error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Apoteksaktörsavgiften för human oförändrad under 2021 men avgiften för djur höjs den 1 juli

E-hälsomyndigheten höjer avgiften som apoteksaktörer betalar för förskrivningar till djur, medan avgiften för human är oförändrad under 2021. Till hösten kommer myndigheten att gå ut med en ändringsföreskrift kopplat till en nödvändig höjning av avgift human för 2022.

Tidigare aviserad höjning av avgift human flyttas fram till 2022.

Apoteken betalar en avgift för varje receptorderrad till E-hälsomyndigheten, för att myndigheten står för utveckling och förvaltning av den nationella gemensamma infrastrukturen i form av register och funktioner, som apotek och hälso- och sjukvård använder.

– När E-hälsomyndigheten beräknar avgifternas storlek tillämpar vi principen att myndighetens verksamhet ska uppnå full kostnadstäckning över tid, säger Ulrika Engebladh, tillförordnad avdelningschef för e-hälsotjänster på E‑hälsomyndigheten.

Under 2021 är avgiften för receptregister human, alltså förskrivningar av läkemedel, livsmedel eller förbrukningsartiklar till människor, oförändrat 2,10 kronor per receptorderrad.

Den tidigare aviserade höjningen av denna avgift för innevarande år blev inte av. Det beror främst på att lagen om Nationella läkemedelslistan flyttades fram på grund av coronapandemin. Ett annat skäl är att myndigheten har ett ackumulerat överskott på avgifter på humansidan, som kan nyttjas från och med att Nationella läkemedelslistan tas i drift den 1 maj 2021.

För aktörsavgiften som rör det andra receptregistret för djur, finns däremot ett underskott, samtidigt som anpassning till kommande förändringar i lagstiftning kräver it-utveckling. Från den 1 juli 2021 är apoteksaktörsavgiften för djur 4 kronor per receptorderrad, en höjning från 1,80 kronor.

Höjning av humanavgiften 2022

E‑hälsomyndigheten har haft en dialog med berörda aktörer om avgifterna.

– Vi beräknar att det blir aktuellt med en höjning för avgift human från den 1 januari nästa år, säger Ulrika Engebladh.

Beslut i form av en ändringsföreskrift kommer tas under hösten. Däremot kommer det inte genomföras någon förnyad remissrunda, eftersom den föreslagna avgiftshöjningen ligger på samma nivå som förslaget var under den genomförda remissrundan samt utifrån det avgiftssamråd som genomfördes med ESV våren 2020. Det innebär att med en höjning kommer den nya avgiftsnivån för human att ligga på  2,70 kronor/receptorderrad från och med nästa år.