Illustration NGS Biblioteket

Nationella gemensamma specifikationer

En viktig del av e-hälsa är att it-system kan utbyta strukturerad information effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. För att öka förutsättningarna så att information kan skapas och användas på ett mer standardiserat sätt inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar E-hälsomyndigheten med att göra uppgifter om e-hälsospecifikationer tillgängliga och sökbara. Här kan du som arbetar med specifikationer följa vårt arbete med att utveckla NGS-tjänsten.


Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer


E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, genom att göra nationella gemensamma e-hälsospecifikationer tillgängliga. Standarder och gemensamma termer och begrepp är ett prioriterat insatsområde i Vision e-hälsa 2025. 

E-hälsomyndighetens uppgift är att sammanställa, tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella e-hälsospecifikationer. Vi gör också en fördjupad analys om hur den befintlig ansvarsfördelningen ser ut för frågor om standardisering och  specifikationer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Analysen redovisas i: Delrapport 2, augusti 2020. Regeringsuppdraget i sin helhet slutredovisas i september 2021.

 

Nationella gemensamma specifikationer behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Nationella gemensamma specifikationer ger förutsättningar för it-system att kommunicera på ett entydigt sätt med varandra. På så sätt kan information om patienter och brukare återanvändas där den behövs. Det kallas för interoperabilitet. It-system som har god interoperabilitet kan ubyta information med varandra, eftersom informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likadant av olika it-system. I praktiken kan det till exempel handla om att rapportera in statistik till Socialstyrelsen med endast en knapptryckning.

 

Arbetar du med informationsöverföring i hälso- och sjukvården eller i socialtjänsten?

Arbetar du med att ta fram standardiserade dokumentationsmallar, FHIR-profiler eller API:er som du vill dela med kollegor?  Vi behöver din hjälp att identifiera e‑hälsospecifikationer som används i hälso- och sjukvårdens eller i socialtjänstens verksamhetssystem.
Välkommen att kontakta oss: specifikationer@ehalsomyndigheten.se

Exempel på e-hälsospecifikationer:

  • Mallar för att fånga variabler för direktöverföring av information från verksamhetssystemet till kvalitetsregister, exempelvis Senior alert.
  • Dokumentationsmallar som bygger på en standard eller är kodade med: ICF, Snomed eller annat kodverk.

Samverkan för att fånga behov

Samverkan och samarbete är en förutsättning för att E‑hälsomyndigheten ska leverera tjänster som är relevanta och användarvänliga. Därför arbetar vi tillsammans med berörda myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och organisationer inom standardiseringsområdet. Vi samverkar också med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.

 

Expertgrupp stöttar myndigheten

För att stötta E-hälsomyndigheten i det strategiska arbetet med specifikationer finns en expertgrupp med deltagare från följande organisationer: 

  • Dietisternas Riksförbund

  • Inera

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

  • Socialstyrelsen

  • Swedish Medtech

  • Svenska Institutet för Standarder, SIS

  • Svenska Läkaresällskapet

  • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR