Redovisning av uppdrag kring vår statistikverksamhet

eHälsomyndigheten ska enligt regleringsbrevet för 2015 redovisa en lägesrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2015. Återrapporteringen avser förslagen i rapporten ”En översyn av svensk läkemedelsstatistik”, samt annat utvecklingsarbete kring vår läkemedelsstatistik.

Följande delar borde enligt regeringen prioriteras i arbetet:

  • Möjligheterna att ta in och tillgängliggöra statistik om subventioner gällande läkemedel som förskrivits enligt smittskyddslagen
  • Vidareutveckla e-tjänsten Min Förskrivning
  • Utveckla myndighetens statistiksystem så att de inkluderar uppgifter om aktiva substanser samt mängd av respektive substans
  • Förfina uppföljningen av bytesstatistik

Fyra lägesrapporter lämnade till Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Rapport om smittskyddsläkemedel (dnr. 2015/06000)

eHälsomyndigheten har i samråd med regeringskansliet, SKL och Sveriges apoteksförening tagit fram ett lösningsförslag som bygger på att förskrivning enligt smittskyddslagen (2004:168) rapporteras från apotekens receptexpeditionssystem i samband med expedition. Statistik tillhandahålls till landstingen genom ordinarie rådatafiler och statistikuttag. eHälsomyndigheten planerar ett genomförande till oktober 2016.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Lägesrapport om smittskyddsläkemedel

Vidareutveckla Min förskrivning (dnr. 2015/ 06136-1)

eHälsomyndigheten har genomfört en förstudie i syfte att utreda och prioritera krav på vidareutveckling av tjänsten Min Förskrivning. Resultatet från förstudien ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete som planeras genomföras under 2016.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Vidareutveckla Min förskrivning

Lägesrapport Aktiva substanser (dnr. 2015/04141)

eHälsomyndigheten har identifierat fem olika problemområden och föreslår där förbättringsåtgärder för att möta intressenternas behov av statistik kring aktiva substanser. Dessutom föreslår myndigheten ytterligare åtgärder för att möta framtida efterfrågan av statistik över substansmängder. eHälsomyndigheten rekommenderar att de föreslagna åtgärderna genomförs, vilket ryms inom det uppdrag som myndigheten har.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Lägesrapport Aktiva substanser

Förfinad statistik kring utbyte på apotek (dnr. 2015/05894)

eHälsomyndigheten har sammanställt potentiella tekniska åtgärder för att förfina statistikhanteringen kring utbyten. I dialog med externa aktörer har myndigheten kommit fram till att det är oklart hur utbytesmodellen bör beskrivas i nationell statistik, samt vilka aktörer som bör ges tillgång till vilka uppgifter och i vilken form. Myndigheten förordar att arbetet med att klargöra dessa frågor fortsätter under 2016, och att detta sker i nära samverkan med aktörerna på apoteks- och läkemedelsmarknaden.

Återrapportering av regeringsuppdrag: Förfinad statistik kring utbyte på apotek