Flera alternativ för framtidens läkemedelsstatistik

eHälsomyndigheten konstaterar i sin utredning av statistikfrågan att flera olika lösningar kan bidra till att säkra tillgången till den viktiga nationella läkemedelsstatistiken. En väg framåt inom dagens legala ramar är att andra aktörer som inte är bundna av statistiksekretess tar en ny roll i arbetet med att sammanställa statistiken. Ytterligare en möjlighet är att läkemedelsföretag lämnar samtycke till att uppgifter om deras försäljning lämnas ut. Vidare ser eHälsomyndigheten ett behov av att regelverket på området ses över.

eHälsomyndigheten har tidigare gjort ett rättsligt ställningstagande som medför inskränkningar i utlämnande av statistikuppgifter om läkemedelsförsäljningen. Inskränkningarna gäller uppgifter som röjer enskilds ekonomiska förhållanden.

För att på djupet beskriva konsekvenserna av dessa förändringar – och hitta lösningar framåt – har eHälsomyndigheten intervjuat ett 30-tal företrädare för bland annat branschorganisationer, läkemedelsindustrin, apotek, myndigheter och statistikproducerande företag.

Det framgår i konsekvensbeskrivningen att offentlighets- och sekretesslagen (OSL) tillsammans med eHälsomyndighetens rättsliga ställningstagande och de inskränkningar i utlämningar som följer, påverkar vissa statistikleveranser till privata aktörer, branschorganisationer och intresseorganisationer. Vårdens (det vill säga regionernas och SKL:s) eller statliga myndigheters tillgång till statistikuppgifter påverkas emellertid inte av de aktuella inskränkningarna. Dock berörs regionerna, SKL och TLV, fast endast indirekt, genom att läkemedelsindustrin använder uppgifterna i avtalsförhandlingar med regioner och TLV.

eHälsomyndigheten arbetar intensivt med lösningar som på kort och lång sikt minimerar negativa konsekvenser och kan bidra till att behovet av läkemedelsstatistik kan tillgodoses.

– Det finns flera alternativ för att lösa behovet av läkemedelsstatistik både på kort och lång sikt. Dessa omnämns i rapporten, säger Erik Janzon, rättschef på eHälsomyndigheten.

Samtycke från läkemedelsindustrin till att lämna ut försäljningsdata är en av de lösningar som eHälsomyndigheten presenterar. Ett annat alternativ är att apoteksaktörerna och/eller läkemedelsdistributörerna säljer sin försäljningsdata direkt till statistikproducenter och övriga intressenter.

 

Inskränkningarna börja gälla den 10 juni

Flera aktörer arbetar nu med nya överenskommelser för insamling, delning och försäljning av statistikuppgifter. Aktörerna påtalar att tidpunkten för när inskränkningarna börjar gälla är avgörande för hur stora de negativa konsekvenserna av inskränkningarna blir.

eHälsomyndigheten ser fördelar med att skapa utrymme för den process som nu pågår och de nya inskränkningarna införs därför inte omedelbart, utan från och med den 10 juni 2019.

I konsekvensbeskrivningen bekräftas bilden av att den data som eHälsomyndigheten levererar har en mycket viktig funktion för många aktörer och samhället i stort. Statistikuppgifterna och systemet för analys av läkemedelsstatistik används i en rad sammanhang. Bland annat främjar tillgång till statistiken en optimerad läkemedelsmarknad, god tillgång till nya såväl som äldre läkemedel, bättre prissättning, kostnadseffektivitet samt en god och jämlik vård.

 

För mer information kontakta

Lars Kämpe, pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076-144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se