Illustration NGS Biblioteket

Nationella gemensamma specifikationer

En viktig del av e-hälsa är att it-system kan utbyta information effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. För att göra det möjligt arbetar E-hälsomyndigheten med nationella gemensamma e-hälsospecifikationer som används inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här kan du som arbetar med specifikationer läsa mer om det arbetet.


Nationella gemensamma specifikationer på 90 sekunder


E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, genom att göra nationella gemensamma e-hälsospecifikationer tillgängliga. Standarder och gemensamma termer och begrepp är ett prioriterat insatsområde i Vision e-hälsa 2025. 

E-hälsomyndighetens uppgift är att sammanställa, tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella e-hälsospecifikationer. Vi gör också en fördjupad analys om hur den befintlig ansvarsfördelningen ser ut för frågor om standardisering och  specifikationer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Regeringsuppdraget slutredovisas i september 2021.

Nationella gemensamma specifikationer behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Nationella gemensamma specifikationer ger förutsättningar för it-system att kommunicera på ett entydigt sätt med varandra. På så sätt kan information om patienter och brukare återanvändas där den behövs. Det kallas för interoperabilitet. It-system som har god interoperabilitet kan ubyta information med varandra, eftersom informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likadant av olika it-system. Det är till exempel viktigt om du får vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare och överföring av information behöver ske.

Samverkan för att fånga behov

Samverkan och samarbete är en förutsättning för att E‑hälsomyndigheten ska leverera tjänster som är relevanta och användarvänliga. Därför arbetar vi tillsammans med berörda myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och organisationer inom standardiseringsområdet. Vi samverkar också med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.

För att få en djupare förståelse för de behov som olika verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har när det gäller specifikationer, genomför vi även en behovsanalys.

Expertgrupp stöttar myndigheten

För att stötta E-hälsomyndigheten i det strategiska arbetet med specifikationer finns en expertgrupp med deltagare från följande organisationer: 

  • Dietisternas Riksförbund

  • Inera

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

  • Socialstyrelsen

  • Swedish Medtech

  • Svenska Institutet för Standarder, SIS

  • Svenska Läkaresällskapet

  • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR