Höjning av högkostnadsskyddet för läkemedel

Från och med årsskiftet höjs taket för högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 200 kronor till 2 250 kronor.

Detta innebär att du får frikort för läkemedel när dina kostnader har överstigit 2 250 kronor inom ett år.

I samband med höjningen av högkostnadsskyddet justeras även övriga steg i den så kallade högkostnadstrappan. Högkostnadstrappan innebär att priset på dina läkemedel reduceras när du når särskilda beloppsgränser. Exempelvis höjs gränsen för när du betalar hela läkemedelskostnaden från 1 100 kronor till 1 125 kronor.

Vi på eHälsomyndigheten har uppdaterat våra system så att de tar hänsyn till de justerade stegen i högkostnadstrappan från och med den 1 januari 2018.

Anledningen till att kostnadstaket höjs är att det beräknas utifrån prisbasbeloppet, enligt 5§ (2002:160) lagen om läkemedelsförmåner. Under 2018 höjs prisbasbeloppet till 45 500 kronor, från 2017 års 44 800 kronor. Det gör att även taket för högkostnadsskyddet höjs.

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som har tillsyn över lagen om läkemedelsförmåner och på deras webbplats finns mer information om högkostnadsskyddet för läkemedel.