Om eHälsomyndighetens statistikuppdrag

eHälsomyndigheten har i uppgift att förvalta, framställa och tillhandahålla nationell läkemedelsstatistik. Myndigheten ska ta ut avgifter för tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för analys av sådan statistik. Avgifterna är självfinansierande över tid, vi har således inget ekonomiskt intresse av det.

eHälsomyndigheten har sedan en tid börjat tillämpa en strängare bedömning av vilka uppgifter om enskilda läkemedelsföretags försäljningsuppgifter som vi lämnar ut.

Bakgrunden till den snävare tillämpningen är att vi bedömer att det finns skäl till det enligt 24 kap 8 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I korthet handlar det om att vi inte får röja enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, i det här fallet enskilda läkemedelsföretags årsförsäljning av ett visst preparat. Tidigare har vi i vissa fall gjort en annan bedömning, vilket nu har lett till frågor från media men även åtgärder från vår sida.

Det som hänt är att

eHälsomyndigheten har fått begäran om statistikuppgifter angående försäljning av olika läkemedel. Vi har vid sekretessprövning av begäran bedömt att dessa uppgifter om försäljning av enskilda preparat omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (24 kap 8 § första stycket).

Därför har vi istället lämnat ut uppgifter om sammanlagda försäljningssiffror, vilket personen dock inte har tyckt varit tillräckligt. Vi har meddelat personen skälen till vår bedömning samt också erbjudit hen ett beslut som går att överklaga.

Personen uppger dock att hen fått ut de efterfrågade uppgifterna på annat sätt, dels från Socialstyrelsen som har gjort en annan bedömning än eHälsomyndigheten, dels från företaget IMS Health. Båda dessa hämtar i sin tur uppgifterna om läkemedelsförsäljning från oss.

Till IMS Health lämnar vi ut uppgifter för statistikändamål och då görs en sekretessbedömning enligt 24 kap 8 § tredje stycket OSL, vilket innebär att sekretessen inte är lika stark utan medger en laglig möjlighet att lämna ut uppgifter med ett förbehåll (enligt 10 kap 14 § OSL). I överenskommelsen står det att materialet endast får tillgängliggöras under förutsättning att förhållanden som rör enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden inte röjs.

Kommentar från eHälsomyndigheten

eHälsomyndigheten beklagar om vi har varit otydliga och vidtar nu följande åtgärder med anledning av det, vilket vi också har meddelat den som begärde ut uppgifter.

Vi kommer att ha en dialog med de företag som betalar för den statistik vi tar fram, för att se om det finns anledning att förtydliga vad som gäller.

Vidare menar vi att det vore önskvärt att ensa bedömningen myndigheter emellan och har därför inlett en dialog med Socialstyrelsen.

Bra att veta

Invånarna får information om läkemedelsförsäljningen i Sverige bland annat genom våra rapporter, men också via media som begär ut uppgifter från oss eller Socialstyrelsen (vanliga frågor gäller preventivmedel, läkemedel vid allergi, sömnproblem etcetera).

Dessutom får landstingen detaljerad redovisning av försäljningsstatistik från eHälsomyndigheten för att göra medicinsk och ekonomisk uppföljning (sekretessbrytande bestämmelser kring det finns i lagen om receptregister). 

För mer information, kontakta:

Lars Kämpe
Tf. pressansvarig
eHälsomyndigheten
076-144 40 57
lars.kampe@ehalsomyndigheten.se