Samordning av e-hälsa rapporteras till regeringen

eHälsomyndigheten rapporterar nu till regeringen hur myndigheten har arbetat med sitt uppdrag inom samordnings- och utvecklingsarbete på e-hälsoområdet det senaste året. Inom ramen för sin instruktion och sitt regeringsuppdrag har eHälsomyndigheten arbetat vidare inom de fyra prioriterade områden som myndigheten pekade ut förra hösten.

– Med utgångspunkt från regeringens satsningar och Vision e-hälsa 2025 vidareutvecklar vi nu samordningen av våra systermyndigheter för att få ut så mycket nytta som möjligt av it- och verksamhetsutvecklingen. I många frågor involverar vi även huvudmän inom vård och omsorg samt andra aktörer exempelvis branschorganisationer, säger Jean-Luc af Geijerstam, tf. avdelningschef, eHälsomyndigheten.

De fyra prioriterade områdena som ska stärka samordningsarbetet inom e‑hälsoområdet är:

1. Förtydligade arbetsformer och organisation för strategisk styrning. I januari kom regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL överens om ”handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e‑hälsa 2025”. Handlingsplanen beskriver hur den gemensamma styr- och samverkansorganisation som bildats ska driva arbetet framåt. eHälsomyndigheten har tillsammans med SKL ansvar för det kansli som stöder organisationen.

2. Samordning på flera olika nivåer i samhället. eHälsomyndigheten har under hösten 2017 format en ny samordningsavdelning som nu tar sig an myndighetens breda samordningsuppdrag.

3. Uppföljning av e-hälsa. Både enskilda insatser kopplade till specifika projekt och e-hälsa som övergripande företeelse måste kunna mätas och följas upp. eHälsomyndigheten har därför under 2017 prioriterat att, i samverkan med de andra aktörerna i den gemensamma styr- och samverkansorganisationen, utveckla en modell och en första uppsättning indikatorer som kan användas för att följa upp e-hälsa. En rapport presenteras i vinter.

4. Tydliggöra behoven kring nationell standardisering.

Tillsammans med Vinnova arbetar eHälsomyndigheten med en plan för långsiktig förvaltning av standarder inom e-hälsoområdet. Gemensamma standarder är avgörande för att olika system inom e-hälsoområdet ska kunna kommunicera med varandra.

För mer information kontakta

Lars Kämpe, tf. pressansvarig, eHälsomyndigheten, 010-458 63 57, 076‑144 40 57 eller lars.kampe@ehalsomyndigheten.se