Kysymyksiä ja vastauksia

Mie en näe kaikkia minun vaksinasuuniannoksia, minun vaksinasuunitoistuksessa, mitäs mie piän tehhä?


Ko informasuunia sinun vaksinasuunista näkkyy vaksinasuunitoistuksessa siinä seisoo joko:

”Annos 1 toisesta” elikkä

”Annos 2 toisesta” elikkä

”Annos 3 kolmesta”

Jos sie olet saanu kaks vaksinasuunia ja siinä seisoo ”annos 2 toisesta” niin kaikki oon niinku se pittää.

Jos se ei ole niin:  

1. Tarkista ette oon menny vähhiinthääns seittemän päivää siittä ko sie sait vaksiinin.

2. Noua ulos uusi vaksinasuunitoistus jos oon menny vuorokausi siittä ko sie viimisthääns tehit sen.

3. Oikasuja systeemissä tapahtuu koko aijan – oota mielelhääns jonku päivän lissää ja pruuaa uuesti, jos sie kaipaat annoksia sinun covidtoistuksessa.  

4. Jos sie olet yrittänny ylhäälä mainittuja askelheita ja kuitenki näet saman vaksinasuunitoistuksen sie saatat kansa pruuata käyttää muuta laitetta – pruuaa taattorilla jos sie ennen pruuasit telefoonin kautta elikkä toisinpäin. (Se vanhaa vaksinasuunitoistus saattaa olla jäljelä laitheessa.)

5. Jos sie olet seuranu kaikkia ylhäälä mainittuja askelheita ja sinun vaksinasuunitoistus vieläki oon väärä ja sie olet menossa reishuun hetin aikhoin, niin sie saatat meilata meän asiakaspalvelhuun. Vaksinasuunitoistus oon vain reisuile, ole hyvä äläkä ota yhtheyttä meän asiakaspalvelun kansa jos sie et ole lähössä reishuun hetin aikoin.

Niitä saattaa olla usseita syitä siiheen ette sie et näe molempia sinun annoksia. Tavalisiin syy ette annoksia uupuu oon ette tietoja ei ole keritty viä yli hoijonantajalta Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako tiot sitten nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Se pittää otta korkeinthaans seittemän päivää ennen ko vaksiiniannokset oon ilmotettu Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin.

Rekiuunit oon vastuuliset ette rekistreerata vaksinasuunia Kansalisheen vaksinasuunirekisterhiin, jostako informasuuni nouethaan vaksinasuunitoistuksheen. Joka rekiuuni palkkaa vuorosthaan monta eri vaksinatööriä.

Jos oon menny enämpi ko seittemän päivää ja jotaki annosta vieläki uupuu covidtoistuksessa, niin sie saatat ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston asiakaspalvelun kansa osotheen kautta covidbevis@ehalsomyndigheten.se. Ilmota nimi, telefooninumero, taatumi vaksinasuunile ja missä rekiuunissa sie sait vaksinasuunin.

Jos jotaki oon kirjotettu väärin ko sinun vaksinasuunia rekistreerathiin met tulema auttamhaan sinua saahmaan yhtheyttä syportin kansa sinun rekiuunissa.

Onkos se päätetty ette vaksinasuunitoistusta pittää käyttää tapahtumisissa sisälä 1 joulukuusta lähtien?

Joo, hallitus oon päättäny ette vaksinasuunitoistusta saattaa käyttää tartuntasuojatoimenpiona julkisissa tilasuuksissa ja ylheisissä kokkouksissa jokka tapahtuvat sisälä ja kokoavat enämpi ko 100 henkilöä. Henkilöt jokka oon 18 vuotta ja vanheemat tarttevat silloin näyttää vaksinasuunitoistuksen jos järjestäjä sen vaatii. Järjestäjät jokka valikoittevat ette ei vaatia vaksinasuunitoistusta tarttevat sen siihaans seurata Kansanterhveysviraston sääntöjä tartuntavarmoista tapahtumisista.  

Miksis vaksinasuunitoistusta pittää näyttää ylheisissä kokkouksissa ja julkisissa tilasuuksissa sisälä ko oon enämpi ko 100 henkilöä?

Tarkotus oon ette rajottaa tartuntaleviämistä olletikki niitten seurassa jokka ei ole vaksineerattu välttämällä ette net jokka ei ole vaksineerattu kokkointuvat suuremissa ryhmissä, samala ko toiminta saattaa jatkaa ottamhaan vasthaan käviöitä. Vaksiinitoistusvaatimus jällaa henkilöile jokka oon 18 vuotta ja vanheemat.

Minkäs sorttisista tapahtumisista tässä oon kyse, joissako vaksiinitoistusta pittää näyttää?

Se oon kyse ylheisistä kokkointumisista ja julkisista tapahtumisista jokka tapahtuvat sisälä ja kokoavat enämpi ko 100 henkilöä. Se saattaa esimerkiksi olla urheilutapahtumisia, filmi- ja teatterinäyttelyjä ja konsääriä.

Tulleekos järjestäjällä olheen oikeus kieltää minun sisälepääsyä, jos mie en halvaa näyttää vaksinasuunitoistusta?

Joo.

Tulenkos mie saattamhaan näyttää toistuksen nekatiivistä testistä (ns. testitoistuksen) elikkä parantumistoistusta sen siihaan ko vaksinasuunitoistuksen, ylheisissä kokkointumisissa ja julkisissa tilasuuksissa?

Et. Vain vaksinasuunitoistusta tulhaan hyväksymhään.

Miksis näkkyy vain yks taatumi vaksinasuunista minun vaksinasuunitoistuksessa?

Vaksinasuunitoistus näyttää jos sie olet saanu yhen, kaks elikkä kolme annosta. Esimerkiksi siinä seisoo ”Annos 2 kahesta”, jos sie olet saanu kaks annosta. Jos sie olet saanu kolme annosta siinä seisoo ”Annos 3 kolmesta”.

Mutta vain yks taatumi näkkyy – se oon rypriikin alla ”Taatumi viimiselle vaksinasuunile”. Huomioitte ette vain se viiminen taatumi vaksinasuunile oon kirjotettu.

Mulla ei ole e-lekitimasuunia, kunkas mie tehen sitten?


Täälä sie löyät informasuunia kunka sie tehet: Laittaa E-lekitimasuuni | E-lekitimasuuni (e-legitimation.se)/ Skaffa e-legitimation | Elegitimation (e-legitimation.se)

Sulla oon maholisuus vaatia vaksinasuunitoistuksen jos sulla ei ole voimassaolevaa e-lekitimasuunia. Mutta sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero ja sie piät tietenki olla vaksineerattu.

Sie saatat hakea E-terhveysvirastolta planketin (blankett) kautta.

Sie kirjotat ulos planketin ja täytät sen, panet kuerthiin ja posthiin E- terhveysvirastolle.  

Covidbevis
E-hälsomyndigheten/E-terhveysvirasto
Box 913
391 29 Kalmar

(Älä unhouta kirjottaa alle planketti!)

Älä käytä plankettia jos sulla oon e-lekitimasuuni ja saatavuus internet:hiin – silloin sie käytät palvelua www.covidbevis.se

Saattavatkos henkilöt joilako ei ole ruottalaista henkilönumeroa saaja vaksinasuunitoistuksen?

Jos sie olet vaksineerattu Ruottissa, mutta sulla oon yhtheensovitusnumero eikä ole kansankirjaosotetta, niin se oon tämä erityinen planketti jonka sie piät käyttää. Toistus lähätethään asiahenkilölle ja sie saat ilmotuksen PostNord:ilta ko sie saatat nouta ulos preivin.

Ko tätä kirjotethaan niin ei ole olemassa ratkasua sulle joka olet saanu sinun vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla. E-terhveysvirasto oon saanu tehtäväksi hallitukselta ette kirjottaa vaksinasuunitoistukset ryhmile jokka tänä päivänä ei saata niitä saaja. Päämäärä oon ette tämä pittää paikkansa viimisthääns vuenvaihtossa 2021-2022.

Jos sulla oon ruottalainen henkilönumero mutta olet saanu sinun vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla elikkä yhtheensovitusnumerolla niin sie saatat kääntyä sinun vaksinatöörin työ ja tahtoa ette net rekistreeraavat vaksinasuunin sinun henkilönumehroon sen siihaan.

Häätyykos mulla olla covidtoistus ette mie saatan reisata?

Ei, covidtoistus ei ole vaatimus ette reisata EU:ssä. Covidtoistus oon kehitetty ette helpottaa reisaamista muihiin maihiin EU:ssä.

Covidtoistusta oon kolmessa eri muotossa. Vaksinasuunitoistus, testitoistus ja parantumistoistus.  

Kansanterhveysviraston webbipaikala (Folkhälsomyndighetens webbplats) oon informasuunia sulle joka suunittelet reisaamista.

Vissit maat vaativat toistuksen ette sulla ei ole covid-19:ia ennen ko sie saatat reisata maahaan. Muut maat vaativat toistuksen ette heän kansalaiset saattavat tulla takashiin kotia ilman ette net tarttevat olla karantäänissä. Eri maat vaativat erin sorttisia toistuksia, sen takia sie piät pysyä informeerattuna mikä jällaa siinä maassa johonka sie meinaat reisata.

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista seuraavasta: Ulkomaadeparttementti/Urikesdepartementet (UD). Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi resklar (UD:s app resklar) tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Mie olen saanu minun toisen annoksen muussa EU-maassa. Saatankos mie saaja voimassaolevan vaksinasuunitoistuksen?

Sie saatat ottaa ulos vaksinasuunitoistuksen www.covidbevis.se kautta jos sie olet vaksineerattu Ruottissa ja sulla oon ruottalainen e-lekitimasuuni.

Jos sie olet ottanu 1 annoksen Ruottissa niin annos 1 tullee näkhyyn sinun vaksinasuunitoistuksessa.

Jos sie olet vaksineerattu elikkä testattu muussa EU-maassa sie piät tutkia kunka sie saatat saaja vaksinasuunitoistuksen siittä maasta. Se jällaa kansa jos sie olet saanu sinun toisen annoksen, ja olet siis täysvaksineerattu, muussa EU-maassa.

Mie olen vaksineerattu maassa EU:n ulkopuolela. Saatankos mie saaja vaksinasuunitoistuksen?

E-terhveysvirasto oon saanu tehtäväksi hallitukselta ette kirjottaa vaksinasuunitoistuksen ruottalaisile jokka oon vaksineerattu niin sanotussa kolmasmaassa (maissa EU:n ulkopuolela). Päämäärä oon ette tämä alkaa toihmiin vuenvaihtossa 2021-2022.

Kunkas mie piän tehhä ko mie olen saanu minun ensimäisen vaksinasuunin ulkomaila ja toisen Ruottissa, mutta minun vaksinasuunitoistuksessa ei näy molempaa annosta?

Jos sie olet ollu yhtheyessä hoijonantajan kansa eikä net ole saattanheet auttaa sinua, sie saatat ko sie reisaat, pittää matkassa niin toistuksen sinun vaksinasuunista elikkä vaksinasuunitoistuksen siittä maasta jossako sie sait sinun ensimäisen vaksinasuunin ja sinun ruottalaisen vaksinasuunitoistuksen. Sitten se riippuu siittä maasta johonka sie reisaat jos se hyväksythään elikkä ei.

Yks muu vaihtoehto oon ette sie covid-19-testautat itteä Ruottissa ja saat testitoistuksen jos se oon nekatiivi.

Täälä sie saatat lukea lissää kunka sitä saapii toistuksen nekatiivistä covidtestistä.

Kunkas pitkhään net eri covidtoistukset oon voimassa?

Jos sinun vaksinasuunitoistus oon kirjotettu 1 heinäkuuta- 30 syyskuuta 2021 se oon voimassa 90 päivää.

Jos sinun toistus oon kirjotettu 1 lokakuuta- 31 joulukuuta 2021 se oon voimassa 180 päivää.

Testitoistukselle jällaa ette se riippuu ittestä kustaki jäsenmaasta ette päättää mikä voimassaoloaika jällaa PCR-testile ja antigeenitestile. Ota selvää mikä jällaa sinun reisupaikale ennen ko sie otat testin.

Parantumistoistus tullee olheen voimassa 180 päivää siittä taatumista lähtien ko sulla oli ensimäinen positiivi testitulos.

Missäs mie näytän minun covidtoistuksen?

Covidtoistusta pittää muun muassa saattaa näyttää rajaylityksessä ID-tarkastuksen yhtheyessä. Piä sinun covidtoistus saatavilla koko sinun reisuaijan.

Muista ette hyvissä aijoissa ennen reisua tarkistaa mikä jällaa justhiins sille maale johonka sie meinaat reisata. Laaja alle appi UD-Resklar ( appen UD Resklar ette saaja aktyelliä informasuunia sinun reisupaikasta. Ampasaatila oon kansa  aktyelliä reisuinformasuunia Sweden Abroad.

1 joulukuusta 2021 lähtien jällaa vaksinasuunitoistut tapahtumissa sisäläki jos oon enämpi ko 100 osalistuijaa.

Mikäs jällaa lapsile (0-18 vuotta)? Tarttevatkos net covidtoistusta ette saattaa reisata Euroopassa?

EU-maila oon oikeus ette itte päättää kunka net muotostavat heän säänöt. Sen takia se oon tärkeätä ette sie otat selvää mikä jällaa siinä maassa johonka tet suunitteletta reisua elikkä jonka läpi tet ohitatta. UD:lä oon aktyelliä informasuunia mikä jällaa eri maissa.

Sie saatat noutaa vaksinasuunitoistuksen sinun lapsele Covidbevis.se.

Lapset, joilako oon e-lekitimasuuni ja oon täyttänheet 16 vuotta saattavat itte noutaa heän vaksinasuunitoistuksen covidbevis.se. Seittemän päivää vaksinasuunin jälkhiin vaksinasuunitoistuksen saattaa noutaa.

Huoltaja saattaa kansa tahtoa vaksinasuunitoistuksen jos lapsi oon vaksineerattu Ruottissa käyttämällä plankettiä Vaksinasuunitoistuksen tillaus henkilöile jokka oon alle 18 vuotta jonka löytää viraston kotisivula. Sie tarttet plankettia vain jos sulla ei ole e-lekitimasuunia ja sen takia et saata noutaa toistusta sinun lapsele osotheelta Covidbevis.se.

Justhiins nyt met emmä saata sanoa kunka pitkä käsittelyaika oon ette saaja vaksinasuunitoistuksen lähättämällä sisäle planketin.

Testitoistuksen saatethaan kirjottaa alle 18 vuotta vanhoile lapsile. Lapsen huoltaja pittää tahtoa ja hälle pittää huoelhtia testitoistuksen joka koskee lasta. Lapsi joka oon täyttäny 16 saapii itte vaatia ja ottaa vasthaan testitoistuksen.

Parantumistoistusta saatethaan kirjottaa alle 18 vuotta vanhoile lapsile. Lapsen huoltaja pittää tahtoa ja hälle pittää huolehtia parantumistoistuksen joka koskee lasta. Lapsi joka oon täyttäny 16 saapii itte vaatia ja ottaa vasthaan parantumistoistuksen. 

Saatankos mie vieläki reisata maihiin PCR-testin paperivakkuutuksellaa?

12 elokuun jälkhiin jällaa EU-säätäntö covidtoistuksesta, niin nyt sinun testi tarttee olla kirjotettu E-terhveysvirastolta. Täälä sie saatat nähhä mikä jällaa toistuksenna nekatiivile covidtestile ja mikkä hoijonantajat tarjoavat sitä.

Se oon tärkeätä ette sie tutkit mikkä vaatimukset jällaavat ette päästä sinun reisupaikale.

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista seuraavasta: Ulkomaadeparttementti/Urikesdepartementet (UD). Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi resklar (UD:s app resklar) tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Tulleekos covidtoistus olheen voimassa muissa yhtheyksissä ko reisuissa, esimerkiksi konsäärissä, teatteriesityksissä ja urheilutapahtumisissa? 

1 joulukuusta 2021 lähtien jällaa vaksinasuunitoistus järjestelmissä sisäläki jos oon enämpi ko 100 osalistuijaa.

Covidtoistus oon muotustettu EU-säätänön mukhaan tikitaalisista covidtoistuksista ja oon tarkotettu helpottamhaan ulkomaareisuja EU:ssä ja EES:issä. Maitten hallitukset päättävät rajotuksista pantemiin takia, esimerkiksi ette vaatia vaksinasuunia museoissa, urheilukilpailuissa elikkä kahviloitten sisälepääsyissä.

Toimiikos minun covidtoistus jos mie muissa maissa tartten näyttää sitä sisälepääsyssä teatterhiin, museoihiin, ruokapaikhoin ja vastaahviin?

Covidtoistus jonka E-terhveysvirasto oon kirjottannu oon muotostettu ette sitä käytethään ko reisathaan sisäle muihiin maihiin EU:ssä ja EES:issä. Vissit maat oon kansa valikoihneet lisätä tiktitaalin covidtoistuksen käyttämistä.

E-terhveysvirasto ei saata varmistaa ette covidtoistus toimii muussa tarkotuksessa ko sisälereisaamisissa EU:ssä. Jos jotaki mennee väärin ko covidtoistusta skannathaan esimerkiksi sisälepääsyssä kulttuuritapahtumhiin ja ruokapaikhoin niin sie piät ilmottaa virheestä paikalisesti, siinä maassa jossako sie olet.

Sie piät tutkia mikkä vaatimukset jällaavat niissä maissa joissako sie käyt ja joistako sie reisaat läpi. Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista Ulkomaateparttementti/Utrikesdepartementet) (UD). Ampasaatitten webbipaikala Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten säänöistä.  UD:n appi resklar(UD:s app resklar) tekkee helpomaksi ette pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Onkos se vain ruottalaiset kansalaiset jokka saattavat saaja vaksinasuunitoistuksen?

Sulla tarttee olla ruottalainen henkilönumero, sie tarttet olla vaksineerattu Ruottissa ja sulla pittää olla hyväksytty ruottalainen e-lekitimasuuni ette saaja vaksinasuunitoistuksen Ruottissa.

Jos sie olet vaksineerattu Ruottissa mutta sulla oon yhtheensovitusnumero eikä sulla ole kansankirjaosotetta niin saatat tilata vaksinasuunitoistuksen tämän planketin kautta. Silloin sie saat toistuksen lähätettynä rekomenteerattuna preivinä asiahenkilölle ja sie saat ilmotuksen PostNord:ilta koska sie saatat noutaa sen.

Ko tätä kirjotethaan niin ei ole olemassa ratkasua sulle joka olet saanu sinun vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla. E-terhveysvirasto oon saanu tehtäväksi hallitukselta ette kirjottaa vaksinasuunitoistukset ryhmile jokka tänä päivänä ei saata niitä saaja. Päämäärä oon ette tämä pittää paikkansa viimisthääns vuenvaihtossa 2021-2022.

Kunkas mie saan testitoistuksen ette reisata?

Sie käänyt testiyrityksheen joka oon liittyny E-terhveysvirasthoon. Sielä sie tarttet hyväksyä ette yritys jakkaa sinun pruuivastauksen E-terhveysvirastolle. Jos sie testaat nekatiivisti yritys jakkaa pruuivastauksen meile. Met lähätämmä sitten takashiin testitoistuksen QR-kootila yritykselle joka sen jälkhiin jättää testitoistuksen sulle. Jos sie olet liittyny tikitaahliin preiviloohvaan niin E-terhveysvirasto tullee lähättämhään toistuksen sinne.

Tämän länkin kautta sie löyät listan niistä yrityksistä jokka oon liittynheet Covidtoistuspalvelhuun.

Miksis ittetestiä ja omapruuinottoja ei hyväksytä?

Ittetestiä ja omapruuinottoja ei tehhä tarkistavasti ja piethään tällä hetkelä vähempi luotettavinna. Yks ehto ette saattaa saaja covidtoistuksen oon ette terhveys-ja saihraanhoitohenkilökunta elikkä pätevä testihenkilökunta oon tehny testin. Henkilökunta häätyy fyysisesti ottaa sulta pruuin.

Saatankos mie testata itteä missä testiyrityksessä tahansa ette saaja testitoistuksen?

Ei, se oon vain testiyrityksitten tykönä jokka oon liittynheet Covidtoistuspalvelhuun E-terhveysvirastolla, jostako sie saatat saaja testitoistuksen EU-stantartin mukhaan.

Täälä sie löyät listan niistä hoijonantajista jokka oon liittynheet Covidtoistuspalvelhuun.

Mikäs jällaa 12 elokuun jälkhiin jos mulla ei ole covidtoistusta? Enkos mie saata reisata ollenkhaan silloin?

Se niin sanottu sisälefaasausperiuuti EU:n säätänön mukhaan covidtoistuksista  jällasi 12 elokuuhuun asti. Sen jälkhiin se oon covidtoistus jonka E-terhveysvirasto oon kirjottannu joka jällaa, jos sie piät näyttää ette sie olet vaksineerattu ko sie reisaat EU-maahaan, testattu nekatiivisti elikkä parantunnu covid-19:ista.

Covidtoistukset pitävät helpottaa vappaa liikkumista EU:ssä. Mutta covidtoistus ei takkaa sitä. Se oon tärkeätä ette aina tähelisesti tutkia mikkä sisälereisusäänöt, ja maholiset säänöt karantäänistä ja testistä, jällaavat sille maale jossako sie halvaat käyä.  

Hae ensi siassa informasuunia ulkomaareisuista seuraavasta: Ulkomaadeparttementti/Urikesdepartementet (UD). Ampasaatitten webbipaikassa Sweden Abroad oon informasuunia eri maitten päätöksistä. UD:n appi resklar (UD:s app resklar) tekkee ette oon helpompi pittää vaaria mikä jällaa sinun reisupaikala.

Muista ette tämä kansa saattaa jällata transitmaata, siis yhtä elikkä useata maata jotako sie ohitat menossa sinun loppupaikhaan.

Mikäs parantumistoistus oon?

Parantumistoistus oon covidtoistus joka näyttää ette henkilö oon ennen testattu positiiviksi covid-19:ille NAAT-testissä (esimerkiksi PCR) jonka hoitohenkilökunta oon ottanu.

Erityisissä taphauksissa se oon maholista saaja parantumistoistuksen, mutta usseimille henkilöile Ruottissa vaksinasuunitoistus elikkä testitoistus oon se joka oon aktyelli. Syy siiheen oon ette usseimat jokka oon testattu positiivisti Ruottissa oon testattu ittetestilä elikkä omapruuinotola, mikkä EU-säätänön mukhaan ei ole voimassaolevia ette saaja parantumistoistuksen. Henkilökunta häätyy fyysisesti ottaa pruuin sulta.

Jos sie olet vaksineerattu covid-19 vasten sie saatat noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen osotheela: covidbevis.se. Silloin sie et tartte parantumistoistusta. 

Mulla oon ollu covid-19 saihraus, kunkas mie laitan parantumistoistuksen?

Ensinä se oon tärkeätä ette sie hunteerat jos sie täytät vaatimuksia. Sie olet häätyny testata positiivisti covid-19:ille NAAT-testilä ja pruuinotto oon tehty koulutetulta saihraanhoitohenkilökunnalta. EU-säätäntö ei hyväksy omapruuinottoa elikkä ittetestiä. Sie piät olla yli 16 vuotta ja sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero.

Jälkhiin ko sie olet parantunnu, ja vähhiinthääns 11 päivää jälkhiin positiivin testin, sie saatat – sillä ehola ette sie täytät ylhäälä mainittuja vaatimuksia – vaatia parantumistoistuksen hoijonantajalta.

Tehe näin

  1. Ota yhtheyttä hoijon kansa 1177.se ja valikoitte sinun rekiunaali sivu ette tietää mikä jällaa justhiins sinun rekiuunissa.
  2. Hoijonantaja lähättää vaatimuksen E-terhveysvirastolle joka kirjottaa parantumistoistuksen.
  3. Jos sulla oon tikitaali preiviloova (E-boks, Kivra elikkä Min myndighetspost) sinun parantumistoistus lähätethään sinne.
  4. Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa sinun parantumistoistus lähätethään sinun kansankirjaosotheesheen.

Saatankos mie saaja ruottalaisen parantumistoistuksen joka perustuu covid-19-testhiin otettu muussa maassa?

Ei, NAAT-testi pittää olla otettu Ruottissa, terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunnalta elikkä pätevältä testihenkilökunnalta.

Jos sie olet ottanu pruuin muussa EU-maassa niin sie piät EU-säätänön mukhaan olla oikeutettu saahmaan parantumistoistuksen siittä maasta.

Mitäs erin sorttisia covidtoistuksia oon olemassa ja mikkäs erot niissä oon?

Niitä oon kolme erin sorttista covidtoistusta sulle joka piät reisata. Jos sie olet vaksineerattu niin vaksinasuunitoistus oon helpoin ja joustaviin, ja sie et rasita hoitoa ilmanaikhaans. Sie nouat sinun vaksinasuunitoistuksen osotheelta covidbevis.se.

Jos sie et ole vaksineerattu niin se oon maholista ottaa covid-19-testin ja jos testi oon nekatiivi sie saat testitoistuksen. Sulle joka olet ollu covid-19 sairas oon erikoisissa taphauksissa maholista laittaa parantumistoistuksen.