Vision nr 1 i världen illustration

Framtidens e-hälsa

I dag kan vi göra många saker via internet – boka resor, sköta bankärenden och deklarera. Men inom hälso- och sjukvården har digitaliseringen inte nått lika långt. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därför enats om en vision där Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025.

För att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa är det framförallt insatser på tre nyckelområden som lyfts fram i visionen:

  • Regelverk. De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen. Om regelverk behöver ändras för att få bättre kvalitet och effektivitet i verksamheten ska även behovet av integritets- och säkerhetsskydd tillgodoses.
  • Enhetligare begreppsanvändning. Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga för att möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
  • Standardiseringsfrågor. Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Syftet med visionen är att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Invånarna ska själva kunna vara delaktiga i sin hälso- och sjukvård och få ökat inflytande med hjälp av e-hälsa. Det handlar om att utnyttja it-stöd och e-hälsa för att sätta invånarens behov i centrum.

Läs mer om Vision e-hälsa 2025

Enklare uppföljning och nationell läkemedelslista

Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Men många aktörer behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att listan ska bli så bra som möjligt.

Läs mer om Nationella läkemedelslistan

Bättre verksamheter med hjälp av e-hälsa

E-hälsa är också ett verktyg för att utveckla verksamheter. Med hjälp av den kan personal inom hälso- och sjukvård eller socialtjänst få tillgång till rätt information om sina patienter eller den enskilde. Verksamheter kan effektiviseras och möjligheterna att jämföra olika verksamheters resultat blir bättre. E-hälsa gör det alltså möjligt både att förbättra verksamheterna och att sätta individens behov i centrum.

God samverkan för att nå visionen

För att nå visionens mål har regeringen och SKR tagit fram en handlingsplan för e-hälsoarbetet. Nyckeln till att nå visionen ligger i samverkan mellan alla olika aktörer som arbetar med e-hälsa, allt från kommuner och regioner till idéburna organisationer. Här har vi på E-hälsomyndigheten ett ansvar för att samordna och leda regeringens satsningar. Tillsammans med de andra aktörerna inom e-hälsa ska vi se till att visionen blir verklighet.

Läs mer om handlingsplanen och Vision e-hälsa 2025

Jämlikhet och effektivitet är viktiga utgångspunkter

Arbetet med e-hälsa utgår från några perspektiv och principer. Två viktiga utgångspunkter är jämlikhet och effektivitet.

  • Med jämlikhet menas att alla invånare har lika rätt till en god hälsa, oavsett vilket kön man har, hur ens ekonomi ser ut eller var man bor. Med e-hälsa kan vården anpassas till alla patienters individuella behov och förutsättningar. E-hälsa gör det lättare för verksamheterna att arbeta för ökad jämlikhet. Digitaliseringen ger också möjligheter att göra uppföljningar och analyser av omotiverade skillnader i resultat mellan olika verksamheter.
  • Effektivitet är den andra utgångspunkten. Sverige står inför utmaningar med en åldrande befolkning och ökande förväntningar på hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Därför måste arbetet effektiviseras och det kan vi göra med hjälp av e-hälsa.

De digitala tjänsterna ska vara tillgängliga och säkra

Andra viktiga aspekter i e-hälsoarbetet är tillgänglighet, användbarhet och informationssäkerhet. Alla ska kunna använda digitala tjänster oavsett ålder, funktionsnedsättning eller kunskapsnivå. Tjänsterna måste också vara utformade så att alla kan lita på att deras uppgifter hålls skyddade så att ingen obehörig kan få tillgång till sekretessbelagd information.

Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025

Visionen för e-hälsa innebär alltså att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. Individen ska vara i centrum, verksamheter ska få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Det är vår uppgift att tillsammans med andra aktörer inom e-hälsa göra visionen till verklighet.

Vision för e-hälsoarbetet

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans tagit fram en vision om e-hälsa. Visionen är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa år 2025. Det ska vi bli genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att bland annat:

  • Ge invånarna ett ökat inflytande och delaktighet i sin vård.
  • Ge verksamheter inom vård och omsorg verktyg för att bli ännu bättre på e-hälsa.
  • Försäkra att vården är tillgänglig och jämlik oavsett vem man är, vilket kön man har eller var man bor.
  • Se till att vården är patientsäker.