Resultat av digital pilot: Team för tjänstedesign bildas mellan Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten

Myndigheternas utformning av kunskapsstöd är inte optimal för primärvården, och myndigheterna behöver bli bättre på att samordna sig. Så är upplevelsen för personer som arbetar regionalt med kunskapsstöd till primärvården, enligt slutrapporten för en myndighetsgemensam digital pilot.

Den digitala piloten har bestått av två faser. Den första fasen av projektet redovisas i rapporten ”Förståelse för primärvården är A & O” – en myndighetsgemensam digital pilot på primärvårdens villkor. Den andra fasen har pågått från augusti 2018 till februari 2019. En arbetsgrupp från SBU, Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten undersökt hur kunskapsstöd kan utformas för att underlätta för dem som arbetar regionalt med kunskap till primärvården.

För att ta reda på hur kunskapsstöden kan utformas har arbetsgruppen använt tjänstedesign och metoden innovationsmodellen, en metod som SKL tagit fram. Syftet med att använda tjänstedesign är att förstå utmaningar ur användarens perspektiv, förstå vad som skapar ett värde för användaren och om vi verkligen löser ”rätt” problem.

Tjänstedesign är en bra väg att gå för att bli mer användarcentrerade och för att låta användarnas behov ligga till grund för vårt arbete, säger Mika Pousette, eHälsomyndigheten, projektledare för den digitala piloten.

Arbetet resulterade i ett antal insikter från användarna, bland annat:

  • Myndigheterna anpassar och utformar inte sin kunskap så att det passar och fungerar för primärvården
  • Användarna önskar att myndigheterna samordnar sig så att de inte behöver prioritera bland dem.

Utifrån insikterna genererades ett antal idéer som presenteras närmare i rapporten. En av idéerna är Myndighetsgemensamt arbete med tjänstedesign. Denna idé grundar sig i insikten om att användarnas behov och önskemål är att myndigheterna behöver samordna sig. Kärnan i idén är att möjliggöra att myndigheter arbetar tillsammans på ett användarcentrerat och behovsdrivet sätt. I januari 2019 fattades beslut om att idén ska testas under ett års tid.

Myndighetsgemensamt arbete med tjänstedesign blir ett sätt att ta tillvara på arbetsgruppens kompetens: det myndighetsgemensamma, det användarcentrerade, det behovsdrivna, säger Emma Berisson, Socialstyrelsen, deltagare i arbetsgruppen.

Läs hela rapporten här