Slutrapport om e-hälsostöd till kommunerna är klar

Regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, presenterar en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd. Hur ett e-hälsostöd kan se ut och vilka behov det bör fylla bygger bland annat på intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.

Uppdraget har genomförts i samråd med Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för digital förvaltning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Upphandlingsmyndigheten.

Läs hela rapporten