Nationella gemensamma specifikationer för standarder

Vi arbetar för effektivare och säkrare vård med hjälp av gemensamma standarder. Gemensamma standarder gör att olika system kan kommunicera med varandra och att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Standarder är ett insatsområde i Vision e-hälsa 2025.

E‑hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst, genom att göra nationella gemensamma specifikationer tillgängliga. Det handlar bland annat om överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer. Myndigheten bedriver därför ett program som ska sammanställa och tillgängliggöra gemensamma nationella specifikationer – det vill säga överenskommelser om hur standarder ska tillämpas i olika situationer för att underlätta informationsutbyte inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. E-hälsomyndigheten ska även inrätta en funktion för att förvalta dessa specifikationer. Regeringsuppdraget ska slutredovisas september 2021. 

En standard bidrar till nytta först när den tillämpas på ett enhetligt sätt.
Illustration gemensamma standarder

Standarder behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

Gemensamma standarder gör att olika system kan kommunicera med varandra (interoperabilitet) så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Det innebär att system kan skicka och ta emot information utan behov av extra åtgärder (teknisk interoperabilitet) och att informationen uttrycks så att den kan hanteras och tolkas likartat av systemen (semantisk interoperabilitet). Detta är nödvändigt om till exempel kliniken på sjukhuset ska ha tillgång till den information som finns i patientens journal på vårdcentralen.

Samverkan

Det kan vara svårt att veta vilka standarder som bör användas i olika syften inom e-hälsoområdet. Dessutom räcker det sällan att veta vilka standarder som ska användas. Det krävs också överenskommelser om hur de ska användas i olika sammanhang.

E-hälsomyndigheten arbetar med att analysera hur den befintliga ansvarsfördelningen ser ut för frågor som rör exempelvis standardisering och gemensamma specifikationer inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vi samverkar med berörda myndigheter och organisationer inom standardiseringsområdet, vilket även inkluderar leverantörer inom området, samt aktörer inom Vision e-hälsa 2025.


Mer om gemensamma standarder

Standarder är ett insatsområde i Vision e-hälsa 2025, som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Regeringsuppdrag: Tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer

Kontakta oss

Har du frågor om arbetet med Nationella gemensamma specifikationer, NGS?
Hör då gärna av dig via e-post på: specifikationer@ehalsomyndigheten.se