Stöd till kommuner för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter

E-hälsoområdet är stort. Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården på ett eller annat sätt. Kommunerna har kommit olika långt och det finns många saker att ta hänsyn till.

Oavsett om det handlar om välfärdsteknik, att tillgängliggöra journalen digitalt eller ha med sig en surfplatta vid besöket hos brukaren, behöver den som arbetar med digital verksamhetsutveckling också ta hänsyn till infrastruktur, juridik säkerhet, upphandling med mera.

Vi vill hjälpa dig som arbetar med verksamhetsutveckling att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Digital verksamhetsutveckling under pågående coronapandemi

Här kan du som jobbar inom socialtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård få idéer och förslag på utveckling av din verksamhet. Under pågående pandemi fokuserar vi på digitala lösningar som syftar till att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda våra mest utsatta äldre.

Olika verksamheter från skilda kommuner delar här med sig av erfarenheter och exempel på hur de gjorde för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Utifrån ett tidigare regeringsuppdrag har E-hälsomyndigheten arbetat fram en struktur för innehåll. Alla exempel presenteras därför på likartat sätt där ambitionen är att innehållet ska vara relevant och vägledande för att underlätta för dig som själv vill agera hemma i din egen verksamhet. 

Vill du dela med dig av egna erfarenheter, eller har du synpunkter på innehållet? Mejla oss!

Läs kommunberättelserna

Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en lösning i din kommun

Innehållet i berättelserna är skrivet och modererat av E-hälsomyndigheten och den slutliga berättelsen har godkänts av respektive kommun. E-hälsomyndigheten har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda kommunberättelserna utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i berättelserna och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. E-hälsomyndigheten lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.

Regeringsuppdrag om att stödja kommuners digitalisering

Mellan 2018–2020 hade E-hälsomyndigheten regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Inom ramen för uppdraget gjordes en kartläggning över hur kommuner använder sig av digital teknik i dag, och vilka behov de har på området.

E-hälsomyndigheten presenterade även en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd, som visar hur ett e-hälsostöd skulle kunna se ut. Prototypen bygger på en behovskartläggning bland annat utifrån intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.

Läs slutrapporten för uppdraget

Det är som att försöka navigera i en hagelsvärm bland alla olika stöd som tillhandahålls av olika aktörer. Eva Lakso, avdelningschef Social välfärd, Norrbottens Kommuner