23 myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. eHälsomyndigheten deltar i initiativet som 23 samhällsaktörer står bakom.

Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden. Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Genom att tvätta händerna, prata om när antibiotika gör nytta och lämna tillbaka överbliven antibiotika till apoteken bidrar du i vardagen. 23 myndigheter och organisationer arbetar för att gemensamt öka kunskapen om antibiotikaresistens och hur man själv kan agera. På www.skyddaantibiotikan.se finns fakta och möjligheter att dela text och bilder i sociala medier.

Vilka står bakom insatsen?

23 myndigheter och organisationer arbetar tillsammans med Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nationell kompetensgrupp Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.