Nationella_la¦êkemedelslistan_liggande__kortarm_liten.png

Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan blir en rikstäckande informationskälla som ska ge vården, omsorgen, apoteken och patienten själv tillgång till samma information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel. Med Nationella läkemedelslistan blir patienten mer delaktig i sin vård, samtidigt som förskrivare får ett bättre verktyg för att följa upp läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten kommer att öka, bland annat genom att minska risken för läkemedelsmissbruk som idag orsakar mycket lidande.

Nyheter

11 december 2018 – 2020 startår för Nationell läkemedelslista - artikel i Dagens medicin

11 december 2018 – Se SKL:s webbinarium om Nationella läkemedelslistan

6 december 2018 – Nationella läkemedelslistan på 60 sekunder

15 november 2018 – Så involverar eHälsomyndigheten vården i Nationella läkemedelslistan

14 september 2018 – Vad händer i arbetet med Nationella läkemedelslistan

13 september 2018 - Han ska sy ihop läkemedelslistan - artikel i Dagens samhälle

9 augusti 2018 – Magnus Åsén ska leda arbetet med Nationella läkemedelslistan

26 juni 2018 – Nu ska eHälsomyndigheten bygga Nationella läkemedelslistan

15 juni 2018 – Ja till Nationella läkemedelslistan

3 april 2018– Samarbete och tidiga förberedelser viktigt när Nationella läkemedelslistan byggs upp


Nationella läkemedelslistan

Nationella läkemedelslistan ska ge en och samma bild av patientens läkemedelsbehandlingar, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel. Registret kommer att öka patientsäkerheten, ge effektivare arbetsprocesser, förbättra uppföljningen och minska risken för missbruk och manipulation.

Nationella läkemedelslistan ska ersätta dagens Receptregister och Läkemedelsförteckningen. All information från dessa två register ska föras över till Nationella läkemedelslistan.


Magnus Åsén om Nationella läkemedelslistan


Listans innehåll

Nationella läkemedelslistan ska innehålla en patients receptförskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor i Sverige. Registret kommer att innehålla både dosrecept och vanliga e-recept. Registret omfattar även hjälpmedel som förskrivs på hjälpmedelskort och livsmedel som förskrivs på livsmedelsanvisning. Enligt den nya lagen ska registret inte innehålla rekvisitionsläkemedel från öppen- och slutenvården, EU-recept och rekvirerade vacciner. eHälsomyndigheten tar, så långt det är möjligt, höjd för att kunna utveckla Nationella läkemedelslistan med hänsyn till eventuella framtida förändringar i lagstiftningen.

Så samarbetar vi

eHälsomydigheten har regeringens uppdrag att utveckla och införa Nationella läkemedelslistan. Men många aktörer behöver bidra med sina kunskaper och erfarenheter för att listan ska bli så bra som möjligt. Därför samarbetar eHälsomyndigheten med såväl andra myndigheter som med de aktörer som ska ansluta sig till Nationella läkemedelslistan. Sveriges kommuner och landsting (SKL), Inera, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen med flera deltar med sin expertis. Landsting/regioner, kommuner, apotek, systemleverantörer samt professionen och patientföreträdare deltar i olika referensgrupper och arbetsgrupper.

Tidplanen

Den nya lagen om Nationella läkemedelslistan börjar gälla den 1 juni 2020. Då ska eHälsomyndigheten vara klar med den tekniska lösningen och det ska vara möjligt för vård och apotek att ansluta sig. Två år senare, den 1 juni 2022, ska samtliga vård- och apoteksaktörer ha anslutit sina system till Nationella läkemedelslistan. Några milstolpar:

 • Mars 2019 - tjänstespecifikationer publiceras
 • Mars 2019 - maj 2020 - löpande tillgängliggörande av teknisk lösning till gemensam utvecklingsmiljö
 • December 2019 - den tekniska utveckling klar
 • Våren 2020 - slutlig kvalitetssäkring
 • Den 1 juni 2020 - driftsättning och start för anslutning
 • Den 1 juni 2022 - senaste datum för anslutning

Bakgrund

Den 13 juni 2018 röstade riksdagen ja till regeringens förslag till lagen om Nationell läkemedelslista (NLL). Lagen börjar gälla den 1 juni 2020 och den 1 juni 2022 ska alla vård- och apoteksaktörer vara anslutna. Ett övergripande mål med den nya lagen är att skapa en samlad källa av en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor samtidigt som patientens behov av integritetsskydd tillgodoses.

Regeringens lagrådsremiss

Lagen om Nationell läkemedelslista

eHälsomyndighetens uppdrag

Strax därefter fick eHälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt register (Nationella läkemedelslistan) och ersätta två av de register som eHälsomyndigheten förvaltar idag.

I eHälsomyndighetens uppdrag ingår att:

 • förbereda för att kunna ansluta till NLL för de vård- och apotekssystem som berörs
 • utveckla ändamålsenliga gränssnitt samt en struktur för behörighetsstyrning
 • utforma ett överföringsformat mellan vården och apotek.
 • bygga en webbaserad ingång till NLL för den vårdpersonal som av olika anledningar inte har tillgång till ett vårdsystem med anslutning till NLL.
 • säkerställa den tekniska lösningen tillsammans med anslutande parter
 • säkerställa att det nya registret och dess anslutningar uppnår en hög nivå av informations- och cybersäkerhet.

Två förstudier

Arbetet föregicks av två förstudier som eHälsomyndigheten genomförde på uppdrag av regeringen. I juni 2017 redovisades en förstudie om hur den Nationella läkemedelslistan kan realiseras. I förstudien redogjords till exempel för vilka insatser som krävs för eHälsomyndighetens tekniska plattform, årliga kostnader för drift och förvaltning samt när olika insatser kan ske. I mars 2018 redovisades en fördjupad förstudie som utredde bland annat de tekniska förutsättningarna för Nationella läkemedelslistan.

Förstudie om Nationella läkemedelslistan 2017

Fördjupad förstudie om Nationella läkemedelslistan 2018