Ökad användning av digitala tjänster under pandemiåret 2020

Pandemin har medfört en ökad användning av vissa digitala tjänster inom vård och omsorg i Sverige. Det visar E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Uppföljningen gör som ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

Den största kontaktytan för digitalt vårdutbud mellan landets invånare och vården är 1177 Vårdguidens e-tjänster. 2020 registrerades 191 miljoner besökare och 96 miljoner inloggningar, nästan en fördubbling jämfört med året innan.  I ett nordiskt perspektiv visar en jämförelse att svenska 1177 Vårdguiden har det högsta antalet årliga besök per capita, och en stark tillväxt från 2013.

I dag kan regionerna visa i genomsnitt drygt hälften av de informationsmängder som är tekniskt möjliga för patienterna genom tjänsten 1177 Journalen och i Nationell Patientöversikt (NPÖ). Endast ett fåtal kommuner visar information i NPÖ. Här finns en tydlig förbättringsmöjlighet.

E-hälsomyndigheten erbjuder beslutsstödet EES i syfte att stödja farmaceuter i kontrollen av potentiella läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller feldoseringar. Användningen av EES ökade under år 2020 och gick från att initialt användas vid cirka 20 procent av alla utlämnade recept till cirka 40 procent mot slutet av året.

Även människors hemmiljö blir digitaliserad i takt med att allt fler kommuner erbjuder olika typer av välfärdsteknik i bostäder, särskilda boenden för äldre samt i stöd- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning.

Rapporten bygger på data för 2020 från myndigheter och andra nationella och internationella organisationer. Uppföljningen är gjord utifrån ett indikatorbaserat ramverk för Vision e-hälsa 2025 som myndigheten har utvecklat.

Uppföljning Vision e-hälsa 2025 - rapport för 2020