Vision e-hälsa 2025

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Detta kallas för Vision e-hälsa 2025.

För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa är det framförallt insatser på tre nyckelområden som lyfts fram i Vision e-hälsa 2025:

  • Regelverk. De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen. Om regelverk behöver ändras för att få bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses.
  • Enhetligare begreppsanvändning. Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
  • Standardiseringsfrågor. Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Gemensam organisation för samverkan

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en handlingsplan för Vision e-hälsa. Enligt handlingsplanen har det bildats en organisation som ska se till att visionen utvecklas. I organisationen ingår bland annat ett politiskt högnivåråd, som består av ministrar, och ett nationellt råd med statssekreterare. Där finns också ett samordningskansli, som vi på E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att bilda och koordinera i nära samverkan med SKL och andra aktörer som är viktiga för utvecklingen.

I organisationen finns också fyra arbetsgrupper. Tre av arbetsgrupperna arbetar med de nyckelområden som lyfts fram i visionen, och en jobbar med uppföljning.

Bilden nedan visar hur organisationen ser ut. 

 

Nationell organisation för att nå Vision e-hälsa 2025. Samordningskansliet är placerat vid E-hälsomyndigheten.