrerad på reservnummer

När du begär ett vaccinationsbevis av en vårdgivare sparas dina personuppgifter (födelsedatum och fullständigt namn), ditt reservnummer som vaccinationen har journalförts på hos vårdgivaren, samt ditt skapade bevis. Dina uppgifter sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig samt för att kunna utfärda ett bevis med korrekt information. För att kunna skicka ut beviset till dig, sparar vi även den adress och de kontaktuppgifter som du angett till vårdgivaren.

Bevisen sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som vårdgivaren utför vid vaccinering, provtagning och testresultat samt den personuppgiftsbehandling som sker vid inrapportering av uppgifter till E‑hälsomyndigheten.

Utskrift av vaccinationsbevis på apotek

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid utfärdade av ett vaccinationsbevis. När du använder E-hälsomyndighetens tjänst för att hämta ditt vaccinationsbevis, sparas ditt personnummer och dina skapade bevis hos myndigheten. Ditt personnummer sparas för att dokumentera att myndigheten har gjort en säker identifiering av dig. Ditt personnummer används också för att säkerställa att du får ett bevis med korrekt information.

För att skapa beviset hämtas information om din senaste vaccination (datum, vaccin och dos) från Folkhälsomyndigheten, samt ditt namn och födelsedatum från folkbokföringen hos Skatteverket.

Bevisen sparas hos E-hälsomyndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Om du har en digital brevlåda, så skickas det utfärdade vaccinationsbeviset även dit.

Vi använder också dina personuppgifter för att ta fram statistik över utfärdade bevis. Det görs enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgifts-behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.

Medarbetare på E-hälsomyndigheten som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. Apotekspersonal kan ta del av uppgifterna i samband med utlämnandet av ditt vaccinationsbevis.

För covidbevis av typen testbevis

När du begär ett covidbevis av typen testbevis av en vårdgivare sparas ditt personnummer och dina skapade bevis med uppgifter om typ av test, tidpunkt för test och resultat av test hos myndigheten. Bevisen sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter. Vårdgivaren är myndighetens personuppgiftsbiträde vid utlämnandet av covidbeviset.

För covidbevis av typen tillfrisknandebevis

När du begär ett covidbevis av typen tillfrisknandebevis av en vårdgivare så sparas ditt personnummer och dina skapade bevis med uppgifter om typ av test, tidpunkt för test, resultat av test och hur länge testet gäller hos myndigheten. Bevisen sparas hos myndigheten i enlighet med bestämmelserna om hantering av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och arkivlagen (1990:782). Vi använder även dina personuppgifter för att ta fram statistik. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock enbart i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att uppfylla ändamålet, eller så länge som krävs enligt lag.

Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och vikten av säker identifiering. Stöd för personuppgiftsbehandlingen finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953, och i den kompletterande svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis.
Medarbetare som behöver behandla uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, kan ta del av dina personuppgifter.

Personuppgiftsbiträden

E-hälsomyndigheten använder sig av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifterna i enlighet med de ändamål och instruktioner som E-hälsomyndigheten gett för behandlingen. När personuppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa skyddet för uppgifterna.

Hur ser dina rättigheter ut?

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som E‑hälsomyndigheten behandlar om dig. Du har också rätt att få en kopia av den informationen.

Vi kommer att, på din begäran eller på eget initiativ, rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du hänvisar till.

Om du inte är nöjd med vår behandling har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du kan även vända dig till tillsynsmyndighet i det land där du bor eller arbetar. Du har rätt till skadestånd om dina personuppgifter hanteras på ett olagligt sätt.

Om du har frågor om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter kan du kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud genom att mejla till e-postadressen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor med posten till:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

Information om sekretess

Utöver information om hur E-hälsomyndigheten hanterar dina personuppgifter är myndigheten även skyldig att informera dig om hur din information hanteras vid sekretess. Detta sker enligt den svenska förordningen (2021:708) om digitala covidbevis. Förordningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953.

E-hälsomyndigheten hämtar uppgifter om din vaccination från Nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Det görs för att myndigheten ska kunna utfärda ett vaccinationsbevis till dig.

Uppgifterna i Nationella vaccinationsregistret omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den sekretessen är väldigt stark. När du begär och ger ditt samtycke till att hämta ett vaccinationsbevis så bryter du den sekretessen för uppgifterna. Därför kan E-hälsomyndigheten hämta uppgifterna om din vaccination och utfärda ett vaccinationsbevis till dig.

När uppgifterna hanteras av E-hälsomyndigheten så omfattas de av sekretess enligt 25 kap. 17 a § offentlighets- och sekretesslagen. Samma sekretess gäller när uppgifterna hanteras av Statens servicecenter avseende vaccinationsbevis till dig som blivit vaccinerad mot covid-19 i tredje land.