ንኻልኦት ዚውሃብ መድሃኒት ምውጻእ

ነቲ ንኻልእ ሰብ ዚውሃብ መድሃኒት ዘውጽእ ወይ ድማ ነቲ መድሃኒት ንኸውጽኡ ብማለት መሰሉ ንኻልኦት ዚህብ

ምሉእ ውክልና ምሃብ

ኣፋውስካ ከውጽኣልካ ንኻልእ ሰብ ውክልና ክትህብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ ውክልና ምሃብ ይብሃል።

ንስኻ ውክልና ትህብ ዘሎኻ፡ ወሃብ ውክልና ኢኻ። ንስኻ ነቲ ውክልና ትወስድ ዘሎኻ ድማ ወኪል ወይ ተቐባል ውክልና ኢኻ።

ካብ ሰነ 01-2020 ጀሚሩ ነቲ ናይ ካልእ ሰብ ኣፋውስ ካብ ቤት-መድሃኒት ምውሳድ ዘኽእለካ ውክልና ዚጸሉ ሓድሽ ኣገባብ ኪኣትዎ እዩ። ናይዚ ሓድሽ ኣገባብዚ ዕላማ ድማ ነቲ ናይ ተሓካሚ ደሕንነት ንምዕባይን ነቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ዚህሉ ውሕስነት ንምድልዳልን ኢዩ። 

እዚ፡ ብኸምዚ መገዲ ይጸልወካ

ካብ ሰነ 01-2020፣

ነቲ ካብ ኣርባዕተ ዓመታት ዘይበዝሕ ዘገልግል ውክልና ብዚምልከት፡ ሓበሬታኻ ንምምዝጋብ ስምምዕካ ከተቕርብ የድሊ፡ ንስኻ ወሃብ ወክልና ወይ ተወካሊ ምዃንካ ብዘየገድስ።

 

ናይ ቅቡልነት/ኣገልጋልነት ግዜ

ናይቲ ውክልና ናይ ኣገልግሎት ግዜ ዚቑጸር ንስኻ ከም ወኪል ስምምዕካ ምስ እተቕርብ እዩ። ናይቲ ውክልና መስርሕ ምስ ተቐየረ ዛጊት ስምምዕካ ኣቕሪብካ እንተ ኾንካ፡ እቲ ናይ ኣገልግሎት ግዜ ካብ ሰነ 01-2020 ኢዩ ዚጅምር።

ስምምዕ/ፍቓድ

ካብ ሰነ 01-2020 ጀሚሩ ነቲ ናይ ካልእ ሰብ ኣፋውስ ካብ ቤት-መድሃኒት ምውሳድ ዘኽእለካ ውክልና ዚጸሉ ሓድሽ ኣገባብ ኪኣትዎ እዩ። ብመሰረት መምርሒታት ውሕስነት ሓበሬታ (GDPR)፡ ወሃቢ ውክልናን ተወካልን ምስ እትኸውን፡ ነቲ ምዝገባ ስምምዕካ ከተመዝግቦ ይግበኣካ። ወኪል ወይ ተወካሊ ምስ እትኸውን መታን ቅቡል ኪኸውን፡ ካብቲ ናይ ምሉእ ውክልና ሓድሽ ምዝገባ ጀሚሩ ዚቝጸር ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ ናይ ኣውደኣዋርሕ መዓልታት፡ ወይ ከኣ እቲ ሓድሽ ናይ ውክልና መስርሕ ከገልግል ምስ ጀመረ፡ እንተ ደንጎየ ኣብ 31 ጥሪ 2021 ስምምዕካ ከተቕርብ ይግባእ፡ እንተ ዘይኮይኑ እቲ ምሉእ ውክልና የብቅዕ ማለት እዩ።  

ነቲ ውክልና ኣመዝግቦ ከምኡውን ፍቓድ ወይ ስምምዕ ብዲጂታላዊ መገዲ ኣቕርብ 

ንኻልእ ሰብ ብውክልና መልክዕ ክትምዝግብ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ በቲ ናይ መድሃኒት መምርሒታት ኣገልግሎት ጌርካ ብዲጂታላዊ መገዲ ስምምዕካ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

ነቲ ውክልና ኣመዝግቦ ነቲ ስምምዕካ ድማ ናብቲ መምርሒታት ኣገልግሎ መድሃኒት ኣቕርቦ

እቲ ኣገልግሎት ብቋንቋ ሽወደን ጥራይ ኢዩ ዚርከብ

ኣብ 1177.se ብምእታውን ነቲ ናይ ኣገልግሎት ኣፋውስ läkemedelstjänster መላግቦ ብምጥዋቕን፡ ነዞም ጉዳያት'ዚኣቶም ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ። 

ሓበሬታ ብቋንቋ ሽወደን ጥራይ ኢዩ ኪርከብ ዚኽእል

እቲ ኣገልግሎት ኣብ ኩሉ ቤት-መድሃኒት ኣሎ።

ብቛንቋ እንግሊዝ ነቲ ውክልና መዝግቦን ስምምዕካ ሃቦን 

ነቲ ውክልና ብቛንቋ እንግሊዝ ክትምዝግቦ ምስ እትደሊ፡ ፎርም ወይ ቅጺ ተጠቐም።

ብሓገዝ ፎርምን ብቛንቋ እንግሊዝን ነቲ ምሉእ ውክልና መዝግቦ ንስምምዕካ ድማ ኣቕርብ።

ሕቶታት ኣሎዉኻዶ? ን ኢ-ናይ ጥዕና በዓልስልጣን E-hälsomyndigheten ርኸቦ።

ተለፎን: 0771-766 200

ኢመይል: registrator@ehalsomyndigheten.se

ብዛዕባ ውክልና ብቋንቋ ሽወደን