וואקסינאציע סערטיפיקאט

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן קעגן covid-19, קענט איר באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט: פאלגנד זענען די פארשידענע שריט וואס איר דארפט מאכן פאר איר קענט באקומען אייער דיגיטאלע באווייז אויף אייער טעלעפאן, קאמפיוטער אדער טאבלעט.

  1. וואקסינירט זיך. אינערהאלב זיבן טעג, ווערט די וואקסינאציע באריכטעט צו די נאציאנעלע וואקסינאציע רעגיסטרי.
  2. לאג'ט אריין מיט אייער אי-אידענטיפיקאציע ביי www.covidbevis.se.
  3. דאונלאוד'ט, דרוקט אדער סעיוו'ט אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט. איינמאל איר האט דאונלאודעד דעם סערטיפיקאט, וועט דער באווייז אויך אויטאמאטיש געשיקט ווערן צו אייער דיגיטאלע פאסט קעסטל, אויב איר האט איינס. אויב איר האט נישט א דיגיטאלישע פאסט קעסטל, קענט איר דא געוואר ווערן וויאזוי צו באקומען איינס.
  4. גרייט צו נוצן. געדענק צו איבערקוקן די געזעצן פונעם ארט וואו איר רייזט.

ווי לאנג וועט עס נעמען צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט?

עס נעמט עטליכע טעג (מאקסימום זיבן טעג) נאכן ווערן וואקסינירט פאר איר קענט באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט. דאס איז ווייל דער מענטש וואס פירט אויס די וואקסינאציע דארף האבן צייט צו אריינלייגן די אינפארמאציע אין די נאציאנעלע וואקסינאציע רעגיסטרי.

דארף איך זיין גענצליך וואקסינירט צו קענען באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט?

איר קענט באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט איינמאל איר האט גענומען א דאזע פונעם וואקסין.

אבער, איין דאזע פון א וואקסין וועט מעגליך נישט זיין גענוג צו אריינגיין אין אן אנדערע לאנד. איר זענט פאראנטווארטליך צו קוקן וואס איז פארלאנגט דארט וואו איר ווילט רייזן.

אינעם ערשטן פאל, זוכט אינפארמאציע אויף רייזן אויסערן לאנד ביי די אויסערן מיניסטרי (UD). די אבאסאדעס' וועבסייט Sweden Abroad ענטהאלט אינפארמאציע איבער געזעצן אין אנדערע לענדער. די אויסערן מיניסטרי RESKLAR עפפמאכט עס גרינגער צו האלטן חשבון פון די געזעצן פון אייער רייזער ארט.

ווי לאנג איז א וואקסינאציע סערטיפיקאט גילטיג?

אויב אייער סערטיפיקאט איז ארויסגעגעבן געווארן פון 1 יולי ביז 30 סעפטעמבער 2021, איז עס גילטיג פאר 90 טעג.

אויב אייער סערטיפיקאט איז ארויסגעגעבן געווארן פון 1 אקטאבער ביז 31 דעצעמבער 2021, איז עס גילטיג פאר 180 טעג.

איר קענט באקומען א נייע וואקסינאציע סערטיפיקאט סיי ווען ביי Covidbevis.se

 

דא וועט איר טרעפן נאך פראגעס און ענטפערס וועגן covid סערטיפיקאטן