Tillstyrker ny lag om nationell läkemedelslista

eHälsomyndigheten lämnar i dag sitt remissvar på departementspromemorian 2016:44 med regeringens lagförslag om Nationell läkemedelslista.

I remissvaret tillstyrker eHälsomyndigheten det huvudsakliga förslaget att inrätta ett nytt personregister för uppgifter om patientens samlade läkemedelsanvändning samt ändringar i ordinations- och förskrivningsprocessen.

eHälsomyndigheten menar att införandet av den nationella läkemedelslistans första steg innebär en nödvändig reform av infrastrukturen i läkemedelsprocessen. Det möjliggör säkrare kommunikation, tillgång till mer och korrekt information samt bättre informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården, apoteken och patienten kring patientens ordinerade läkemedel. Detta är en viktig förutsättning för att stärka patientsäkerheten och minska risken för felaktig läkemedelsbehandling.

Den nya lagen om nationell läkemedelslista, ersätter lagen (1996:1156) om receptregister och lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning.

eHälsomyndighetens remissvar