Om e-hälsa

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel på e-hälsa.

Det finns en del olika definitioner på vad e-hälsa är, men den vi använder och tycker är bäst kommer från Socialstyrelsen: "Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."

Tre återkommande teman inom e-hälsa är:

 • Kommunikation. E-hälsa kan användas för att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal, sjukvård och patienter.
 • Tillgänglighet. E-hälsa låter patienten själv medverka i sin vård genom att till exempel boka vårdtider på webben och jämföra olika vårdgivare.
 • Verksamhet. E-hälsa ger vårdpersonal rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb information vilket leder till säkrare vård.
Illustration av e-hälsa

Från pappersbaserad till individcentrerad vård

E-hälsa som fenomen är en del av den digitalisering som pågår i hela samhället. Hälsoappar används flitigt, patienterna vill vara delaktiga i vården och ställer högre krav på vårdens tillgänglighet. I början av e-hälsans utveckling fokuserades det en hel del på den nya tekniken och det talades om att vården gått från att vara pappersbaserad till att bli teknikfokuserad. Inom vården talar vi numera mindre om teknik när vi diskuterar e-hälsa. Istället betonar vi målet med tekniken – den individcentrerade vården.

Individcentrerad vård innebär att vården utgår från patienternas behov och låter dem vara mer delaktiga i sin egen vård. Verksamhetsutveckling är ledordet. Genom att förbättra verksamheterna inom vård och omsorg ökar effektiviteten, nyttan och kvaliteten för såväl invånare som för patienter och vårdpersonal. I det arbetet är digitaliseringens möjligheter ett viktigt verktyg.

Utmaningar inom e-hälsa

Arbetet med e-hälsa står inför några utmaningar. En svårighet är att vårdgivare sällan har en heltäckande bild av dig som patient. Om du till exempel besöker en annan vårdgivare än den du normalt går till, så kan den nya vårdgivaren inte alltid automatiskt läsa dina journaler digitalt.

En annan utmaning ligger i att det pågår en mängd olika initiativ som inte är samordnade. 

E-hälsa i framtiden

Enligt undersökningar är många patienter öppna för att förflytta en del av vården från sjukhus och vårdcentraler till hemmet. Det kan röra sig om EKG, cellgiftsbehandling och kontroll av pacemaker. Sådana saker, och mycket annat, kan bli möjligt i framtiden med hjälp av e-hälsa. Men oavsett vilka nya funktioner som teknikutvecklingen möjliggör kommer den enskilda patientens behov att vara i fokus.

Fakta: e-hälsa

Hälsa är fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. E-hälsa är bland annat:

 • E-recept.
 • E-tjänster, till exempel tidsbokning på mottagning och KBT-behandling via webben.
 • Virtuella läkarbesök där patienten träffar läkaren via videolänk.
 • Medicinteknisk utrustning som används i operationssalar, vid övervakning av exempelvis hjärtrytm och så vidare. Även hälsoappar och aktivitetsarmband är medicinteknisk utrustning.

Samverkan ger bättre hälsa

Samordningen av e-hälsa sker både på nationell och internationell nivå. I listan nedan ser du de olika nivåerna och exempel på vad det finns för styrning och samordning på respektive nivå.

Vi har regeringens uppdrag att se till att samordningen mellan dessa nivåer fungerar.

 • Global nivå

Sverige ska följa WHO:s policy Hälsa 2020 för hälsa och välbefinnande i Europa. Sverige medverkar i standardiseringsorganisationer inom områden som hälsa och digitalisering.

 • EU/EES-nivå

EU kan stifta lagar som gäller direkt eller som ska införas i Sveriges lagstiftning. Sverige deltar i eHealth Network.

 • Nordisk nivå

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. E-hälsa är ett av rådets prioriterade områden.

 • Nationell nivå

Riksdagen har befogenhet att stifta lagar. Statliga myndigheter har föreskriftsrätt i vissa fall.

 • Regional nivå

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvården.

 • Kommunal nivå

Sveriges 290 kommuner ansvarar för social omsorg (äldre- och  handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)