Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa internationellt och följer utvecklingen på e-hälsoområdet. Uppdraget kräver nationell och internationell omvärldsbevakning.

Exempel på internationellt arbete

  • Omvärldsbevakning genom att delta på internationella konferenser.
  • Ta emot och delta på utländska delegationer.
  • Arbete med e-hälsa inom innovationspartnerskapet som Sverige har inlett med Frankrike och Tyskland.
  • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett världsomspännande partnerskap som arbetar med erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som tar sin utgångspunkt i patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat något som kallas eHealth Network (eHN). Syftet med eHN är att förbereda gränsöverskridande e-hälsotjänster.

Socialdepartementet representerar Sverige i eHealth Network och E-hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet. Arbetet genomförs i treåriga projekt, innevarande projekt heter eHealth Action (eHAction) och eHälsomyndigheten arbetar i flera av de ingående arbetsgrupperna i projektet.

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över landsgränserna är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom gemenskapen. I Sverige är det E-hälsomyndigheten som är nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, det som på engelska kallas National Contact Point (NCP).

E-hälsomyndigheten arbetar med att färdigställa den infrastruktur som behövs för att skicka e-recept över landsgränser. Utöver att skapa tekniska förutsättningar krävs juridiska förutsättningar som måste finnas på plats. Förhoppningen är att det ska bli möjligt att expediera e-recept från andra EU-länder på svenska apotek under år 2020. Kort därefter kan det bli möjligt att expediera svenska e-recept på apotek i andra EU-länder.