Gemensamma standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder. Standarder är ett utpekat område i Vision e-hälsa 2025.

Standarder behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Gemensamma standarder gör att olika system kan kommunicera med varandra (interoperabilitet), så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Det innebär dels att system kan skicka och ta emot information utan behov av extra åtgärder (teknisk interoperabilitet), men också att informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likartat av systemen (semantisk interoperabilitet). Detta är nödvändigt om till exempel kliniken på sjukhuset ska ha tillgång till den information som finns i patientens journal på vårdcentralen.

Det kan vara svårt att veta vilka standarder som bör användas i olika syften inom e-hälsoområdet. Dessutom räcker det sällan att veta vilka standarder som ska användas, det krävs också överenskommelser om hur de ska användas i olika sammanhang.

Standardisering är en högaktuell fråga. Många regioner har nyligen genomfört större upphandlingar av nya it-stöd för att skapa framtidens vårdinformationsmiljö, och de nya lösningarna kommer att bygga på standarder som i stor utsträckning är internationella.

Standarder är ett utpekat område i Vision e-hälsa 2025, som är en överskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, genom att göra gemensamma nationella specifikationer tillgängliga. Det handlar bland annat om överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer. Därför inrättas också funktion på myndigheten som ska förvalta nationella specifikationerna.

Regeringsuppdrag: Tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer