איר האט נישט אן e-ID און/אדער א ציווילע רעגיסטראציע אדרעס

אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן איינע פון שוועדן'ס 1,400 אפטייקן, וועלכע קענען אייך העלפן מיט וואקסינאציע סערטיפיקאטן. איר קענט אויך באשטעלן אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך ארויסדרוקן, אויספולן און אריינשיקן א פארם אויף פאסט. אויב איר האט אן e-ID און צוטריט צו א קאמפיוטער, ביטע נוצט דעם סערוויס www.covidbevis.se

פאר די וואס האבן נישט אן e-ID אבער האבן א ציווילע רעגיסטראציע אדרעס

איר קענט באשטעלן אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך ארויסדרוקן, אויספולן און אריינשיקן א "באשטעלונג פון וואקסינאציע סערטיפיקאט" פארם אויף פאסט. דער סערטיפיקאט וועט געשיקט ווערן צו אייער רעגיסטרירטע אדרעס. אויב איר פולט ריכטיג אויס די פארם און די דאזעס זענען רעגיסטרירט, וועט עס נעמען מאקסימום צוויי וואכן צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט.

אויב איר האט אן e-ID און צוטריט צו א קאמפיוטער, טאבלעט אדער מאבייל טעלעפאן, ביטע נוצט די www.covidbevis.se סערוויס. ביטע באמערקט אז אזוי-גערופענע ריזערוו נומערן קענען נישט ווערן גענוצט.

פאר די וואס האבן נישט א רעגיסטרירטע אדרעס

אויב איר האט א קאארדינאציע נומער און אייער וואקסינען זענען רעגיסטרירט אין די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטראר, קענט איר פארלאנגען א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך ארויסדרוקן, אויספולן און שיקן די "באשטעלונג פון א וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר די אן א רעגיסטרירטע אדרעס" פארם אויף פאסט.

אויב איר האט נישט א רעגיסטרירטע אדרעס, ביטע פולט אויס די אדרעס צו וועלכע איר ווילט די סערטיפיקאט זאל ווערן געשיקט. די e-health אוטאריטעט וועט שיקן די סערטיפיקאט דורך רעגיסטרירטע פאסט צו אן אגענט. איר וועט געמאלדן ווערן ווען איר קענט קומען נעמען די סערטיפיקאט פון די אגענט. ביטע באמערקט אז אזוי-גערופענע ריזערוו נומערן קענען נישט ווערן גענוצט.

ווען נוצנדיג די פארמס, טוט די פאלגנדע

  1. דרוקט ארויס די גילטיגע פארם (זע איבער און אונטער "פארבינדענע אינפארמאציע") און פולט עס אויס. געדענקט צו אונטערשרייבן דעם פארם.
  2. לייגט די פארם אין א קאנווערט און שיקט עס צו אונז אויף פאסט.

 

Covidbevis

       E-hälsomyndigheten

Box 913

391 29 Kalmar

(ביטע באמערקט אז איר קענט נישט אימעיל'ן די פארם אדער פרטים פון אייער וואקסינאציעס. די פארם מוז געשיקט ווערן צו אונז אויף פאסט.)

  1. מיר בעטן די אינפארמאציע פון די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטראר און דאן שיקן מיר אייער סערטיפיקאט פון וואקסינאציע אויף פאפיר צו אייער אדרעס, אויב איר האט איינס.

אויב איר האט נישט א רעגיסטרירטע אדרעס, וועט אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט געשיקט ווערן דורך רעגיסטרירטע פאסט צו די אדרעס וואס איר האט צוגעשטעלט אויף די ספעציעלע פארם פאר דעם צוועק.

אויב איר זענט א גארדיען און דארפט באשטעלן א covid סערטיפיקאט פאר אייער קליענט


אויב מעגליך, זאל דער קליענט עס אליינס אונטערשרייבן.

אויב דער קליענט קען נישט אונטערשרייבן די דאקומענט, קען עס ווערן אונטערגעשריבן דורך די קליענט'ס גארדיען.

דאן שיקט די פארם אויף פאסט צו די E-Health אוטאריטעט (E-hälsomyndigheten) , צוזאמען מיט א קאפיע פון די רעגיסטראציע סערטיפיקאט מיט באווייז אז איר זענט דער מענטש'ס גארדיען.