Tavalisitten kysymyksitten vastaukset covidtoistuksesta

Tässä sie löyät vastauksia tavalisiimista kysymyksistä jokka met saama covidtoistuksesta.

Minkäs erin sorttisia covidtoistuksia oon olemassa ja mikkäs oon erot?

Niitä oon kolmen erin sorttisia covidtoistuksia. Vaksinasuunitoistus oon helppoin ja joutusiin jos sie olet vaksineerattu. Sie nouat sinun vaksinasuunitoistuksen covidbevis.se.

Jos sie et ole vaksineerattu se oon maholista ottaa covid-19-testin ja jos testi oon nekatiivi testitoistuksen. Erityisissä taphauksissa se oon maholista laittaa parantumistoistuksen, sulle joka olet ollu covid-19-sairas.

Mie en ole vaksineerattu, saatankos mie kuitenki reisata?

Jos sie et ole vaksineerattu sie saatat käyttää jotaki niistä toistista muista covidtoistuksista.

Kunkas pitkhään net eri covidtoistukset oon voimassa?

Vaksinasuunitoistus oon voimassa 365 päivää.

Voimassaoloaika testitoistukselle riippuu minkä testin sie olet ottanu ja mihinkä maahaan sie reisaat. Tarkista mikä jällaa siinä maassa johonka sie piät reisata ja maissa jokka sie ohitat ko sie menet sinne. Sen sie saatat tehhä osotheela: Sweden Abroad.

Parantumistoistus oon voimassa 180 päivää siittä taatumista lähtien ko sulla oli ensimäinen positiivi testitulos.  

Missäs mie näytän minun covidtoistuksen?

Covidtoistuksen pittää muun muassa saattaa näyttää rajanylityksessä ID-kontrollin yhtheyessä. Piä sinun covidtoistusta saatavanna koko sinun reisuna.

Muista ette hyvissä aijoissa ennen reisua tarkistaa mikä jällaa justhiins sille maale johonka sie meinaat reusata. Laaja alle appi appen UD Resklar ette saaja aktyelliä informasuunia sinun reisupaikasta. Ampasaatila oon kansa aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

Missäs maissa covidtoistus jällaa?

Covidtoistus jällaa reisuile maihiin EU:ssä ja usseissa muissa maissa Euroopassa mutta kansa muissa mailmanosissa.  

Lista maista joissako covidtoistus jällaa

Tarkista mikä jällaa sinun reisupaikassa. Sen sie saatat tehhä Sweden Abroad.

Häätyykos mulla olla tikitaali preiviloova ette saaja minun covistoistuksen?

Ei, tikitaali preiviloova ei ole vaatimus, mutta se oon joutusa ja varma ja toimii hyvin säilytyspaikkana. Sie saatat kansa säästää ja kirjottaa ulos sinun covidtoistuksen suohraan tikitaalista laitheesta jotako sie käytät.

Mitäs mie tehen jos annoksia uupuu minun vaksinasuunitoistuksessa?

Huomioitte ette vaksinasuunitoistusta EI päivitettä automaattisesti annosmäärälä ko se oon sinun tikitaalissa preiviloovassa (esimerkiksi Kivra, Billo elikkä Minun virastoposti/ Min myndighetspost). Sie tarttet noutaa uuen toistuksen, ko sie olet ottanu uuen annoksen.

Ko informasuunia sinun vaksinasuunista näkkyy vaksinasuunitoistuksessa siinä seisoo joko:  

”Annos 1 yhdestä” elikkä

”Annos 2 kahesta” elikkä

"Annos 3 kolmesta" elikkä

"Annos 4 neljästä" elikkä

"Annos 5 viidestä

Jos sinun annokset oon väärin:

 1. Tarkista ette oon menny vähhiinthääns seittemän päivää siittä ko sie vaksineerautit itteä.
 2. Noua ulos uusi vaksinasuunitoistus Covidbevis.se jos oon menny vuorokausi siittä ko sie viimisthääns tehit sen. 
 3. Oikasuja systeemissä tapahtuu koko aijan – oota mielelhääns jonku päivän lissää ja yritä uuesti, jos sielä uupuu annoksia sinun covidtoistuksessa
 4. Jos sie olet pruuanu ylhääläolevia askelheita ja kuitenki näet sammaa vaksinasuunitoistusta sie saatat kansa pruuata käyttää muuta laitetta, pruuaa taattorilla jos sie ennen pruuasit telefoonila elikkä toisinpäin. (Se vanhaa vaksinasuunitoistus saattaa olla jäljelä laitheessa.
 5. Jos sie olet ottanu ulos vaksinasuunitoistuksen sinun ensimäisen annoksen jälkhiin ja saanu sen sinun tikitaahliin preiviloohvaan, sie tarttet noutaa uuen vaksinasuunitoistuksen Covidbevis.se sinun toisen annoksen jälkhiin. 

  Vaksinasuunitoistusta ei päivitettä automaattisesti ko se oon sinun tikitaalissa preiviloovassa (esimerkiksi Kivra, Billo elikkä Min myndighetspost).

 6. Jos sie olet seuranu kaikkia ylhääläolevia askelheita ja sinun vaksinasuunitoistus vieläki oon väärä ja sie piät lähteä reishuun hetinaikhoin, sie saatat meilata meän asiakaspalvelhuun covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Ilmota nimi, telefooninumero, vaksinasuunitaatumi ja missä rekiuunissa sie vaksineerautit itteä.

Niitä saattaa olla usseita syitä ette sie et näe kaikkia sinun annoksia. Tavalisiin syy ette annoksia uupuu oon ette hoijonantaja ei ole keriny viä yli tietoja Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako tiot sitten nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Se pittää ottaa maksimaalisti seittemän päivää ennen ko vaksiiniannokset oon ilmotettu Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin. 

Rekiuunit oon vastuuliset ette rekistreerata vaksinasuunit Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako informasuunia nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Itte kuki rekiuuni palkkaa puolesthaan monta eri vaksinatööriä.

Jos oon menny enämpi ko seittemän päivää ja joku annos vieläki uupuu covidtoistuksessa, sie saatat ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston asiakaspalvelun kansa: covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

Jos jotaki oon menny väärin sinun vaksinasuunin rekistreerinkin kansa met tulema ohjaahmaan sinua kunka sie saatat saaja apua sinun rekiuunissa.  

Miksis vain yks taatumi näkkyy minun vaksinasuunitoistuksessa?

Vaksinasuunitoistus näyttää jos sie olet saanu yhen, kaks, kolme elikkä neljä annosta. Esimerkiksi siinä seisoo ”Annos 2 kahesta”, jos sie olet saanu kaks annosta. Jos sie olet saanu kolme annosta siinä seisoo ”Annos 3 kolmesta” ja jos sie olet saanu neljä siinä seisoo ”Annos 4 neljästä”.

Mutta vain yks taatumi näytethään. Se seisoo rypriikin alla ”Taatumi viimiselle vaksinasuunile”. Huomioitte ette se oon vain siis viiminen taatumi vaksinasuunile joka seisoo uloskirjotettuna.  

Kunkas mie laitan elikkä uuistan vaksinasuunitoistuksen?

Vaksinasuunitoistusta sie et saa automaattisesti sinun vaksinasuunin jälkhiin, sie piät aina vaatia toistuksen. Eikä toistusta päivitettä automaattisesti jälkhiin ko sie olet vaksineerauttannu  lisäannoksilla.

Sie saatat noutaa vaksinasuunitosituksen: covidbevis.se ja seurata ohjeita sielä. Sama jällaa jos sie tarttet laittaa uuen toistuksen, koska voimassaoloaika sinun nykyselle toistukselle oon menny ulos elikkä oon menossa ulos.  

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia elikkä kansankirjaosotetta sie saatat tässä lukea lissää kunka sie tehet.

Saattavatkos henkilöt joilako ei ole ruottalaista henkilönumeroa saaja vaksinasuunitoistuksen?  

Jos sie olet vaksineerattu Ruottissa, ja sulla oon yhtheensovitusnumero mutta ei kansankirjaosotetta sie piät käyttää plankettia Vaksinasuunitoistuksen tillaus – sulle jollako ei ole kansankirjaosotetta Ruottissa

Toistus lähätethään asiahenkilölle ja sie saat ilmotuksen koska sie saatat noutaa ulos preivin.

Jos sulla oon kansankirjaosote sie piät käyttää plankettia Vaksinasuunitoistuksen tillaus.

Jos sie olet vaksineerattu Ruottissa ja sulle ei ole henkilö- elikkä yhtheensovitusnumeroa sie olet saanu kaikki vaksinasuunit tekistreeratuksi varanumerolla. Sie piät ottaa yhtheyttä hoijon kansa sinun rekiuunissa, 1177.se, kautta ette saaja vaksinasuunitoistuksen.

Jos sie olet saanu sinun vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla

Jos sulla oon ruottalainen henkilönumero mutta olet saanu vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla elikkä yhtheenvetonumerolla sie saatat kääntyä sinun vaksinatöörin työ ja tahtoa rekistreeraahmaan vaksinasuunin sinun henkilönumerolla sen siihaan.  

Mie olen ennen vaksineerattu muussa maassa ja mie tulen ottamhaan minun seuraavan annoksen Ruottissa. Tulenkos mie saahmaan voimassaolevan vaksinasuunitoistuksen?

Jos sie olet vaksineerattu muussa maassa ja meinaat ottaa lisäannoksen niin suosittelu oon ette sie otat sen Ruottissa.

 • Ota matkhaan ja näytä kaikki tokymentit sinun entisistä vaksinasuunista muusta maasta. Silloin hoijonantaja joka vaksineeraa sinua saattaa arvioija minkä annoksen sie piät saaja ja rekistreerata oikean annoksen päiväkirjasysteehmiin ja Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.  

 • Seittemän päivän jälkhiin sie saatat noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen  www.covidbevis.se jos sulla oon ruottalainen henkilönumero ja e-lekitimasuuni.

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia sie saatat kääntyä aputeekhiin ja saaja apua ette kirjottaa ulos sinun vaksinasuunitoistuksen.  

Jos sulla oon yhtheensovitusnumero sie piät vaatia vaksinasuunitoistuksen planketin kautta Vaksinasuunitoistuksen tillaus.

Jos sulla ei ole henkilö- elikkä yhtheensovitusnumeroa ja sinun vaksinasuuni rekistreerathaan varanumerolla sie tarttet ottaa yhtheyttä hoijonantajan kansa 1177.se kautta

Jos hoito ei saata ilmottaa sinun lisäannosta oikeala järjestysnumerolla (annosnumerolla) sie saatat ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston asiakaspalvelun kansa.

Mie olen ruottalainen kansalainen mutta vaksineerattu EU/EES:in ulkopuolela, kunkas mie saatan saaja ruottalaisen vaksinasuunitoistuksen?  

Sie, joka olet vaksineerattu maassa EU/EES:in ulkopuolela saatat kääntyä johonki Valtion palvelukeskustan valikoithuun palvelukontturhiin. Net tarkistavat tokymentasuunia vaksinasuunile annettu kolmasessa maassa.  

Muista ette niitä oon usseita ehtoja jokka tarttevat olla täytetty.  

 • Sie piät olla vaksineerattu covid-19 vasten vaksiinila jonka EU oon hyväksynny elikkä vaksiinila joka oon WHO:n listala hätähyväksytyistä vaksiinista.  

EU-godkända vaccin (Läkemedelsverkets webbplats) EU- hyväksytyt vaksiinit (Lääkeviraston webbipaikka)

WHO:n lista hätähyväksytyistä vaksiinista (WHO;n webbipaikka)

 • Sie olet pitäny saaja viimisen vaksinasuunin sarjassa kolmasessa maassa ja saattaa näyttää itenttiteettitokymentin ja orkinaalitokymentit vaksinasuunista joitako sie olet saanu.  


Ette saattaa saaja ruottalaisen vaksinasuunitoistuksen sie tarttet olla kansankirjoila Ruottissa ja sulla pittää olla tikitaali preiviloova joks ottaa vasthaan virastopostia.

Ehtoja ette saaja apua vaksinasuunitoistuksen kansa Valtion palvelukeskustassa

Saatankos mie reisata mihinkä Valtion palvelukeskustan palvelukontturhiin vain joka myöntää vaksinasuunitoistuksia ruottalaisile jokka oon vaksineerattu covid-19 vasten maassa EU/EES:in ulkopuolela?

Joo, sie saatat hakea vaksinasuunitoistuksen missä vain niissä kuuessa kontturissa. Ei se pellaa rollia missä sie olet kansankirjoila niin kauon ko sie olet kansankirjoila Ruottissa.  

Mie olen vaksineerauttannu itteä ulkomaila ja mietin nyt jos minun annoksia rekistreerathaan Ruottissa.

Vasinasuuniannoksia jokka sie olet saanu ulkomaila ei mene rekistreerata Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin Ruottissa. Sie saatat kuitenki saaja vaksinasuunitoistuksen myönetyksi tokymentasuunin mukhaan sinun vaksineerinkistä. Ehtona ette sie täytät vissiä vaatimuksia jokka riippuvat missä maassa sinua oon vaksineerattu.

Kunkas kätevästi jälkhiin ko mie olen vaksineerattu mie saatan noutaa ulos minun vaksinasuunitoistuksen?

Vaksinasuunia pittää ilmottaa Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin (NVR) ensinä. Se saattaa sen takia ottaa suunile seittemän päivää vaksinasuunin jälkhiin ennen ko sie saatat saaja ulos sinun vaksinasuunitoistuksen.

Muista ette sie, vississä taphauksissa, saatat saaja ulos sinun vaksinasuunitoistuksen ennen ko sitä saattaa käyttää sisälereisaamisessa muuhuun maahaan. Niitä oon maita jokka vaativat ette oon menny 14 jälkhiin vaksinasuunin viimi annoksen ennen ko toistusta hyväksythään. Sen takia sie tarttet tarkistaa säänöstöä siinä maassa johonka sie reisaat.

Ota hyvässä aijassa selvää mikä sinun reisupaikale jällaa, katto UD:n appia  app Resklar ja Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad.

Kunkas mie tehen ette säästää minun vaksinasuunitoistuksen ko mie olen noutanu sen osotheelta Covidbevis.se?

Jos sulla oon tikitaali preiviloova vaksinasuunitoistus lähätethään sinne automaattisesti.

Sie saatat kansa säästää sinun toistuksen meän palvelussa. Silloin sie tehet näin:

Jos sie olet näutanu vaksinasuunitoistuksen mupihliin:  

 • Sie saatat lähättää toistuksen sinun taattorhiin (esimerkiksi meilin kautta)  ja kirjottaa ulos sen sinun taattorista, elikkä lähättää sen SMS:in kautta.  

 • Sie saatat ottaa särmitympin ja säästää toistuksen kuvana sinun mupilissa.  

 • Sie saatat nähhä sen sinun nouestuissa fiilissä "Minun vaksinasuunitoistus/ Mitt vaccinationsbevis".

Jos sie olet noutanu vaksinasuunitoistuksen taattorilla:

 • Sie saatat ottaa särmipympin.

 • Sie saatat nähhä sen sinun nouetuissa fiilissä ”Mittvaccinationsbevis/Minunvaksinasuunitoistus” ja sitten kirjottaa ulos toistuksen sieltä. Sie saatat säästää sinun toistuksen ja sitten löytää sen säästetyissä fiilissä.

Tarttenkos mie ottaa lisäannoksen ette saattaa reisata?

Ko sinua oon vaksineerattu covid-19 vasten kahela annoksella sinun vaksineerinki oon voimassa 270 päivää. Syy siiheen oon ette vaksiinin vaikutus vähenee aijanolhoon ja sen takia se vaatii lisäannoksen. 270 päivän sääntö ei koske lapsia ja alle 18 vuotisia nuoria. Sen EU oon päättäny.

Ko sie olet ottanu sinun lisäannoksen sie piät uuistaa sinun vaksinasuunitoistuksen jos sie halvaat käyttää sitä reisuissa. Mene osotheele www.covidbevis.se

Kukas saattaa saaja vaksinasuunitoistuksen aputeekissä?

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia, mutta oon ruottalainen henilönumero/imyniteettinumero ja olet vaksineerattu Ruottissa sie saatat kääntyä aputeekhiin ette saaja vaksinasuunitoistuksen.

Ko sie halvaat vaksinasuunitoistuksen aputeekissa sie piät ilmottaa sinun henkilönumeron ja saattaa itenttifieerata itteä id-tokymentilä hyväksytty Ruottissa.

Saattavatkos kaikki aputeekit Ruottissa tarjota maholisuuen ette saaja minun vaksinasuunitoistuksen uloskirjotetuksi? 

Joo, kaikki fyysiset aputeekit Ruottissa (1 400 kappaletta) saattavat tarjota sen maholisuuen.


Ruottin Aputeekkiföreninkin kotisivula sie saatat löytää aputeekin

MItäs mie tehen jos aputeekkihenkilökunta sannoo ette mie en saata saaja vaksinasuunitoistusta?

Niitä saattaa olla usseita syitä siiheen. Piiain se oon menny liian lyhy aika sinun vaksinasuunin jälkhiin, ette annoksia ei ole keritty ilmottaa Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

Piiain sinun vaksinasuunit ei ole rekistreeratut sinun henkilönumerolla ko rekistreerattu niin sanotulla varanumerolla – siinä taphauksessa sie piät ottaa hoijon kansa yhtheyttä sinun rekiuunissa, joka saattaa laittaa vaksinasuunitoistuksen. Osotheela 1177.se sie löyät informasuunia vaksinasuunitoistuksesta sulle joka olet saanu sinun vaksinasuunit rekistreeratuksi varanumerolla.

Piiain sinun vaksinasuunit oon registreerattu yhtheensovitusnumerolla. Silloin sie saatat tilata vaksinasuunitoistuksen planketin kautta Vaksinasuunitoistuksen tillaus. Jos sulla ei ole kansankirjaosotetta sie piät sen siihaan käyttää plankettia Vaksinasuunitoistuksen tillaus – sulle jollako ei ole kansankirjaosotetta Ruottissa. Silloin sie saat toistuksen lähätetyksi kotia rekomenteerattuna preivinä siiheen osotheesheen jonka sie olet ilmottannu.  

Piiain sinua oon vaksineerattu ulkopuolela Ruottia – jos sie olet vaksineerattu jossaki muussa niistä maista jokka oon liittynheet EU:n systeehmiin tikitaalile covidtoistuksille niin sie saatat vaatia toistuksen siittä maasta. Tässä oon lista kaikista maista jokka kuuluvat systeehmiin.Tässä oon lista kaikista maista jokka kuuluvat systeehmiin.

Jos sinua oon vaksineeratti maassa EU/EES:in ulkopuolela, mutta sulla oon kansankirjaosote Ruottissa ja tikitaali preiviloova, sie saatat ottaa yhtheyttä Statens Servicecenter/Valtion Palvelukeskusta, joka saattaa vahvistaa sinun tokymentasuunia sinun vaksinasuunista ja huolehtia ette sie saat vaksinasuunotoistuksen, jonka E-terhveysvirasto oon myöntäny.

Mikkäs testit oon hyväksytty testitoistuksiksi?

NAAT-tesetit, RT-PCR-testit) ja net antigeenitestit (niin sanotut kätevätestit) jokka täyttävät vaatimuuksia  EU:n  mukhaan oon hyväksytyt testitoistuksille. Sinun hoijonantaja ja E-terhveysvirasto tietävät mikkä testit täyttävät vaatimuksia testitoistuksille.

Testit jokka oon voimassa testitoistuksinna pitävät olla otettu terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunnalta elikkä kvalifiseeratulta testihenkilökunnalta. Ittetestit ja omapruuinotto ei jällaa. Henkilökunta oon fyysisesti häätyny ottaa sulta pruuin.  

Mihinkäs mie käänyn ette ottaa testin testitoistusta varten?

Vain privatit hoijonantajat ottavat covid-19-testiä jokka oon liittynheet palvelhuun Covidbevis. Testit jokka tehhään terhveys- ja saihraanhoijossa oon ette näyttää käynissäolevaa covid-19 -infeksuunia ette estää tartunan leviämistä. Ette testauttaa itteä kattomalla jos sitä oon terve reisaahmaan ei räknätä terhveys- ja saihraanhoithoon.

 Lista mikkä privatit neuvonantajat jokka oon liittynheet palvelhuun Covidtoistus

Kunkas pitkhään ennen reisua mie piän testata itteä?

Eri maila oon eri vaatimukset. Voimassaoloaika oon ylheisesti vain jonku päivän (usseimiten 48 elikkä 72 tiimaa). Ennen ko sie seisaat sie piät tutkia mikä jällaa justhiins sinun reisupakala ja maissa joitako sie ohitat pitkin tietä. Muista ette voimassaoloaika räknäthään siittä ko sie otit testin, ei siittä ko sie sait tuloksen elikkä ko testitoistus myönethiin.

Ketäs varten parantumistoistus oon?  

Parantumistoistus oon vaihtoehto meinattu henkilöile joitako ei ole vaksineerattu.

Usseimille se oon helpompi ja kätevämpi saaja vaksinasuunitoistuksen elikkä testitoistuksen sen siihaan ko parantumistoistuksen.

Jos sie olet vaksineerattu covid-19 vasten sie saatat noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen covidbevis.se. Silloin sie et tartte parantumistoistusta.