Pučiba hem odgovoria

Na dikhava sa mle vakcinakere doze ki mli vakcinaciakiri potvrda, so te kerav?

Keda i informacia baši tli vakcinacia sikavelape ki tli vakcinaciakiri potvrda ka pišinel ja:

 • ”Doza 1 taro 2” ja
 • ”Doza 2 taro 2” ja
 • ”Doza 3 taro 3”

Te dobindžan duj vakcinacie hem pišinela ” doza 2 taro 2” tegani značinela so sa tano sar so valjani.

Te na sine točno:

 1. Kontrolirin so nakhle najhari evta dive taro odova dive so vakcinirindžan tut.
 2. Ikal nevi vakcinakiri potvrda te nakhle 24 sahatia taro hempaluno far.
 3. Soro vakti kerenape popravke ko sistemi – adžiker disavo dive hem pale pokušin, te nedostainena tuke doze ki tli kovid povrda.
 4. Te probindžan akala uprune korakia hem pale dikhea isto vakcinakiri potvrda šaj isto te probine te koristine aver ured – probin ko kompjuteri te angleder probindžan taro telefoni ja diso slično. (I phurani vakcinakiri potvrda šaj ačhili ko uredi.)
 5. Te sledindžan o uprune korakia hem tli vakcinaciakiri potvrda panda tani pogrešno hem uskoro ka dža ko drumo, šaj te bičhale e-pošta ki amari usluga mušterienge. E vakcinaciakiri potvrda tani sade drumoske, hem odoleske molinaja tumen ma te javinenpe ki amari mušteriengiri usluga te uskoro na ka dža ko drumo.

Šaj te ovel panda šaipa soske našti te dikhe tle solduj doze. O obično sebepi so nedostainena doze tano sebepi so o podatkia na resle ne prenesinenpe maškar o sastipaskoro dejdžia ko Nacionalnikano vakcinakoro registari, kote so o podatkia ka prenesinenpe ki vakcinaciakiri potvrda. Ka valjani te nakhen maksimalno evta dive angleder o vakcinacie šaj te izveštainenpe ko o Nacionalnikano registari vakcinenge.

O regionia tane odgovorno te registririnenpe o vakcinacie ko Nacionalnikano registari vakcinenge, kote so o podatkia ka prenesinenpe ki vakcinakiri potvrda. Sako regia angažirinela but različno vakcinatoria.

Te nakhle pobut taro evta dive hem disavi doza panda nedostainela ki vakcinakiri potvrda, šaj te kontaktirine e E-organ uprava sastipaske, mušteriengere službaja prekal i covidbevis@ehalsomyndigheten.se Soopštin tlo anav, telefoneskoro gendo, e vakcinaciakoro datum hem ki savi regia vakcirindžan tut.

Te sine diso pogrežno pri tle vakcinakoro registririba ka pomožina tut te ave ko kontakt e podrškaja ki tli regia. 

Dali tano odlučimo so i vakcinaciakiri potvrda ka koristinelpe pri andrune bare dogadžai taro 1 decembar?

Oja, i vlada andža odluka so i vakcinaciakiri potvrda ka koristinelpe sar jekh protivmera sprečibaske i zaraza pri javno zabave ja opšto arakhiba so ka održinenpe andre hem kedela pobut taro 100 manuša. O džene soj tane 18 berš hem pophure ka valjani te sikaven vakcinaciakiri potvrda te o organizatori odova zahtevinela. O organizatoria so odbirinena te na zahtevinen vakcinaciakiri potvrda ka valjani te sledinen o propisia tari Organ uprava bašo narodoskoro sastipa, bašo sigurimo organiziriba bizi zaraza.

Soske e vakcinaciakiri potvrda sikavelape pri opšto arakhiba hem andrune javno zabave pobut taro 100 manuša?

O cili tano te ograničinelpe e zarazakoro širiba posebno maškar o bivakcirime odolea so ka sprečinel e bivakcirime manušen te khedenpe ko pobare grupe. Istovakteskoro so o delatnostia šaj te prodolžinen te priminen posete. O zahtevi baši vakcinaciakiri potvrda važinela e maušenge soj tane 18 berš ja pohure.

Save organiziribaskere vrste odnosinelape, kote so ka sikavelpe e vakcinaciariki potvrda?

Odnosinelape ko opšto arakhiba hem javno zabave so održinenape andre hem khedela pobut taro 100 manuša. Ko misal šaj te ovel sportsko dogadžaj, bioskop- ja teatar predstave hem koncertia.

Dali e organizatore ka ovel pravo te na dozvolinel mange te khuvav andre te na mangljum te sikavav e vakcinaciakiri potvrda?

Oja.

Šaj te sikavav potvrda bašo negativno testi ( k.v. testiribaskiri potvrda) ja sastljaribaskiri potvrda namesto vakcinaciakiri potvrda, pri opšto arakhiba hem javno zabave?

Na, sade vakcinaciakiri potvrda ka priznainelpe.

Soske sikavelape sade jekh vakcinaciakoro datum ki mli vakcinaciakiri potvrda?

 E vakcinaciakiri potvrda sikavela te primindžan jekh, duj ja trin doze. Ko misal pišinela” Doza 2 taro 2” te primindžan duj doze. Te primindžan trin doze ka pišinel ”Doza 3 taro 3”.

Nasuprot ko odova sikavelape sade jekh datum - odova šaj te dikhe telo o naslov ” Datum e najpalune vakcinaciake”. Primetin so sade pišinelape e vakcinaciakoro najpaluno datum.

Nae man e-legitimacia, so tegani te kerav?

Akate arakhea informacia  bašo so valjani te kere: Skaffa e-legitimation | Elegitimation (e-legitimation.se)

Tute so nae važimi e-legitimacia isto isi šaipe te rode vakcinaciakiri potvrda. Ama mora te ovel tut švedikano matično gendo hem naravno so sian vakcinirimo.

Šaj te rode ki E- organ uprava sastipaske prekal i blankett

Tu printinea i blanketa, pherea ola, čhivea ko pliko hem bičhalea ki E- organ uprava sastipaske.

Covidbevis
E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

(Ma te bistre te potpišinetu ki prijava!)

Ma koristin i blanketa te sine tut e-legitimacia hem pristup ko internet – tegani koristinea i služba www.covidbevis.se

Šaj e manušen kas nae švedikano matično gendo te dobinen vakcinaciakiri potvrda?

Te sian vakcinirimo ki Švedia, ama isi tut koordirimo gendo hem nae tut adresa prema i matično evidencia, tegani akaja posebno blanketa ka koristine. I potvrda bičhavelape ko jekh zastupniko hem taro PostNord ka dobine najava keda šaj te dža te le o lil.

Ko akava pišibaskoro trenutko nae nisavo rešenie tuke so primindžan tli vakcinacia registirimi ko tlo rezervirimo gendo. I E-organ uprava sastipaske dobindža obaveza tari i vlada te izdavinen vakcinaciakiri potvrda e grupenge so avdive odova našti te dobinen. O cili tano so akava ka rešinelpe najkasno maškar o berš 2021-2022.

Te sine tu švedikano matično gendo ama tli vakcinacia registririndžape ko rezervirimo gendo ja ko koordirimo gendo tegani ja obratine tut ko tlo vakcinatori hem te zamoline olen te registririnen tli vakcinacia ko tlo matično gendo.

Mora te ovel man kovid potvrda či te džav ko drumo?

Na, i kovid potvrda tani zahtevi džajbaske drumo ko EU. I kovid potvrda tani ikaldi lokljaribaske o drumo ko avera države ko EU.

I Kovid potvrda isi ko trin različno forme: Vakcinaciakiri potvrda, testiribaskiri potvrda hem sastljaribaskiri potvrda.

Ko folkhalsomyndigheten.se isi informacie tuke so planirinea te dža ko drumo.

Disave države zahtevinena potvrda so nae tut kovid-19 či te šaj te khuve ki država. Avera države zahtevinena potvrda či olengere državjania šaj te iranenpe khere bizo te bešen ki karantina. Razno države zahtevinena različito vrste potvrde, odoleske bi valjani te ove informirimo so važinela odole državake kote so džaja ko drumo. 

Sar jekhto rode informacia bašo drumia ko inostranstvo ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacia bašo odredbe ko razno države. 

Me primindžum mli dujto doza ki aver EU-država. Šaj te dobinav priznaimi vakcinaciakiri potvrda?

Šaj te ikale vakcinaciakiri potvrda prekal www.covidbevis.se te sian vakcinirimo ki Švedia hem isi tut švedikani e-legitimacia.

Te primindžan i doza 1 ki Švedia tegani i doza 1 ka dičhol ki tli vakcinaciakiri potvrda.

Te sian vakcinirimo ja testirimo ki aver EU-država bi valjani te ispitine sar šaj te dobine vakcinaciakiri potvrda tari odoja država. Odova isto važinela te primindžan tli dujto doza, hem odolea sian celosno vakcinirimo, ki jekh aver EU-država.

Me sium vakcinirimo ki javer država avrianladan EU. Šaj te dobinav jekh vakcinaciakiri potvrda?

I E-organ uprava sastipaske dobindža nalog tari i vlada te izdavinel vakcinaciakiri potvrda e švedžanenge so vakcinirindžepe ki k.v. trito država (države avrialdan taro EU). O cili tano akava te spovedinelpe hemkasno ko maškar 2021 – 2022.

Sar te kerav keda me dobindžum mli prvo vakcinacia ko inostranstvo hem i dujto ki Švedia, ama ki mli vakcianaciakiri potvrda na dičhonape o dojduj doze?

Te sine tut kontakt e sastipaskere dejdžijaja hem ola naštindže te pomožinen tut, šaj pri džajba ko drumo te le tuja hem potvrda vakcinake ja jekh vakcinaciakiri potvrda tari odoja phuv kote so primindžan tli prvo vakcinacia hem tli švedikani vakcinaciakiri potvrda. Posle zavisinela tari odoja phuv kote so džaja te priznainelape ja na.

Jekh aver alternativa tani te testirine tut bašo kovid - 19 ki Švedia hem pri negativno rezultati dobinea jekh testiribaskiri potvrda.

Akate šaj pobut te čitine sar šaj te dobine potvrda ko negativno kovid testi.

Kobor vakti važinena o razno  kovid potvrde?

Te tli vakcinaciakiri potvrda tani izdavimi 1 juli-30 septembar 2021 tegani važinela 90 dive.

Te tli vakcinaciakiri potvrda tani izdavimi 1 oktobar -31 decembar 2021 tegani važinela 180 dive.

E testeskere potvrdake sako členi država ka odlučinel e važibaskoro vakti bašo PCR-testi hem antigentestia. Dodžan so važinela tle drumoskere cileske angleder te testirinetu.

E sastljaribaskiri potvrda ka važinel dži ko 180 dive taro o datum keda sine tut o prvo pozitivno testeskoro rezultati.

Kote ka sikavav mli kovid potvrda?

I kovid potvrda, maškar aver ka sikavelpe ki granica pri ID-kontrola. I kovid potvrda neka ovel uzo tute telo soro drumo.

Ma te bistre angleder te dža ko drumo te proverine so važinela baš odole državake kote so ka dža. E ambasaden isto isi aktuelno informacie.

Taro 1 decembar 2021 važinela vakcinaciakiri potvrda isto hem pri andrune pobare dogadžaia keda isi pobut taro 100 učesnikia.

So važinela e čhavenge (0 – 18 berš)? Valjani olenge kovid potvrda te šaj te džan ko drumo ki Evropa?

E EU-državen isi hako korkoro te odlučinen sar ka formirinen ple pravilia. Odoleske tano važno te dožane so važinela odole državake kote so planirinea te vizitarine ja so ka nakhe. Ko Ministeriumo bašo avrune buča isi aktuelno informacia bašo so važinela ko razno države.

Šaj te ikale jekh vakcinaciakiri potvrda tle čhaveske ko Covidbevis.se

O čhave so pherdže 16 berš hem isi olen e- legitimacia šaj korkoro te len pli vakcinaciakiri potvrda ko covidbevis.se. Evta dive pali i vakcinacia šaj te ljelpe e vakcinaciakiri potvrda.

E čhavenge so vakcinirinenape ki Švedia šaj o starateli te zahtevinel jekh vakcinaciakiri potvrda koristibaja i prijava so isi ki organ upravakoro vebthan. I blanketa valjani tuke sade te nae tut e-legitimacia hem odoleske našti te le potvrda tle čhaveske ko Covidbevis.se

Baš akana našti te vakera kobor tano e rešibaskoro vakti dobibaske jekh vakcinaciakiri potvrda bičhalibaja jekh blanketa.

Testiribaskiri potvrda šaj te izdavinelpe čhavenge telo 18 berš. Jekh testiribaskiri potvrda e čhavenge ka rodelpe hem ka ljelpe ko raspolaganje taro o starateli. Jekh čhavo so pherdža 16 berš šaj korkoro te rodel hem te ikaljol jekh testiribaskiri potvrda.

Sastljaribaskiri potvrda šaj te izdavinelpe čhavenge telo 18 berš. Jekh sastljaribaskiri potvrda e čhavenge ka rodelpe hem ka ljelpe ko raspolaganje taro o starateli. Jekh čhavo so pherdža 16 berš šaj korkoro te rodel hem te ikaljol jekh sastljaribaskiri potvrda.

Šaj panda te džav ko drumo e lilale potvrdaja ko PCR – testi?

Palo 12 avgust važinena o EU-odredbe baši kovid potvrda, hem akana tli potvrda valjani te izdavinelpe tari E – organ uprava sastipaske. Akate šaj te dikhe so važinela e potvrdake ko negativno testi hem save sastipaskere dejdžie odova nudinena.

Importantno te dodžane save zahtevia khujbaske važinena tle cileskere drumoske.

Sar jekhto rode informacia bašo drumia ko inostranstvo ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacie bašo odredbe ko razno phuvja. 

Dali i kovid potvrda ka važinel ko avera kontekstia,  osim drumoske, ko misal koncertia, ko teatarsko predstave hem sportsko dogadžaj?

Taro 1 decembar 2021 važinela vakcinaciakiri potvrda isto hem pri andrune pobare dogadžaia keda isi pobut taro 100 učesnikia.

I Kovid potvrda tani oblikuimi prema o EU-odredbe bašo digitalno kovid potvrde hem uglavno nameraja te lokljarel o drumo ko avrune države ko EU hem EES

 E državengere vlade odlučinena bašo restrukcienge sebepi i pandemia, ko misal te zahtevinenpe vakcinacie pri khujba ko muzeija, sportso natprevaria hem kafičia.

Funkcirinela mli kovid potvrda te me ko avera države valjani te sikavav ola khujbaja ko teatar, muzeija, restorantia hem slično?

I kovid potvrda soj tani oblikuimi taro E – organ uprava sastipaske tani formirimi koristibaske pri khujba ko avera države ko EU hem EES. Disave države isto odlučindže te bajraren o digitalnikano kovid potvrdakoro koristiba.

I E - organ uprava sastipaske našti te garantirinel so i kovid potvrda ka funkcirinel avere cileske osim khujbaske ko EU. Te diso ovela pogrešno pri skaniriba i kovid potvrda ko misal khujba ko kulturnikane dogadžaija hem restorantia tegani ka valjani te prijavinen i greška lokalno, ki odoja država so vizitarinea. 

Ka valjani te dodžane save zahtevia važinena ki odoja država so vizitarinea hem so nakhea. Sar jekhto rode informacia bašo drumia ko inostranstvo ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacie bašo odredbe ko razno phuvja. 

Sade švedikane državjania šaj te dobinen kovid potvrda?

Ka valjani tuke švedikano matično gendo, te ove vakcinirimo ki Švedia hem jekh priznaimi švedikani e – legitimacia či te šaj dobinea vakcinaciakiri potvrda ki Švedia.

Te sian vakcinirimo ki Švedia, ama isi tut koordirimo gendo hem nae tut adresa prema i matično evidencia šaj te poručine jekh vakcinaciakiri potvrda prekaj. Tegani i potvrda ka bičhavelpe sar preporučimo lil ko jekh zastupniko hem taro PostNord ka dobine najava keda šaj te dža te le o lil.

Ko akava pišibaskoro trenutko nae nisavo rešenie tuke so primindžan tli vakcinacia registirimi ko tlo rezervirimo gendo. I E-organ uprava sastipaske dobindža obaveza tari i vlada te izdavinen vakcinakiri potvrda e grupenge so avdive odova našti te dobinen. O cili tano so akava ka rešinelpe najkasno maškar o berš 2021-2022.

Sar šaj te dobinav testiribaskiri potvrda cidibaske drumo?

Ka obratinetu ki jekh testiribaskiri firma soj tani priključimi ki E-organ uprava sastipaske. Odote valjani te priznaine so i firma šaj te delinen tlo testeskoro rezultati ki E-organ uprava sastipaske. Te testirindžan tut negativno i firma ka delinen o rezultati amencar. Amen ka bičhala palal e testeskoro rezultati e QR – kodea ki firma so palo odova ka del tut e testiribaskoro rezultati. Te sian priključimo ko digitalno poštakoro sanduko i potvrda isto ka bičhavelpe odote tari i E-organ uprava sastipaske.

Prekal akaja linka ka arakhe o spisako e firmencar soj tane priključime ki služba Kovid potvrda.

Soske na prifatinelape o korkoro testia hem korkoro analize?

Korkoro testia hem korkoro analize na sprovedinenape  bizo kontrolirine forme hem dikhenape akanaske  pohari pouzdano. Jekh zahtev dobibaske kovid potvrda tano o testi te ljelpe taro e sastipaskoro - hem negakoro personali ja kvilificirimo testiribaskoro personali. O personali mora fizikano te ljel tutar o testi. 

Šaj te testirinama ko bilo savi testiribaskiri firma či te dobinav test potvrda?

Na, sade ki testiribaskiri firma so uključindžape ki služba Kovid potvrda ki E – organ uprava sastipaske,so šaj te dobine test potvrda prema o EU-standardi.

Akate arakhea o spisako sastipaskere dejdžiencar soj tane priključime ki služba Kovid potvrda.

So važinela palo o 12 avgust te na sine man kovid potvrda? Našti ič te džav ko drumo?

Odoleske kaske so vakerelape postepeno uvodiba prema o važinela dži ko12 avgust. Palo odova važinela kovid povtrda so izdavinelape tari E- organ uprava sastipaske, te pri khujba ki EU-država ka sikave so sian vakcinirimo, testirimo negativno ja sastiljan taro kovid -19.

I Kovid potvrda ka lokhljarel slobodno dvižiba ko EU. Ama i kovid potvrda nae disavi garancia akaleske. Importantno tano sekfar temelnikano te ispitinelpe save khujbaskere pravilia hem eventualnikane pravilia karantenake hem testenge, važinena e državake so mangea te vizitarine.

Sar jekhto rode informacia bašo drumia ko inostranstvo ko Utrikesdepartementet (UD). Ko ambasadengoro vebthan Sweden Abroad isi informacie bašo odredbe ko razno phuvja.

De tut godi so akava isto šaj te važinel e tranzit-državenge, znači jekh ja duj države so ka nakhave prema o drumo tle palune destinaciake.

So značinela sastljaribaskiri potvrda?

Sastljaribaskiri potvrda tani jekh kovid potvrda so sikavela keda manuš angleder sine testirimo pozitivno taro kovid-19 jekhe NAAt-testea (ko misal PCR) lendo taro sastipaskoro personali.

Ko posebno slučaevia isi šaipa te dobinelpe sastljaribaskiri potvrda, ama pobut manušenge ki Švedia e vakcinaciakiri potvrda ja testi potvrda tane aktuelno. O sebepi tano so o pobut manuša so testirindžepe pozitivno ki Švedia testirime tane e korkoro testea ja korkoro analizaja, so prema o EU-odredbe na važinena dobibaske sastljaribaskiri potvrda. O personali mora te izvršinel o testi upro tute.

Te sian vakcinirimo protiv kovid -19 šaj te ikale tli vakcinaciakiri potvrda ko covidbevis.se.Tegani na valjani tuke sastljaribaskiri potvrda.

Sium sine nasvalo taro kovid -19, sar ka nabavinav sastljaribaskiri potvrda?

Sar jekhto valjani te gindine dali pherea o zahtevia. Tu mora te ove testirimo pozitivno ko kovid-19, preko podmoralno lejba NAAT-testi hem analiza taro kvalificirimo sastipaskoro personali. I EU-odredba na priznainela korkoro analize ja korkoro testi. Mora te ove pobut taro 16 berš hem te ovel tut švedikano matično gendo.

Palo tlo sastljariba hem najhari 11 dive palo o pozitivno testiriba, šaj tu – zavisno taro o okolnostia te phere o zahtevia soj tane opišime upre. Te rode sastljaribaskiri potvrda taro e sastipaskoro dejdžia.

Adžahar kjer:

 1. Kontaktirin e sastipaskere negaja prekal 1177.se  hem odbirin tli regionalnikani strana dodžanibaske so važinela baš tle regiake.
 2. O sastipaskoro dejdžia ka bičhavel jekh zahtev ki E-organ uprava sastipaske so ka kerel jekh sastljaribaskiri potvrda.
 3. Te sine tut digitalnikano poštakoro sanduko (E-boks, Kivra ja Min myndighetspost) e sastljaribaskiri potvrda ka bičhavelpe odote.
 4. Te na sine tut jekh digitalnikano poštakoro sanduko e sastljaribaskiri potvrda ka bičhavelpe ki tli adresa prema i matično evidencia.

Šaj te dobinav jekh sastljaribaskiri potvrda so temelinelape ko kovid-19-testi so izvršindžape ki aver država?

Na, o NAAT-testi ka izvšinelpe ki Švedia taro e sastipaskoro  - hem nasvalipaskoro personali ja kvalificirimo testiribaskoro personali.

Te sprovedindžan analize ki aver EU – država tegani prema o EU-odredbe isi tut hako te dobine sastljaribaskiri potvrda tari odoja phuv.

Save razno vrste kovid potvrde isi hem savi tani i razlika?

Isi trin razno vrste kovid potvrde tuke so ka dža ko drumo.  Te sian vakcinirimo jekh vakcinaciakiri potvrda tani hem ednostavno, primenlivo, hem nae te opteretine e sastipaskere nega bizi potreba. Ka le tli vakcinaciakiri potvrda ko covidbevis.se.

Te na sian vakcinirimo šaj te ovel šaipa te kere jekh kovid -19 testi hem te o testi tano negativno te le. 

Tuke so sian sine nasvalo ko kovid – 19, ko posebno slučaevia isi šaipa te dobine.