Datorskärm med olika fält och rubriken "Journalsystem"

Sammanhållen journalföring

E-hälsomyndigheten fick i april 2021 uppdraget att analysera och föreslå hur de legala möjligheterna till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt i vården och i omsorgen, i hela landet och av alla vårdgivare. I sitt uppdrag ska E-hälsomyndigheten överväga både befintliga och alternativa tekniska lösningar.

Möjligheten finns redan

Det finns idag ett stort behov av informationsförsörjning som också kommer att öka med förändrad demografi, en ökad livslängd och fler kroniskt sjuka patienter. God informationsförsörjning är en grundförutsättning för framtidens vård och omsorg. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården.

Men sammanhållen journalföring, antingen genom NPÖ (Nationell patientöversikt) eller genom att använda samma journalsystem, nyttjas inte i tillräckligt stor utsträckning idag. När sammanhållen journalföring inte nyttjas riskerar det bland annat att leda till patientsäkerhetsproblem och en vårdprocess som inte är sammanhållen.

Tidplan för arbetet

I det första steget genomför E-hälsomyndigheten en inventering och en behovsanalys bland olika aktörer. Dialog förs med SKR, statliga myndigheter, regioner, kommuner, övriga vård- och omsorgsgivare, IT-leverantörer, den akademiska världen samt med brukar- och professionsorganisationer för att belysa frågan ur olika perspektiv och genom olika roller.

Nästa steg i arbetet är att ta fram konceptuella lösningar och analysera dessa. En delrapport ska redovisas den 1 oktober 2021 och en slutrapport ska överlämnas till regeringen den 15 februari 2022 med rekommendationer om det fortsatta arbetet.

Mer information

Läs mer om bakgrunden och regeringsuppdraget i regeringens pressmeddelande.

Kontakt

registrator@ehalsomyndigheten.se