error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Fem år med Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Som ansvariga för att samordna regeringens satsningar på e-hälsa bidrar E-hälsomyndighetens arbete till att uppfylla Vision e-hälsa 2025.

Film om Vision e-hälsa 2025

Det har gått fem år sedan dåvarande regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kom överens om en vision för arbetet med digitaliseringen av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet med visionen är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.


Och även om det finns mycket kvar att göra, har det hänt en hel del de senaste fem åren, och E-hälsomyndigheten spelar en aktiv roll i arbetet med visionens genomförande. Eftersom vi är en myndighet som arbetar med digitalisering och e-hälsa kan man säga att all vår verksamhet bidrar till Vision e-hälsa 2025. Nedan följer några exempel.

Arbetar med de grundläggande förutsättningarna

I arbetet med de grundläggande förutsättningarna för Vision e-hälsa 2025, är E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag Tillgängliggöra och förvalta nationella gemensamma specifikationer en viktig pusselbit. Specifikationer bidrar till förutsättningar för att information kan skapas och återanvändas på ett mer standardiserat sätt inom och mellan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Prioriterade insatser för Vision e-hälsa 2025

Flera av myndighetens tjänster och uppdrag är prioriterade insatser i de inriktningsmål man pekar ut i strategin för 2020–2022:

I maj börjar lagen om Nationell läkemedelslista gälla. Det innebär framför allt att många flera inom hälso- och sjukvården får möjlighet att ta del av uppgifter om en persons läkemedelsbehandling med patientens samtycke.
Via Nationella läkemedelslistan kan patienten dela information om sina recept både med vården och med apoteken. Läkare, farmaceuter och annan personal inom vården kan hämta uppgifter från Nationella läkemedelslistan för att exempelvis se:

• vilka läkemedel en patient har förskrivits på recept
• vilka läkemedel patienten har hämtat ut på apotek
• om ett recept har förändrats.

Läkemedelskollen är en digital självservicetjänst på 1177 Vårdguiden där invånare kan logga in och ta del av de läkemedelsrelaterade uppgifter som E hälsomyndigheten behandlar om dem. Genom Läkemedelskollen får invånarna direktåtkomst till information om sina och sina barns e-recept, uthämtade läkemedel och eventuellt högkostnadsskydd, samt djurrecept.

  • E-recept över landsgränserna

E-hälsomyndigheten arbetar med att färdigställa den infrastruktur som behövs för att skicka e-recept över landsgränser. Det behövs nu juridiska förutsättningar för att tjänsten ska kunna driftsättas. Målet är att införa tjänsten så fort lagstöd finns.


Nationella e-hälsodagen och regionala e-hälsokonferenser

De senaste åren har myndigheten arrangerat Nationella e-hälsodagen som tar avstamp i Vision e-hälsa 2025. Under 2021 ska myndigheten bidra till och stötta de regionala e-hälsokonferenser som anordnas av regioner och kommuner. Syftet med Nationella e-hälsodagen och regionala e-hälsokonferenser är att samla verksamma inom e-hälsa på kommunal, regional och nationell nivå för att tillsammans diskutera utmaningar och lösningar. Den 26 mars anordnar regionen och kommunerna i Östergötland den första regionala e-hälsokonferensen.

Stöttar kommunernas digitalisering

Myndigheten stöttar på olika sätt kommunerna för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Till exempel har vi kartlagt hur kommuner använder sig av digital teknik inom vård och omsorg i dag, och vilka behov de har på området. Vi inventerar, sammanställer och publicerar på vår webbplats olika former av nationella stöd som främjar förändring och verksamhetsutveckling inom området.

Ansvarar för visionens samordningskansli och uppföljning

För att stötta arbetet med Vision e-hälsa 2025 finns ett samordningskansli som ansvarar för att arbetet följer strategin, bland annat genom att ta fram beslutsunderlag, bjuda in till dialog och informera om visionen. Kansliet fungerar också som stöd för drift och utveckling av den nationella styr- och samverkansorganisationen. E-hälsomyndigheten ansvarar för kansliet tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
E-hälsomyndighetens ansvarar också för att följa upp Vision e-hälsa 2025. Det sker med en årlig rapport till regeringen.

Lär dig mer