Första steget taget för enhetlig information om verksamheter och utbud

En förutsättning för att erbjuda hög kvalitet inom vård, omsorg och apotek är att alla som behöver har tillgång till rätt och korrekt information. Detta gäller inte minst information om vilka verksamheter som finns, vad de gör och var de finns. Men i dag saknas ett enhetligt sätt att beskriva vård- och omsorgsverksamheter och vad de gör.

– Varje landsting och myndighet har sina egna begrepp och koder och informationen samlas in på olika sätt. Det leder i förlängningen både till att individer får sämre förutsättningar att välja bland utförare och tjänster, och påverkar också landstingens och statens möjligheter att styra och följa upp kvaliteten i verksamheterna, säger Rickard Broddvall, utredare på eHälsomyndigheten.

Nu har eHälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen träffat en överenskommelse om samarbete. Ett första steg att ta fram en gemensam modell för begrepp och utbud. Syftet är att få till stånd en mer ändamålsenlig och enhetlig hantering av grundläggande information om verksamheter inom vård, apotek och omsorg.

– Vägen till framgång är samverkan över tid. Nu har vi en arena för samverkan och tillsammans kommer vi nu att enas kring vilka begrepp och kodverk som ska användas, hur arkitekturen behöver utvecklas, hur man ska tolka regelverk och liknande frågor, säger Rickard Broddvall.

Arbetet framåt sker i nära samarbete med övriga aktörer som till exempel apotek, kommuner, landsting, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Inera.

Uppenbar konkret nytta med samarbetet

En gemensam modell för begrepp och utbud behövs till exempel när:

  • Patienter vill veta vilka vårdgivare eller apotek som finns i närheten.
  • Landstingen behöver veta vilka offentliga och privata vårdgivare som finns hos dem.
  • Läkaren på vårdcentralen vill veta var elektroniska remisser till specialistvård kan skickas.

Statliga myndigheter behöver veta vilka aktörer som ska tillsynas och vill kunna följa upp kvaliteten på ett jämförbart sätt över landet.

Till nyhet hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO