E-hälsa lyfts fram i nya Nationella läkemedelsstrategin

– E-hälsa lyfts nu, tillsammans med patient- och innovationsperspektiven, fram som ett viktigt perspektiv. E-hälsa är en viktig pusselbit för att uppnå god vård och målen i Nationella läkemedelsstrategin, säger GD Torsten Håkansta, eHälsomyndigheten.

eHälsomyndigheten leder den långsiktiga och gemensamma satsningen på e-hälsa som syftar till att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Konkret handlar det om att utveckla en grundläggande infrastruktur, strukturerad vårddokumentation, gemensamma prioriteringsprocesser, samverkan mellan olika aktörer, en ändamålsenlig lagstiftning samt om ekonomiska satsningar.

– Vi ser en stor utvecklingspotential för e-hälsa inom läkemedelsområdet, men det krävs en gemensam kraftsamling på flera nivåer, säger Torsten Håkansta.

Fakta

  • Nationella läkemedelsstrategin (NLS) är en viktig satsning för att nå visionen ”rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle”.
  • Handlingsplanen för 2016 rymmer ett tjugotal prioriterade aktiviteter inom läkemedelsområdet.
  • Aktiviteterna kräver en tydlig samverkan mellan flera myndigheter och organisationer för att man på bästa sätt ska kunna lösa komplexa läkemedelsfrågor.

Källa: regeringen.se