וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר מענטשן אונטער 18 יאר אלט

איר קענט באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער אויף Covidbevis.se. קינדער אין עלטער פון 16 יאר אלט אדער עלטער וואס האבן אן e-ID קענען באקומען זייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אליינס אויף Covidbevis.se. אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן אן אפטייק צו באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער. עס איז אויך דא א פארם וואס איר קענט נוצן צו באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער.

פאר די אין עלטער פון 16 יאר אדער עלטער

אויב איר זענט כאטש 16 יאר אלט און האט אן e-ID, קענט איר באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אליינס אויף covidbevis.se. אבער איר מוזט זיין וואקסינירט אין שוועדן און האבן א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער.

זיבן טעג נאך אייער וואקסינאציע, קענט איר באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אויף covidbevis.se.

אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן אן אפטייק צו באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט.

איר קענט אויך באשטעלן אייער סערטיפיקאט פון וואקסינאציע נוצנדיג די "באשטעלונג פון א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע" פארם.

קינדער אונטער 18 יאר אלט דארפן נישט נעמען א באסטער נאך 270 טעג.

פאר אייך אלס א גארדיען וואס וויל באשטעלן וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער

איר קענט דירעקט באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער אויף www.covidbevis.se. לאג'ט אריין מיט אייער e-ID און וועלט אויס "באקומט מיין קינד'ס וואקסינאציע סערטיפיקאט" (Get my child's vaccination certificate).

ביטע נוצט אייער Covidbevis.se אויב איר האט אן e-ID.

אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן אן אפטייק אייך צו העלפן באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער.

איר קענט אויך נוצן די "באשטעלונג פון א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע פאר מענטשן אונטער 18 יאר אלט" פארם.

קינדער אונטער 18 יאר אלט דארפן נישט נעמען א באסטער נאך 270 טעג.

פאר די אין עלטער פון 16 יאר אדער עלטער

אויב איר זענט כאטש 16 יאר אלט און האט אן e-ID, קענט איר באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אליינס אויף covidbevis.se. אבער איר מוזט זיין וואקסינירט אין שוועדן און האבן א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער.

זיבן טעג נאך אייער וואקסינאציע, קענט איר באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אויף covidbevis.se.

אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן אן אפטייק צו באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט.

איר קענט אויך באשטעלן אייער סערטיפיקאט פון וואקסינאציע נוצנדיג די "באשטעלונג פון א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע" פארם.

קינדער אונטער 18 יאר אלט דארפן נישט נעמען א באסטער נאך 270 טעג.

פאר אייך אלס א גארדיען וואס וויל באשטעלן וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער

איר קענט דירעקט באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער אויף www.covidbevis.se. לאג'ט אריין מיט אייער e-ID און וועלט אויס "באקומט מיין קינד'ס וואקסינאציע סערטיפיקאט" (Get my child's vaccination certificate).

ביטע נוצט אייער Covidbevis.se אויב איר האט אן e-ID.

אויב איר האט נישט אן e-ID, קענט איר באזוכן אן אפטייק אייך צו העלפן באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר אייערע קינדער.

איר קענט אויך נוצן די "באשטעלונג פון א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע פאר מענטשן אונטער 18 יאר אלט" פארם.

קינדער אונטער 18 יאר אלט דארפן נישט נעמען א באסטער נאך 270 טעג.