Illustration Nationella läkemedelslistan

Vad händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan?

Nu har eHälsomyndigheten påbörjat den tekniska utvecklingen av Nationella läkemedelslistan. eHälsomyndigheten ska under hösten 2018 börja kontakta landstingen/regionerna, apoteken och systemleverantörerna för att inleda dialog och samverkan om anslutningen till Nationella läkemedelslistan.

Den 1 juni 2020 börjar den nya lagen att gälla och då ska det vara möjligt att ansluta till det nya registret.

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret ska ge en bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel.

Vad ska Nationella läkemedelslistan innehålla?

Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens receptregister och läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register ska föras över till Nationella läkemedelslistan.

Nationella läkemedelslistan ska innehålla en patients receptförskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige. Enligt den nya lagen ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. eHälsomyndigheten tar naturligtvis, så långt det är möjligt, höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.

Vad blir skillnaderna?

En skillnad mot tidigare blir att såväl vården som apoteken och patienten får tillgång till uppgifterna för en längre tidsperiod, nämligen upp till fem år.

För vården

En skillnad blir att vården får åtkomst till information även för patienter som inte är dospatienter. En koppling mellan förskrivna och uthämtade läkemedel kommer att finnas då de ligger i samma register.

För vården blir det också en ny hantering av samtycken samt en ny hantering för spärrning av information. En skillnad blir att även utan samtycke kan förskrivare se information om att en patient har en läkemedelsbehandling som omfattar narkotiska preparat eller andra särskilda läkemedel, trots att patienten har spärrat uppgifterna.

För apoteken

Vid expedition kan apoteken, med patientens samtycke, ta del av ordinationsorsaken. För apoteken blir det också ett nytt ändamål för läsåtkomst, nämligen att underlätta läkemedelsanvändningen för patienten om hen har lämnat sitt samtycke. Samtycke ska dock inte längre krävas för lagring av e-recept och högkostnadsuppgifter.

För patienterna

Patienterna kan se vilka läkemedel som är aktuella att ta och vilka som inte längre ska användas. En skillnad blir också att recepten uppdateras när läkemedelsbehandlingen ändras, exempelvis vid förändringar av doseringen. För patienterna blir det också en ny samtyckeshantering och möjlighet att spärra uppgifter.

Hur ser tidplanen ut?

eHälsomyndigheten ska under hösten 2018 börja kontakta landstingen/regionerna, apoteken och systemleverantörerna för att inleda dialog och samverkan om anslutningen till Nationella läkemedelslistan.

Några milstolpar

  • Hösten 2018 - framtagande av teknisk lösning har påbörjats
  • Mars 2019 - tjänstespecifikationer publiceras 
  • Mars 2019 - maj 2020 - löpande tillgängliggörande av teknisk lösning till gemensam utvecklingsmiljö
  • December 2019 - den tekniska utveckling klar
  • Våren 2020 - slutlig kvalitetssäkring
  • Den 1 juni 2020 - driftsättning och start för anslutning
  • Den 1 juni 2022 - senaste datum för anslutning

Läs mer om eHälsomyndighetens arbete med Nationella läkemedelslistan.