Stöd till kommuner för införande och användning av digital teknik

Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården på ett eller annat sätt. Kommunerna har kommit olika långt och det finns många saker att ta hänsyn till. E-hälsomyndigheten har arbetat fram ett förslag till hur ett nationellt stöd kan se ut, som ska hjälpa chefer inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården att verksamhetsutveckla med stöd av digitalisering och välfärdsteknik.

E-hälsoområdet är stort. Det handlar inte bara om att göra journalen digital eller ha med sig en surfplatta vid besöket hos brukaren, utan den som arbetar med digital verksamhetsutveckling behöver också ta hänsyn till infrastruktur, juridik, säkerhet, upphandling med mera. Det finns redan i dag mycket information och stöd både från myndigheter och organisationer. Däremot kan det vara svårt att veta var man ska börja, vad som är relevant och vem man kan vända sig till.

Slutrapport februari 2020 

I regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård,  har E-hälsomyndigheten gjort en kartläggning över nuläge och behov. 
E-hälsomyndigheten presenterar även en en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd. Hur ett e-hälsostöd kan se ut och vilka behov det bör fylla bygger bland annat på intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.

Läs hela slutrapporten

 

Delrapport mars 2019

E-hälsomyndigheten har genomfört en förstudie om kommunernas behov av nationellt stöd och resultatet har sammanställts i en delrapport. I rapporten lyfter vi ett antal områden som påverkar digitaliseringens utvecklingstakt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Digitali­seringen prioriteras inte inom högsta förvaltningsledning, kompetens saknas inom området och bristande kunskap om andra kommuners arbeten leder ibland till dubbelarbete. För att kommunerna ska klara välfärden behövs förändrade arbetssätt, organisation och utvecklade ledningssystem.

Den digitala verksamhetsutvecklingen är komplex och kräver flera insatser. Ett nationellt stöd behöver därför bestå av olika delar för att kunna ge chefer och förvaltnings­ledning bättre möjlighet till att planera, leda och styra den digitala verksamhetsutvecklingen. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering och välfärdsteknik kräver rätt förut­sättningar, tid och resurser för en hållbar utveckling.

 E-hälsomyndigheten har i arbetet med att utforma förslaget till nationellt e-hälsostöd, haft fokus på följande områden:

  • Ledningens prioritering av digitalisering.
  • Samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård för individens bästa.
  • Digitalisering av socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård är en del av kommunens totala digitalisering.
  • Samordning av information och stöd.
  • Former för kompetensstöd och informationsdelning.
  • Ekonomiska förutsättningar.

Läs hela delrapporten

Hjälp av andra myndigheter och av målgruppen

I detta uppdrag har E-hälsomyndigheten tagit hjälp av andra myndigheter som erbjuder olika stöd redan i dag, och självklart av målgrupperna, det vill säga de som ska använda sig av stödet.

Har du frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till oss via registrator@ehalsomyndigheten.se.

Uppdraget sträcker sig till början av år 2020.

Läs hela regeringsuppdraget (pdf, öppnas i nytt fönster)

Det är som att försöka navigera i en hagelsvärm bland alla olika stöd som tillhandahålls av olika aktörer. Eva Lakso, avdelningschef Social välfärd, Norrbottens Kommuner