Nu kvalitetssäkrar vi Nationella läkemedelslistan tillsammans med aktörerna

E-hälsomyndigheten samverkar med de aktörer som ska ansluta till Nationella läkemedelslistan som en del i kvalitetssäkringsarbetet. Arbetet sker i två olika spår. Spår 1 stödjer de vård- och apoteksaktörer som vill ansluta tidigt. Spår 2 fokuserar på dialog om de behov som ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Illustration av apotek och vård med armarna om en patient
Målet för höstens arbete i spår 1 är att tillsammans med aktörerna påbörja kvalitetssäkringen av den första versionen av Nationella läkemedelslistan

Deltagare i båda spåren är kundgrupper inom vård och apotek tillsammans med sina respektive systemleverantörer. Inbjudan gick ut till alla aktörer i somras och nedan framgår vilka aktörer som deltar i spår 1. Spår 2 startar upp sitt arbete under hösten.

Dialog om dokumentation

Målet för höstens arbete i spår 1 är att tillsammans med aktörerna påbörja kvalitetssäkringen av den första versionen av Nationella läkemedelslistan, som släpps i samband med att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj 2021.

– Vi har en dialog med deltagarna i spår 1 om dokumentationen som E‑hälsomyndigheten kontinuerligt levererar under hösten. Bland annat om de krav på anslutande system som vi släpper i slutet av november, säger programägare Peter Alvinsson på E-hälsomyndigheten.

Dokumentationen ska underlätta vård- och apoteksaktörernas utveckling och anslutning till Nationella läkemedelslistan. Dokumentationen innehåller de krav som E-hälsomyndigheten ställer på anslutande system, men också informationstexter som beskriver olika delar av läkemedelslistan.

I dokumentationen ingår även så kallade tillämpningsanvisningar som ska vara ett stöd vid införandet av Nationella läkemedelslistan. I tillämpningsanvisningarna beskriver E-hälsomyndigheten vilka krav som gäller för respektive verksamhet och situation.

Patientfall ökar förståelsen

E-hälsomyndigheten arbetar även med att ta fram olika patientfall. Syftet med patientfallen är att ge en förståelse för hur Nationella läkemedelslistan fungerar. För närvarande finns tre patientfall som ett arbetsmaterial och myndigheten tar fram ytterligare fall tillsammans med deltagarna i spår 1.

– Vi planerar för en gemensam connectathon runt årsskiftet för att testa informationsflödet i utvalda patientfall. Ett connectathon innebär att myndigheten, tillsammans med kundgrupper inom vård- och apotek och deras systemutvecklare, utforskar och utvecklar Nationella läkemedelslistans funktioner i testmiljön. Detta är en viktig del av kvalitetssäkringen av Nationella läkemedelslistan, säger Peter Alvinsson.

All dokumentation inklusive patientfallen publiceras löpande på webbplatsen Utvecklarportalen. Åtkomst till Utvecklarportalen fås genom att mejla till nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Deltagare anmälda till spår 1

Hälso- och sjukvård

Apotek

Region Halland och TietoEVRY

Apotek Hjärtat och Extenda Retail

Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Cerner   Corporation

Projektledare för Sveriges Apoteksförening

Inera med Pascal och Sil

 

Alfa eCare AB