Digitalisering och e-hälsa kan förbättra den psykiska hälsan

E-hälsomyndigheten har tagit fram en fokusrapport för att öka kunskapen om hur digitalisering och e-hälsa kan bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. Rapporten beskriver utbudet av lösningar för dels behandlingar, dels förebyggande insatser och pekar också på möjlig utveckling på området.

Den psykiska ohälsan är en av vår tids stora utmaningar. Förutom mänskligt lidande och ökat vård- och omsorgsbehov innebär den psykiska ohälsan omfattande samhällskostnader.

– Psykisk hälsa är en angelägen fråga som berör hela samhället och där digitalisering och e-hälsa kan göra stor skillnad. Det handlar förstås i första hand om att behandla och lindra konsekvenserna av psykisk ohälsa men också om att människor som mår bra ska kunna bibehålla sitt psykiska välbefinnande och förebygga besvär, säger Maria Wegner, utredare på E‑hälsomyndighetens samordningsavdelning.

I Sverige finns det generellt goda möjligheter att ta del av digitaliseringens möjligheter och invånarna är positiva till att använda digitala tjänster och teknik för att förbättra sin hälsa. Det finns appar för exempelvis sömn och fysisk aktivitet som kan främja hälsan. Inom vården och omsorgen finns flera digitala lösningar för att förebygga psykisk ohälsa.

Digitaliseringen har lett till att det är lättare än någonsin att hitta information om psykiska besvär, till exempel på 1177 Vårdguiden och hos patientföreningar och har också ökat tillgängligheten för den som vill söka hjälp.

Viktigt att underlätta för individer

Personer med psykisk ohälsa har ofta behov av insatser från olika håll. Men det kan vara svårt både för personen själv, närstående och för de olika aktörerna att få en överblick över stödet som finns. E-hälsa kan förenkla samordningen av olika insatser.

– I dag ansvarar ofta individen själv eller dennes närstående för att viktig information når alla involverade aktörer. Med högre grad av interaktion mellan aktörers olika system skulle individen kunna avlastas och samtidigt kunna vara en aktiv medskapare i planering och utförande av åtgärder – och därmed i sitt eget mående.

E‑hälsa och digitalisering kan bidra till en välfungerande samordning, både för individen och för att offentliga resurser ska användas där de gör som mest nytta.

I dag erbjuds e-hälsolösningar både inom hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten. Men digitaliseringen har kommit olika långt i olika delar av landet och inom olika områden.

Inom ramen för Vision e-hälsa 2025 pågår en rad aktiviteter som ska bidra till att den digitala transformationen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten fortsätter.

– Att ta till vara digitaliseringens möjligheter i form av nya tjänster, arbetssätt och individens medskapande ger nya möjligheter att möta framtidens utmaningar inom området psykisk hälsa, säger Maria Wegner.

Läs hela rapporten: Digitalt stöd för psykisk hälsa