Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa internationellt och följer utvecklingen på e-hälsoområdet. Uppdraget kräver nationell och internationell omvärldsbevakning.

Exempel på internationellt arbete

  • Omvärldsbevakning genom att delta på internationella konferenser.
  • Ta emot och delta på utländska delegationer.
  • Arbete med e-hälsa inom innovationspartnerskapet som Sverige har inlett med Frankrike och Tyskland.
  • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett världsomspännande partnerskap som arbetar med erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som tar sin utgångspunkt i patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat eHealth Network (eHN). Syftet med eHealth Network är att förbereda gränsöverskridande e-hälsotjänster och andra uppdrag inom området.

Socialdepartementet representerar Sverige i eHealth Network och E-hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet. 

E-hälsomyndigheten engagerar sig i projekt som är initierade av Europeiska Kommissionen till exempel TEHDAS - Joint Action Towards the European Health Data Space  och X-eHealth - Exchanging Electronic Health Records

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över landsgränserna är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom gemenskapen. I Sverige är det E-hälsomyndigheten som är nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, det som på engelska kallas National Contact Point for eHealth (NCPeH).

E-hälsomyndigheten arbetar med att färdigställa den infrastruktur som behövs för att skicka e-recept över landsgränser. Det behövs juridiska förutsättningar för att tjänsten ska kunna driftsättas.

I genomförandeplanen 2020-2022 för Vision e-hälsa 2025 ingår e-recept över landsgränser som en prioriterad insats inom området trygg och säker informationshantering. Målet är att införa tjänsten så fort lagstöd finns.

Genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025 

 

Sekundäranvändning av hälsodata – för forskning, innovation och beslutsfattande

E-hälsomyndigheten har vid två tillfällen under våren 2021 anordnat konferenser om sekundäranvändning av hälsodata, Konferenserna anordnades tillsammans med Arbetsgruppen för hälsodata inom Regeringens samverkansprogram för hälsa och life science, Regeringens Life science-kontor samt STUNS Life Science arrangerat.

Här ges en kort beskrivning av program och innehåll, tillsammans med föreläsarnas bildpresentationer