Sammanställa gemensamma specifikationer och definiera begreppet

En viktig del i arbetet med nationella gemensamma specifikationer är att sammanställa vilka specifikationer som finns i dag och vilka som kan sammanställas på en nationell nivå. I arbetet ingår även att se vilka luckor det finns och inom vilka områden det är mest angeläget att ta fram nationella gemensamma specifikationer.

För att ge vägledning och öka användningen av nationella gemensamma specifikationer ska vi ta fram en teknisk lösning, där vi ska gruppera och beskriva hur och när sådana specifikationer ska användas. Det ska också framgå vem som är ansvarig för innehållet i dem.

Ett terminologiarbete pågår där vi tar fram en definition av begreppet nationell gemensam specifikation. Definitionen behövs för att beskriva begreppet nationell gemensam specifikation och för att tillsammans med andra kriterier fungera som stöd för bedömning av när och varför en specifikation ska räknas som nationell och gemensam. Parallellt pågår arbete med att utarbeta en metadatamodell för specifikationer. Den ska underlätta sökbarheten i en framtida teknisk lösning.

Förslag på definition samt den framtagna metadatamodellen ska fastställas under 2020.