Sammanställa gemensamma                      e-hälsospecifikationer  och definiera begrepp

En viktig del i arbetet med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är att sammanställa vilka specifikationer som finns i dag och vilka som kan sammanställas på en nationell nivå. I arbetet ingår även att se vilka luckor det finns och inom vilka områden det är mest angeläget att ta fram nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

För att ge vägledning och öka användningen av nationella gemensamma e-hälsospecifikationer tar vi fram en teknisk lösning, där vi ska gruppera och beskriva hur och när sådana specifikationer ska användas. Det ska också framgå vem som är ansvarig för innehållet i dem.

Ett terminologiarbete pågår där vi definierat begreppen:

  • specifikation
    strukturerad beskrivning av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt
  • e-hälsospecifikation
    specifikation  för tillämpning inom hälso- och sjukvård och socialtjänst
  • nationell gemensam e-hälsospecifikation, NGS e-hälsospecifikation som motsvarar ett behov som delas av flera aktörer och som efter en genomgången formell process har funnits vara nationellt tillämpligt.

Definitionerna behövs för att tillsammans med andra kriterier fungera som stöd för bedömning av när och varför en specifikation ska räknas som nationell och gemensam. Parallellt pågår arbete med att utarbeta en metadatamodell för specifikationer. Den ska underlätta sökbarheten i en framtida teknisk lösning.