Stöd till kommunerna för att använda e-hälsa

eHälsomyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag att samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd riktat till kommunerna, för införande och användning av digital teknik (e-hälsa).

Stödet ska verka vägledande för kommunerna och ge stöd till kommunernas eget arbete med digitalisering inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det nationella stödet ska inte ersätta andra aktörers arbete på området, skriver regeringen i sitt beslut.

– Att få arbeta med e-hälsa i ett bredare perspektiv för kommunerna gör att detta uppdrag känns både spännande och utmanande, säger Maria Wanrud, Sandra Creutz och Linda Benedicto, utredare på samordningsavdelningen.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Upphandlingsmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer på området.

Uppdraget ska delredovisas den 1 mars 2019 samt slutredovisas den 28 februari 2020.

Läs hela regeringsuppdraget här