באקומט אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי אן אפטייק

אויב איר האט נישט אן e-ID און דערפאר קענט איר נישט אליינס באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט אויף א קאמפיוטער אדער טעלעפאן, קענט איר גיין צו אן אפטייק. איר קענט באזוכן איינע פון שוועדן'ס אומגעפער 1,400 אפטייקן.

כדי צו באקומען א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע ביי אן אפטייק, מוזט איר:

  • איר זענט וואקסינירט געווארן אין שוועדן און עס זאל שוין זיין כאטש זיבן טעג זייט אייער לעצטע דאזע
  •  איר האט נישט אן e-ID
  • איר קענט זיך אידענטיפיצירן מיט א בארעכטיגטע ID: אן ID קארטל ארויסגעגעבן דורך די שוועדישע שטייער אגענטור, א שוועדישע פאספארט מיט א בארדאו דעקל, א שוועדישע נאציאנאלע ID קארטל, א שוועדישע דרייווינג לייסענס, א שוועדישע SIS-געצייכנטע ID קארטל ארויסגעגעבן דורך, צום ביישפיל, א באנק, א פירמע, א פאבליק אוטאריטעט אדער סווענסק קאסאסערוויס, און א שוועדישע ארבעט קארטל (אן די SIS צייכן) ארויסגעגעבן דורך א רעגירונגס אוטאריטעט.
  • איר האט א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער אדער אימיוניטי נומער.

די אפטייק סערוויס איז געמאכט פאר די וואס האבן נישט קיין אנדערע וועג פון באקומען זייער וואקסינאציע סערטיפיקאט. אויב איר האט אן e-ID, ביטע דאונלאוד'ט אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט דיגיטאליש אויף www.covidbevis.se .