Käsittely henkilötioista covidtoistukselle

Covidtoistus pittää helpottaa ko reisaa Euroopassa coronapantemiin aikana. Se oon muotostettu samala laila koko EU:ssä, Norjassa, Iislantissa ja Liechtensteinissä. E-terhveysvirasto myöntää covidtoistukset. Covidtoistuksella sie saatta näyttää ette sulla oon:

  • Toistus vaksinasuunista (vaksinasuunitoistus) elikkä.

  • Toistus nekatiivistä covidtestistä (testitoistus) elikkä.

  • Toistus parantumisesta (parantumistoistus).

Kunkas net eri toistukset toimivat?  

Toistus vaksinasuunista ette reisata (vaksinasuunitoistus)

Sie lokkaat sisäle e-palvelhuun www.covidbevis.se ette noutaa sinun covidtoistuksen vaksinasuunista. Ette saattaa käyttää e-palvelua sulla pittää olla ruottalainen henkilönumero, ruottalainen e-lekitimasuuni ja olla yli 16 vuotta. E-terhveysvirasto noutaa sinun vaatimuksen ja hyväksymisen mukhaan tietoja sinun vaksinasuunista Kansalisesta vaksinasuunirekisteristä Kansanterhveysvirastolta.

Jos sie et saata käyttää e-lekitimasuunia sie saatat kansa tilata covidtoistuksen E-terhveysvirastolta planketin kautta: planketti. Sie kirjotat ulos planketin ja täytät sen, panet sen kuerthiin ja postaat sen E-terhveysvirasthoon.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Sen jälkhiin virasto lähättää sinun covidtoistuksen postissa sinun kansankirjaosotheesheen.

Vaksinasuunitoistus ruottalaisile jokka oon vaksineerattu covid-19 vasten kolmasessa maassa  

Ruottalaiset jokka oon vaksineerauttanheet itteä kolmasessa maassa (maissa EU/EES:in ulkopuolela) saattavat saaja vaksinasuunitoistuksen 1 helmikuusta 2022 lähtien. Se oon Valtion palvelukeskusta joka tarkistaa tokymentasuunia vaksinasuunile jokka oon tehty kolmasessa maassa.

Henkilöt jokka nyt saavat maholisuuen saaja ruottalaisen vaksinasuunitoistuksen oon net jokka:

  • Oon kansankirjoila Ruottissa ja.

  • Joilako oon tikitaali preiviloova.  

Henkilö pittää olla vaksineerattu covid-19 vasten vaksiinila joka oon hyväksytty EU:ssä elikkä vaksiinila joka oon WHO:n listala hätähyväksytyistä vaksiinista.

Henkilö oon pitäny saaja viimisen vaksinasuunin sarjassa, kolmasessa maassa. Kolmas maa oon maat EU/EES:in ulkopuolela ja maat joissako ei ole ollu maholista saaja vaksinasuunitoistuksen, vaikka maa oon liittyny EU:n systeehmiin tikitaalile covidtoistuksille.

Vaksinasuunitoistus myönethään tehtävällä intiviitiltä, joka pittää saattaa näyttää itenttiteettitokymentit ja orkinaalitokymentit saatuista vaksinasuunista. 

Vaksinasuunitoistus henkilöile jokka oon saahneet heän vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla 

Henkilöt joilako ei ole henkilönumeroa, yhtheensovitusnumeroa elikkä imyniteettinumeroa ja oon saahneet heän vaksinasuunin rekistreeratuksi niin sanotulla varanumerolla saattavat saaja vaksinasuunitoistuksen ottamalla yhtheyttä hoijon kansa siinä rekiuunissa jossako henkilö oon vaksineerattu. Jos annokset oon otettu eri rekiuunissa, sitä pittää ottaa yhtheyttä sen rekiuunin kansa jossako viiminen annos oon otettu. Kontaktitietoja hoithoon löytyy 1177.se

Ette saaja vaksinasuunitoistuksen henkilö pittää olla vaksineerattu covid-19 vasten Ruottissa ja vaksinasuunit pitävät olla hoijon päiväkirjoissa. Vaksinasuuniannokset pitävät olla rekistreeratut varanumerolla. Henkilöt pitävät ilmottaa osotheen johonka vaksinasuunitositus lähätethään rekomenteerattuna preivinä. Henkilö pittää saattaa lekitimeerata ittensä yhelä lekitimasuunila jonka PostNord oon hyväksynny. 

Vaksinasuunitoistuksen uloskirjotus aputeekissä  

Sulla, jollako ei ole e-lekitimasuunia, ja en takia ei ole maholisuutta itte noutaa vaksinasuunitoistuksen taattorilla elikkä telefoonila saatat kääntyä aputeekhiin.

Käy jossako Ruottin suunile 1 400 aputeekissä.

Ette saaja vaksinasuunitoistuksen aputeekissä vaatii ette:  

  • Sie olet vaksineerattu Ruottissa ja se oon pitäny mennä vähhiinthääns seittemän päivää sinun viimisen annoksen jälkhiin.

  • Sulla ei ole e-lekitimasuunia.

  • Sie saatat lekitimeerata ittesti hyväksytyllä lekitimasuunile: id-kortila jonka Verovirasto oon myöntäny, ruottalaisela passila jossako oon viininpunanen pärmä, ruottalaisela kansalisella id-kortila, ruottalaisela ajokortila, ruottalaisela SIS-merkatulla id-kortila jonka esimerkiksi pankko, yritys, virasto elikkä Rruottalainen kassapalvelu oon myöntöny, ja ruottalaiselta virkakortila (ilman SIS-merkkiä) jonka valtiolinen virasto oon myöntäny.

  • Sulla oon ruottalainen henkilönumero. 

Toistus parantumisesta ette reisata (parantumistoistus) 

Ei ennen ko ykstoista (11) päivää otetun positiivin testin jälkhiin hoijonantajan tykönä, sie saatat vaatia ette hoijonantaja ilmottaa sisäle tiot testituloksesta E-terhveysvirastolle ette laittaa toistuksen sulle. Testitulos lähätethään, tioitten kansa niinku sinun nimi, henkilönumero/syntymätaatta ja osotetietoja, E-terhveysvirasthoon joka myöntää sinun covidtoistuksen.

Jos sie olet liittyny tikitaahliin preiviloohvaan covidtoistus tulhaan lähättämhään siiheen. Jos sulla ei ole tikitaalia preiviloovaa E-terhveysvirasto lähättää covidtoistuksen sinun kansankirjaosotheesheen.

Huoltajanna sie saatat noutaa covidtoistuksen sinun lapsele. Lapsi saattaa itte noutaa covidtoistuksen siittä lähtien ko lapsi oon täyttäny 16 vuotta. 

Toistus nekatiivistä testistä ette reisata (testitoistus)

Jälkhiin otetun testin hoijonantajan tykönä sie vaait ette hoijonantaja lähättää sen nekatiivin testituloksen yhessä tioitten kansa, niinku sinun nimi ja henkilönumero/syntymätaatta ja osotetietoja E-terhveysvirasthoon joka sisäletulheitten tioitten kautta laittaa covidtoistuksen. E-terhveysvirasto lähättää sitten takashiin covidtoistuksen hoijonantajan työ joka, jos sulla oon e-lekitimasuuni, saattaa jättää sen sulle heän e-palvelun kautta. Jos sie olet liittyny tikitaahliin preiviloohvaan niin covidtoistus lähätethään sinnekki.

Jos sulla ei ole e-lekitimasuunia elikkä jos sie et halvaa käyttää hoijonantajan e-palvelua sie saatat sen siihaan saaja covidtoistuksen ulos paperille suohraan kätheen jälkhiin ko sie olet itenttifieeranu ittesti hoijonantajalle. 

Kunkas met käsittelemmä sinun henkilötietoja?   

E-palvelussa Covidbevis.se

Ko sie käytät E-terhveysviraston e-palvelua ette noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen, sinun henkilönumero, sinun  IP-osote ja sinun laitetut toistukset virastolla säästethään. Sinun henkilönumero ja sinun IP-osote säästethään ette tokymenteerata ette virasto oon tehny varman itenttifieerinki sinusta joka haet covidtoistusta. Sinun henkilönumeroa käytethään kansa ette varmistaa ette sie saat oikean toistuksen ko sie käytät e-palvelua.

Ette laittaa toistuksen niin Kansanterhveysvirastolta nouethaan informasuunia sinun viimisestä vaksinasuunista (taatumi, vaksiini ja annos) ja sinun nimi ja syntymätaatumi Veroviraston kansankirjarekisteristä. Laitetut toistukset säilytethään virastossa 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan.

Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa palvelun käytöstä, esimerkiksi ette nähhä kunka palvelua käytethään ja ette planerata ja seurata ylös palvelun käyttöä. Semmosille statistiikkatarkotukselle tietoja käsitelthään kuitenki vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei pysty itenttifieeraahmaan sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko lain mukhaan vaaithaan.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista. Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. 

Vaksinasuunitoistuksen tillaus planketin kautta

Ko sie lähätät sisäle planketin E-terhveysvirasthoon vaatimuksella ette tilata covidtoistuksen vaksinasuunista, planketti ja se toistus joka oon laitettu säästethään. Se tehhään 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Tiot jokka sie olet jättäny planketille oon perustanna ette myöntää sinun covidtoistuksen vaksinasuunista. Ette laittaa toistuksen niin Kansanterhveysvirastolta nouethaan informasuunia sinun viimisestä vaksinasuunista (taatumi, vaksiini ja annos) ja sinun nimi, syntymätaatumi ja kansankirjaosote Veroviraston kansankirjarekisteristä.

Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa tilatuista covidtoistuksista. Semmosille statistiikkatarkotuksille tietoja käsitelthään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei saata itenttifieerata sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema niitä ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko laki vaatii.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätelyssä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista. Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. 

Vaksinasuunitoistus ruottalaisile jokka oon vaksineerattu covid-19:ille kolmasessa maassa 

Ko sie haet vaksinasuunitoistuksen E-terhveysvirastolta sinun henkilönumero, sinun perusta ette laittaa vaksinasuunitoistuksen ja sinun laitetut toistukset virastossa säästethään. Sinun henkilönumero säästethään ette tokymenteerata ette E-terhveysvirasto oon tehny varman itenttifieerinkin sinusta joka haet covidtoistuksen. Sinun henkilönumeroa käytethään kansa ette varmistaa ette sie saat toistuksen jossako oon oikea informasuuni. Ette laittaa toistuksen informasuunia sinun nimestä ja syntymätaatumista nouethaan Veroviraston kansanrekisteristä. Net toistukset jokka laitethaan ja sinun perusta vaksinasuunitoistukselle säästethään 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa myönetyistä toistuksista. Se tehhään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei saata itenttifieerata sinua intiviitinä.

Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema niitä ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko laki vaatii. Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista.

Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. Työntekiät Valtion palvelukeskustassa ottavat ossaa sinun henkilötioista siinä perustassa jonka sie jätät sisäle ette laittaa vaksinasuunitoistuksen. 

Vaksinasuunitoistus henkilöile jokka oon saahneet vaksinasuunin rekistreeratuksi varanumerolla  

Ko sie vaait vaksinasuunitoistuksen hoijonantajalta niin sinun henkilötiot (syntymätaatumi ja täyelinen nimi) sinun vaksiinin varanumero joka oon päiväkirjassa hoijonantajalla, ja sinun laitettu toistus säästethään. Sinun tiot säästethään ette tokymenteerata ette virasto oon tehny varman itenttifieerinkin sinusta ja ette saattaa myöntää toistuksen jossako oon oikeata informasuunia. Met säästämä kansa sen osotheen ja net kontaktitiot jokka sie olet ilmottannu hoijonantajalle ette met saatama lähättää toistuksen sulle.

Toistus säästethään virastossa 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa. Semmosille statistiikkatarkotuksille tietoja käsitelthään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei saata itenttifieerata sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja vain niin pitkhään ko met tarttema niitä ette täyttää tarkotusta elikkä niin pitkhään ko laki vaatii.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista.

Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. Hoijonantaja oon vastuulinen henkilötioista siittä henkilötietokäsittelystä jotako hoijonantaja tekkee vaksinnerinkissä, pruuinotossa ja testituloksessa ja siittä henkilötietokäsittelystä joka tehhään ko ilmotethaan tietoja sisäle E-terhveysvirastolle. 

Vaksinasuunitoistuksen uloskirjotus aputeekissä 

E-terhveysvirasto oon henkilötietovastuulinen niistä henkilötioista joitako käsitelthään ko vaksinasuunitoistusta myönethään. Ko sie käytät E-terhveysviraston palvelua ette noutaa sinun vaksinasuunitoistuksen, sinun henkilönumero ja sinun laitetut toistukset säästethään virastossa.

Sinun henkilönumero säästethään ette tokymenteerata ette virasto oon tehny varman itenttifieerinkin sinusta. Sinun henkilönumeroa käytethään kansa ette varmistaa ette sie saat toistuksen jossako oon oikea informasuuni.

Ette laittaa toistuksen niin Kansanterhveysvirastolta nouethaan informasuunia sinun viimisestä vaksinasuunista (taatumi, vaksiini ja annos) ja sinun nimi ja syntymätaatumi Veroviraston kansankirjarekisteristä. Laitetut toistukset säilytethään virastossa 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Jos sulla oon tikitaali preiviloova, se myönetty vaksinasuunitoistus lähätethään sinnekki.

Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa myönetyistä toistuksista. Se tehhään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei pysty itenttifieeraahmaan sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko lain mukhaan vaaithaan.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista.

Työntekiät E-terhveysvirastossa jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. Aputeekkihenkilökunta saattaa ottaa ossaa tioista vaksinasuunitoistuksen ulosantamisen yhtheyessä. 

Covidtoistuksille testitoistuksen muotona   

Ko sie vaait covidtoistuksen testitoistuksen muotona hoijonantajalta sinun henkilönumero  ja sinun laitetut toistukset joissako oon tietoa testimuotosta, testin aijasta, testin tuloksesta ja kunka pitkhään testi oon voimassa säästethään virastossa. Toistukset säästethään virastossa 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa. Semmosia statistiikkatarkotuksia varten tietoja käsitelthään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei pysty itenttifieeraahmaan sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko lain mukhaan vaaithaan.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista.

Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. Hoijonantaja oon virastoitten henkilötietopiiträäti covidtoistuksen ulosantamisen yhtheyessä.

Covidtoistuksille parantumistoistuksen muotona 

Ko sie vaait covidtoistuksen testitoistuksen muotona hoijonantajalta sinun henkilönumero  ja sinun laitetut toistukset joissako oon tietoa testimuotosta, testin aijasta, testin tuloksesta ja kunka pitkhään testi oon voimassa säästethään virastossa. Toistukset säästethään virastossa 2 kap. painovaphaussäätänön (1949:105) ja arkiivilain (1990:782) mukhaan julkisitten tokymentitten käsittelyä koskevitten määräyksitten mukhaan. Met käytämä kansa sinun henkilötietoja ette ottaa esile statistiikkaa. Semmosia statistiikkatarkotuksia varten tietoja käsitelthään vain yhtheenräknätyssä muotossa elikkä muotossa joka ei pysty itenttifieeraahmaan sinua intiviitinä. Met säästämä sinun henkilötietoja niin pitkhään ko met tarttema ette täyttää tarkotusta, elikkä niin pitkhään ko lain mukhaan vaaithaan.

Meän oikeustietheelinen perusta henkilötietokäsittelylle oon ette käsittely oon tarpheelinen ette täyttää oikeustietheelisen velvolisuuen ja turvalisen itenttifieerinkin tärkeyen. Tukea henkilötietokäsittelylle oon Eurooppaparlamentin ja raatin säätänössä (EU) 2021/953, ja kompleteeraavassa ruottalaisessa säätänössä (2021:708) tikitaalisista covidtoistuksista.

Työntekiät jokka tarttevat käsitellä tietoja ette saattaa tehhä heän työtehtäviä, saattavat ottaa ossa sinun henkilötioista. 

Henkilötietopiiträätit  

E-terhveysvirasto käyttää henkilötietopiiträätiä vissin sorttisille käsittelyile. Net henkilötietopiiträätit joitako käytethään saavat vain käsitellä henkilötietoja tarkotuksitten ja ohjeitten mukhaan joitako E-terhveysvirasto oon antanu käsittelylle. Ette varmistaa tioitten suojaa, laitethaan aina henkilötietopiiträätisopimus ko henkilötietopiiträäti käsittellee henkilötietoja.

Minkäslaiset oikeuet sulla oon? 

Sulla oon oikeus ette ilhmaisesti saaja informasuunia ja saatavuutta niistä henkilötioista joitako E-terhveysvirasto käsittellee sinusta. Sulla oon kansa oikeus saaja kopion siittä informasuunista.

Met tulema, sinun vaatimuksella elikkä omala alotheela, oikasheen elikkä ottamhaan pois tietoja jokka oon väärät elikkä rajottamhaan semmositten tioitten käsittelyä. Sulla oon oikeus vastustaa sinun tioitten käsittelyä. Sulla oon kansa vississä taphauksissa oikeus ette saaja sinun henkilötiot masiniluettavassa muotossa elikkä, jos se oon maholista teknisesti, saaja tiot yli kolmaselle paartile johonka sie viittaat. 

Jos sie et ole tyytyväinen meän käsittelyn kansa sulla oon oikeus valittaa Intekriteettisuojavirasthoon, joka oon valvojavirasto henkilötioitten käsittelylle Ruottissa.

Sie saatat kansa kääntyä valvojavirasthoon siinä maassa jossako sie asut elikkä olet töissä. Sulla oon oikeus korvauksheen jos sinun henkilötietoja käsitelthään laittomalla laila.

Jos sulla oon kysymyksiä covidtoistuksesta elikkä kunka E-terhveysvirasto käsittellee sinun henkilötietoja, ota yhtheyttä E-terhveysviraston kansa telefooninimerolla 010-458 62 00 (aukioloaijat: pyhävapa maanantai–perjantai: kl. 8.00–17.00) elikkä meilaa e-postiosotheesheen covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

Sie saatat kansa ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston taattasuojeluasiahenkilön kansa meilaamalla e-postiosotheesheen dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se elikkä lähättää sinun kysymykset postin kautta:  

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar 

Informasuunia sekretessistä  

Paitti informasuunia kunka E-terhveysvirasto käsittellee sinun henkilötietoja virastolla oon kansa velvolisuus informeerata sinua kunka sinun informasuunia hentteerathaan sekretessilä. Tämän tehhään ruottalaisen säätänön mukhaan (2021:708) tikitaalista covidtoistuksista. Säätäntö kompleteeraa Eurooppaparlamentin ja raatin säätäntöä (EU) 2021/953.

E-terhveysvirsato noutaa tietoja sinun vaksinasuunista Kansalisesta vaksinasuunirekisteristä Kansanterhveysvirastolta. Se tehhään ette virasto saattaa myöntää vaksinasuunitoistuksen sulle.

Tiot Kansalisessa vaksinasuunirekisterissä kuuluvat sekretessin alle 24 kap, 8 § julkisuus- ja sekretessilain (2009:400) mukhaan. Se sekretessi oon kauhean voimakas. Ko sie vaait ja annat sinun suostumisen ette noutaa vaksinasuunitoistuksen sie katkaset sen sekretessin tioile. Sen takia E-terhveysvirasto saattaa noutaa tiot sinun vaksinasuunista ja myöntää vaksinasuunitoistuksen sulle.

Ko E-terhveysvirasto käsittellee tietoja niin net kuuluvat sekretessin alle 25 kap. 17 a § julkisuus-ja sekretessilain mukhaan. Sama sekretessi jällaa ko Valtion palvelukeskusta käsittellee tietoja koskevan vaksinasuunitoistusta sulle joka olet vaksineerattu covid-19 vasten kolmasessa maassa.