Ökad digital samverkan när eSam växer

eHälsomyndigheten är ny medlem i eSam, e-samverkansprogrammet. Med hjälp av digitala lösningar vill eSam göra vardagen enklare, öppnare och effektivare för privatpersoner och företag. Genom eSam stärker eHälsomyndigheten sin position som en samlande och ledande kraft inom e-hälsa.

eSam är ett samarbete för digital samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utöver att förenkla för privatpersoner och företag är målet att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att skapa en öppnare förvaltning och effektivare verksamheter.

– För eHälsomyndigheten innebär medlemsskapet i eSam att e-hälsofrågorna är prioriterade även hos andra myndigheter och att vi får ännu ett viktigt forum för samverkan inom digitaliseringsområdet, säger generaldirektör Torsten Håkansta.

Även Ekonomistyrningsverket och Kronofogdemyndigheten är nytillkomna medlemmar i eSam.Programmet samlar nu 18 organisationer från det offentliga Sverige.

Koordinerar och driver på med medborgaren i centrum

– eSam verkar på den taktiska nivån, mellan den strategiska nivån med regeringen och Rådet för digitalisering av det offentliga Sverige, och den operativa där myndigheter, kommuner, landsting och den privata sektorn finns, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli.

eSam utgår bland annat från händelser i människors liv. Idag finns fem spår där vardagen kan förenklas för medborgarna, bland annat genom att myndigheterna kan utveckla gemensamma digitala myndighetstjänster; Gå till arbete, Efterlevande, Nyanlända, Vänta och få barn samt Starta och driva företag.

eSam har ett antal effektmål som är styrande för medlemmarna. Det handlar till exempel om att skapa en samordnad rättstillämpning och ett gemensamt regelverk. Dessutom ska programmet se till att fler har kompetens inom digital samverkan och att införande av nya initiativ och lösningar underlättas.

– Ett viktigt syfte är att utbyta erfarenheter och effektivisera genom att återanvända tjänster, förenkla regler och på så sätt undvika dubbelarbete. Våra experter tar fram vägledningar som medlemmarna använder i sitt utvecklingsarbete, säger Ewa Carlsson.

Fakta om eSam

  • eSam, E-samverkansprogrammet, driver på och är en motor för digital samverkan. Samarbetet inom eSam inleddes den 1 juli 2015 och tog vid efter E-delegationen. Målet är enklare, öppnare och effektivare med medborgaren i centrum.
  • Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden, eHälsomyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Riksarkivet, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen, Tullverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 
  • eSams styrgrupp består av generaldirektörerna från medlemsorganisationerna. Därutöver finns en beredande arbetsgrupp. eSam finansieras av medlemsorganisationerna.

Programmets kansli finns på Pensionsmyndigheten.