פראגעס און ענטפערס

איך זעה נישט אלע מיינע וואקסינאציע דאזעס אין מיין וואקסינאציע סערטיפיקאט. וואס זאל איך טון?

ווען אינפארמאציע וועגן אייער וואקסינאציע ערשיינט אויפן וואקסינאציע סערטיפיקאט, שטייט אדער:

"Dos 1 av 2" אדער

"Dos 2 av 2" אדער

"Dos 3 av 3"

אויב איר האט געהאט צוויי וואקסינאציעס און עס שטייט. "dos 2 av 2", איז אלעס פיין.

אויב דאס איז נישט אמת:

1. קוקט אז כאטש זיבן טעג זענען אריבער זייט איר זענט וואקסינירט געווארן.

2. באקומט א נייע וואקסינאציע סערטיפיקאט אויב עס איז שוין אריבער 24 שעה זייט איר האט איינס לעצט געהאט.

3. עס קומען כסדר פאר טוישונגען אינעם סיסטעם - ביטע ווארט נאך אפאר טעג און פרובירט נאכאמאל, אויב עס פעלט אייך דאזעס אין אייער covid סערטיפיקאט.

4. אויב איר האט פרובירט די אויבנדערמאנטע שריט און איר זעהט נאכאלס די זעלבע וואקסינאציע סערטיפיקאט, קענט איר אויך פרובירן אן אנדערע דעווייס - פרובירט אויף אייער קאמפיוטער אויב איר האט פריער פרובירט אויף אייער טעלעפאן, אדער פארקערט. (די אלטע וואקסינאציע סערטיפיקאט קען נאך זיין אויף אייער דעווייס.)

5. אויב איר האט אויסגעפאלגט די שריט פון אויבן און אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט איז נאכאלץ נישט ריכטיג, און איר דארפט באלד רייזן, קענט איר שיקן אן אימעיל צו קאסטומער סערוויס. וואקסינאציע סערטיפיקאטן זענען גילטיג נאר פאר רייזע צוועקן. ביטע פארבינדט זיך נישט מיט קאסטומער סערוויס אויב איר דארפט נישט באלד רייזן.

עס קענען זיין עטליכע סיבות פארוואס איר זעהט נישט ביידע דאזעס. די מערסט-אפטע סיבה פאר פעלנדע דאזעס איז אז די אינפארמאציע איז נישט איבערגעגעבן געווארן פונעם העלטקעיר פראוויידער צום נאציאנעלע וואקסינאציע רעגיסטער, פון וואו עס ווערט אויפגענומען פארן וואקסינאציע סערטיפיקאט. עס זאל נעמען א מאקסימום פון זיבן טעג פאר די וואקסין דאזעס צו ווערן באריכטעט צום נאציאנעלע וואקסינאציע רעגיסטרי.

די לאקאלע ערטער זענען פאראנטווארטליך צו רעגיסטרירן וואקסינאציעס אינעם נאציאנעלע וואקסינאציע רעגיסטער, פון וואו די אינפארמאציע ווערט געזאמלט פאר וואקסינאציע סערטיפיקאטן. יעדע ארט נעמט אויף פיל אנדערע וואקסינירערס.

אויב מער ווי זיבן טעג זענען אריבער און א דאזע פעלט נאך פון אייער סערטיפיקאט, קענט איר זיך פארבינדן מיטן אי-העלט אויטאריטעט'ס קאסטומער סערוויס אויף covidbevis@ehalsomyndigheten.se. ביטע שטעלט צו אייער נאמען, טעלעפאן נומער, דאטום פון וואקסינאציע, און די ארט וואו איר זענט וואקסינירט געווארן.

אויב עפעס איז נישט גוט געגאנגן ביים רעגיסטרירן אייער וואקסינאציע, וועלן מיר אייך העלפן זיך פארבינדן מיט די שטיצע סערוויס פון אייער ארט.

איז עס באשטימט געווארן אז וואקסינאציע סערטיפיקאטן זאלן גענוצט ווערן ביי פאסירונגען וואס קומען פאר אינעווייניג פון 1 דעצעמבער?

יא. די רעגירונג האט באשטימט אז וואקסינאציע סערטיפיקאטן קענען גענוצט ווערן אלס א מאסנאם פון אינפעקציע קאנטראל ביי פובליק פאסירונגען און פובליק פארזאמלונגען וואס קומען פאר אינעווייניג און זאמלען מער ווי 100 מענטשן. מענטשן פון 18 יאר און העכער זענען פארלאנגט צו צייגן א וואקסינאציע סערטיפיקאט אויב דער ארגאניזירער פארלאנגט עס. ארגאניזירער וואס וועלן אויס נישט צו פארלאנגן וואקסינאציע סערטיפיקאטן מוזן אנשטאט דעם זיין איינשטימיג מיט די פובליק געזונט אגענטור'ס געזעצן אויף אנשטעקיגע פאסירונגען.

פארוואס דארף מען ווייזן וואקסינאציע באווייז ביי פובליק פארזאמלונגען און אינעווייניגע פובליק פאסירונגען וואס האבן מער ווי 100 מענטשן?

דער ציל איז צו פארמינערן דאס פארשפרייטונג פון אינפעקציעס ספעציעל צווישן מענטשן וואס זענען נישט וואקסינירט, דורך פארמיידן נישט וואקסינירטע מענטשן פון זיך פארזאמלען אין גרויסע גרופעס, דערווייל ערלויבנדיג ביזנעסער צו ווייטער אננעמען באזוכער. די וואקסינאציע סערטיפיקאטן באדינגונג גילט פאר מענטשן 18 יאר אלט און עלטער.

וועלכע סארט פאסירונגען זענען אריינגערעכנט, וואו מען דארף ווייזן באווייז פון וואקסינאציע?

דאס שליסט איין פובליק פאסירונגען און פובליק פארזאמלונגען וואס קומען פאר אינעווייניג און זאמלען מער ווי 100 מענטשן. ביישפילן שליסן איין ספארט פארמעסטן, צינעמא און טעאטער פארשטעלונגען און קאנצערטן.

וועלן די ארגאניזירער האבן א רעכט צו אפזאגן מיין אריינטריט אויב איך וויל נישט צייגן מיין וואקסינאציע סערטיפיקאט?

יא.

וועל איך קענען צייגן באווייז פון א נעגאטיווע טעסט (אזוי-גערופענע טעסט סערטיפיקאט) אדער באווייז פון ערהוילונג אנשטאט א וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי פובליק פארזאמלונגען?

ניין, נאר וואקסינאציע סערטיפיקאטן וועלן ווערן אנגענומען.

פארוואס צייגט מיין וואקסינאציע סערטיפיקאט נאר איין דאטום פון וואקסינאציע?

דער וואקסינאציע סערטיפיקאט צייגט נאר אויב איר האט באקומען איינס, צוויי אדער דריי דאזעס. צום ביישפיל, אויב איר האט באקומען צוויי דאזעס, וועט עס נאר צייגן "דאזע 2 פון 2". אויב איר האט באקומען דריי דאזעס, וועט עס נאר צייגן "דאזע 3 פון 3".

אבער נאר דער לעצטע דאטום ווערט פארשריבן - עס איז אונטערן טיל "דאטום פון לעצטע וואקסינאציע". ביטע באמערקט אז נאר דער לעצטע דאטום פון וואקסינאציע ווערט פארשריבן.

איך האב נישט קיין אי-ID, וואס זאל איך טאן?

דא וועט איר געפינען אינפארמאציע איבער וויאזוי עס צו טון: Skaffa e-legitimation | Elegitimation (e-legitimation.se)

 

פאר די וואס האבן נישט א גילטיגע אי-אידענטיפיקאציע, וועט עס אויך זיין מעגליך צו פארלאנגען א וואקסינאציע סערטיפיקאט. אבער איר מוזט האבן א שוועדישע אידענטיטעט נומער און פארשטייט זיך, זיין וואקסינירט.

איר קענט זיך אויך אריינגעבן צום אי-העלט אויטאריטעט דורך דעם פארם

איר פרינט ארויס דעם פארם און פולט עס אויס, דערנאך לייגט עס אין א קאנווערט און שיקט עס צום אי-העלט אויטאריטעט.

Covidbevis
E-hälsomyndigheten

 Box 913

391 29 Kalmar


(פארגעסט נישט צו אונטערשרייבן דעם פארם!)

נוצט נישט דעם פארם אויב איר האט אן אי-אידענטיפיקאציע און צוטריט צום אינטערנעט - דאן נוצט דעם סערוויס www.covidbevis.se

קענען מענטשן אן א שוועדישע אידענטיטעט נומער באקומען א וואקסינאציע סערטיפקאט?

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן אין שוועדן אבער האט נישט א קאארדינעישאן נומער און איר האט נישט א ציווילע רעגיסטראציע אדרעס, קענט איר באשטעלן א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך נוצן דעם פארם. דער סערטיפיקאט וועט דאן געשיקט ווערן צו אן אגענט און איר וועט ווערן געמאלדן דורך PostNord ווען איר קענט קומען אפנעמען דעם בריוו.

אינעם צייט פון דעם באשרייבונג, איז נישט פארהאן א מיטל פאר די וואס זייער וואקסינאציע איז רעגיסטרירט געווארן אויף א רעזערוו נומער. דער אי-העלט אוטאריטעט איז פארלאנגט געווארן דורכן רעגירונג צו ארויסגעבן וואקסינאציע סערטיפיקאטן צו גרופעס וואס קענען זיי יעצט נישט באקומען. דער ציל איז אז דאס זאל זיין אין פלאץ ענדע יאר 2021-2022.

אויב איר האט א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער אבער אייער וואקסינאציע איז רעגיסטרירט געווארן אויף א רעזערוו נומער אדער קאארדינעישאן נומער, קענט איר זיך פארבינדן מיט אייער וואקסינירער און זיי בעטן עס צו רעגיסטרירן צו אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער.

דארף איך א Covid קארטל צו רייזן?

ניין, א Covid קארטל איז נישט א פאדערונג צו רייזן אינערהאלב די EU. Covid קארטלעך זענען אנטוויקעלט געווארן צו ערמעגליכן רייזן צו אנדערע EU לענדער. 

Covid סערטיפיקאטן קומען אין דריי אנדערע פארעמעס: וואקסינאציע סערטיפיקאטן, טעסט סערטיפיקאטן און ערהוילונג סערטיפיקאטן.

די פובליק העלט אגענטור'ס וועבזייטלהאט אינפארמאציע פאר די וואס פלאנען צו רייזן.

טייל לענדער פארלאנגען א סערטיפיקאט אז איר האט נישט covid-19 צו קענען רייזן צו יענע לאנד. אנדערע לענדער פארלאנגען א סערטיפיקאט צו ערלויבן זייער בירגער צו קענען צוריק אהיימקומען אן דארפן אריינגיין אין קוואראנטין. אנדערע לענדער פארלאנגען פארשידענע סארטן סערטיפיקאטן, דעריבער זאלט איר געוואר ווערן איבער וואס איז גילטיג אין די לאנד וואו איר ווילט פארן.

אינעם ערשטן פאל, זוכט אינפארמאציע אויף רייזן ארום די וועלט ביי די אויסערן מיניסטרי (UD). די אמבאסאדעס' וועבסייט Sweden Abroad ענטהאלט אינפארמאציע איבער געזעצן אין אנדערע לענדער. די אויסערן מיניסטרי'ס עפפ 'גרייט צו רייזן' RESKLARמאכט עס גרינגער פאר אייך צו האלטן קאפ איבער וואס איז גילטיג אינעם פלאץ וואו איר ווילט פארן.

איך האב באקומען מיין צווייטע דאזע אין אן אנדערע EU לאנד. וואו קען איך באקומען א גילטיגע וואקסינאציע סערטיפיקאט?

איר קענט באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך www.covidbevis.seאויב איר זענט וואקסינירט געווארן אין שוועדן און האט א שוועדישע אי-אידענטיפיקאציע.

אויב איר האט גענומען דאזע 1 אין שוועדן וועט דאזע 1 ערשיינען אויף אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט.

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן אדער גע'טעסט געווארן אין אן אנדערע EU לאנד, זאלט איר געוואר ווערן וויאזוי איר קענט באקומען א וואקסינאצע סערטיפיקאט פון יענע לאנד. דאס גילט אויך אויב איר האט באקומען אייער צווייטע דאזע, און דערפאר זענט גענצליך וואקסינירט געווארן, אין אן אנדערע EU לאנד.

איך האב זיך וואקסינירט אין א לאנד אינדרויסן פונעם EU, קען איך באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט?

דער אי-העלט אויטאריטעט איז פארלאנגט געווארן דורכן רעגירונג צו ארויסגעבן וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר שוועדישע וואס זענען וואקסינירט געווארן און אזוי-גערופענע דריטע לענדער (לענדער אינדרויסן פונעם EU). דער ציל איז אז דאס זאל זיין אין פלאץ ענדע יאר 2021-2022.

וואס זאל איך טוען ווען איך האב באקומען מיין ערשטע וואקסינאציע אינדרויסן און די צווייטע אין שוועדן, אבער מיין וואקסינאציע סערטיפיקאט צייגט נישט ביידע דאזעס?

אויב איר זענט געווען אין קאנטאקט מיט אייער העלטקעיר פארוויידער און זיי האבן אייך נישט געקענט העלפן, קענט איר נעמען ביידע, אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אדער א וואקסינאציע סערטיפיקאט פונעם לאנד וואו איר האט באקומען אייער ערשטע וואקסין און אייער שוועדישע וואקסינאציע סערטיפיקאט ווען איר רייזט. עס ווענדט זיך דעמאלס אויפן לאנד וואו איר ווילט רייזן אויב זיי ווילן עס אננעמען אדער נישט.

נאך א ברירה איז צו ווערן געטעסט פאר covid-19 אין שוועדן און, אויב דער רעזולטאט איז נעגאטיוו, באקומען א טעסט סערטיפיקאט.

דא קענט איר ליינען מער איבער וויאזוי צו באקומען באווייז פון א נעגאטיווע covid טעסט

ווי לאנג זענען די פארשידענע סערטיפיקאטן גילטיג?

אויב אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט איז ארויסגעגעבן געווארן פון 1 יולי ביז 30 סעפטעמבער 2021, איז עס גילטיג פאר 90 טעג.

אויב אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט איז ארויסגעגעבן געווארן פון 1 אקטאבער ביז 31 דעצעמבער 2021, איז עס גילטיג פאר 180 טעג.

פאר טעסט סערטיפיקאטן, ווענדט זיך עס אויף יעדע מיטגליד לאנד צו באשטימען די צייט אפשניט פון גילטיגקייט פאר PCR און אנטידזשען טעסטס. ווערט געוואר וואס גילט אין אייער רייזע ארט פארן נעמען א טעסט.

אן ערהוילונג סערטיפיקאט וועט זיין גילטיג פאר 180 טעג פונעם דאטום פון אייער ערשט פאזיטיווע טעסט רעזולטאט.

וואו צייג איך מיין Covid סערטיפיקאט?

צווישן אנדערע זאכן, מוז דער covid סערטיפיקאט ווערן געוויזן ביי גרעניץ דורכגענג צוזאמען מיט ID באשטעטיגונג. האלט אייער Covid קארטל מיט זיך דורכאויס אייער רייזע.

געדענקט אלעמאל צו געוואר ווערן מיט גענוג צייט וואס איז גילטיג אין די לאנד וואו איר ווילט פארן. דאונלאוד די אויסערן מיניסטרי (UD) RESKLAR עפפ  צו באקומען די היינטיגטע אינפארמאציע פאר אייער רייזע ארט. די אמבאסאדעס האבן אויך יעצטיגע רייזע אינפארמאציע ביי Sweden Abroad.

פון 1 דעצעמבער 2021, וועלן וואקסינאציע סערטיפיקאטן אויך גילטן צו פארשטעלונגען וואס קומען פאר אינערווייניג מיט מער ווי 100 אנטייל-נעמער.

וואס גילט פאר קינדער, (0-18 יאר אלט)? דארפן זיי א Covid סערטיפיקאט צו רייזן אין אירופע?

EU לענדער האבן די רעכט צו באשטימען פאר זיך וויאזוי צו מאכן זייערע געזעצן. דערפאר איז עס וויכטיג אז איר זאלט געוואר ווערן וואס די געזעצן זענען אינעם לאנד וואו איר ווילט רייזן אדער דורכגיין. די אויסערן מיניסטרי (UD) האט די היינטיגע רייזע אינפארמאציע איבער די אנווייזונגען וואס זענען גילטן אין אנדערע לענדער.

איר קענט באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר אייער קינד אויף Covidbevis.se

קינדער וואס האבן שוין דערגרייכט די עלטער פון 16 און האבן א ‑גילטיגע אידענטיטעט קארטל קענען באקומען זייער וואקסינאציע סערטיפיקאט אליין אויף covidbevis.se. זיבען טעג נאכן וואקסינירן, קען מען אפנעמען די וואקסינאציע סערטיפיקאט.

פאר קינדער וואקסינירט אין שוועדן, קענען זייער היטערס אויך בעטן א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך נוצן דעם פארם באשטעל א וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר מענטשן אונטער 18 יאר אלט אויפן אויטאריטעט'ס וועבזייטל. איר דארפט נאר דעם פארם אויב איר האט נישט אן אי-אידענטיפיקאציע און קענט וועגן דעם נישט באקומען א סערטיפיקאט פאר אייער קינד פון Covidbevis.se

ווי עס שטייט יעצט, קענען מיר נישט זאגן ווי לאנג עס וועט געדויערן צו פראצעסירן און באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך אריינגעבן דעם פארם.

טעסט סערטיפיקאטן קענען ארויסגעגעבן ווערן פאר קינדער אונטער די עלטער פון 18 יאר. א טעסט סערטיפיקאט פון א קינד מוז פארלאנגט ווערן דורך און געגעבן ווערן צו די קינד'ס היטער. א קינד וואס האט דערגרייכט די עלטער פון 16 יאר מעג פארלאנגן און באקומען א טעסט סערטיפיקאט פאר זיך.

אן ערהוילונג סערטיפיקאטן קען ארויסגעגעבן ווערן פאר קינדער אונטער די לטער פון 18 יאר. אן ערהוילונג סערטיפיקאט פון א קינד מוז פארלאנגט ווערן דורך און געגעבן ווערן צו די קינד'ס היטער. א קינד וואס האט דערגרייכט די עלטער פון 16 יאר מעג פארלאנגן און באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט פאר זיך.

קען איך נאך אריינגיין אין לענדער מיט א פאפירענע סערטיפיקאט פון PCR טעסטס?

נאך 12 אוגוסט, טוט גילטן די EU געזעץ פון קרעדענשעלס, אזוי אז אייער טעסט דארף יעצט ווערן ארויסגעגעבן דורך די אי-העלט אוטאריטעט. דא קענט איר זעהן וואס גילט צו באווייז פון א נעגאטיווע covid טעסט און וועלכע העלטקעיר פראוויידערס שטעלן עס צו.

עס איז וויכטיג צו איבערקוקן די אריינטריט באדינגונגען פונעם ארט וואו איר רייזט.

אינעם ערשטן פאל, זוכט אינפארמאציע אויף רייזן אויסערן לאנד ביי די אויסערן מיניסטרי (UD). די אמבאסאדעס' וועבסייט Sweden Abroad ענטהאלט אינפארמאציע איבער געזעצן אין אנדערע לענדער. די אויסערן מיניסטרי'ס עפפ 'גרייט צו רייזן' RESKLAR מאכט עס גרינגער פאר אייך צו האלטן קאפ איבער וואס איז גילטיג אינעם פלאץ וואו איר ווילט פארן.

וועט די COVID קארטל זיין גילטיג פאר זאכן אויסער רייזן, אזויווי קאנצערטן, טעאטער פארשטעלונגען און ספארט אווענטס?

פון 1 דעצעמבער 2021, וועלן וואקסינאציע סערטיפיקאטן אויך גילטן צו פארשטעלונגען וואס קומען פאר אינערווייניג מיט מער ווי 100 אנטייל-נעמער.

דער Covid קארטל איז געמאכט אין איינקלאנג מיט די EU רעגולאציע אויף דיגיטאלע קא-וואוטשערס און איז אמערסטנס געאייגענט צו ערמעגילכן אינטערנאציאנעלע רייזן אינערהאלב די EU און EEA.

רעגירונגען באשטימען וואס באגרעניצונגען וועלן זיין צוליב די פאנדעמיק, אזויווי פארלאנגן וואקסינאציע פאר אריינטריט צו מוזעאמס, ספארט פארמעסטן אדער עס-געשעפטן.

וועט מיין Covid קארטל ארבעטן אויב איך דארף עס ווייזן אין אנדערע לענדער פאר אריינטריט צו טעאטערס, מוזעאמס, רעסטוראנטן, א.ד.ג.?

דער Covid קארטל ארויסגעגעבן דורך די אי-העלט אוטאריטעט איז געמאכט געווארן צו נוצן ביים אריינגיין צו אנדערע EU און EEA לענדער. טייל לענדער האבן אויך אויסגעוועלט צו אויסברייטערן דאס באנוץ פון דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.

די אי-העלט אוטאריטעט קען נישט גאראנטירן אז די Covid סערטיפיקאט וועט ארבעטן פאר צוועקן אויסער אריינטריט אינעם EU. אויב עפעס פאסירט ביים סקענען אייער Covid קארטל, צום ביישפיל ביים אריינגיין צו א קולטור אווענט אדער רעסטוראנט, וועט איר עס דארפן באריכטן אינעם לאנד וואו איר באזוכט.

  • איר וועט דארפן אויספארשן וואס די באדינגוגנען זענען אין די לענדער וואו איר באזוכט אדער פארט דורך. אינעם ערשטן פאל, זוכט אינפארמאציע אויף רייזן ארום די וועלט ביי די אויסערן מיניסטרי (UD). די אבאסאדעס' וועבסייט Sweden Abroad שטעלט צו אינפארמאציע איבער געזעצן אין אנדערע לענדער. די  אויסערן מיניסטרי'ס (UD) עפפ 'גרייט צו רייזן' RESKLAR מאכט עס גרינגער פאר אייך צו האלטן קאפ איבער וואס איז גילטיג אינעם פלאץ וואו איר ווילט פארן.

קענען נאר שוועדישע בירגער באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט?

איר דארפט האבן א שוועדישע פערזענליכע ID נומער, זיין וואקסינירט אין שוועדן, און האבן א באשטעטיגטע שוועדישע אי-אידענטיפיקאציע צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט אין שוועדן.

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן אין שוועדן אבער האט נישט א קאארדינעישאן נומער און איר האט נישט א ציווילע רעגיסטרירטע אדרעס, קענט איר באשטעלן א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך נוצן דעם פארם. איר וועט דאן באקומען דעם סערטיפיקאט דורך רעגיסטרירטע פאסט צו אן אגענט און איר וועט ווערן געמאלדן דורך PostNord ווען איר קענט עס אפנעמען.

אינעם צייט פון דעם באשרייבונג, איז נישט פארהאן א מיטל פאר די וואס זייער וואקסינאציע איז רעגיסטרירט געווארן אויף א רעזערוו נומער. דער אי-העלט אויטאריטעט איז פארלאנגט געווארן דורכן רעגירונג צו ארויסגעבן וואקסינאציע סערטיפיקאטן צו גרופעס וואס קענען זיי יעצט נישט באקומען. דער ציל איז אז דאס זאל זיין אין פלאץ ענדע יאר 2021-2022.

ווי אזוי באקום איך א טעסט סערטיפיקאט צו רייזן?

איר וועט זיך ווענדן צו א טעסטינג פירמע וואס איז פארבינדן מיטן אי-העלט אויטאריטעט. דארט וועט איר דארפן צושטימען אז די פירמע זאל מיטטיילן אייער טעסט רעזולטאטן מיטן אי-העלט אויטאריטעט. אויב איר טעסט נעגאטיוו, וועט די פירמע מיטטיילן די טעסט רעזולטאטן מיט אונז. מיר וועלן דאן שיקן א טעסט סערטיפיקאט צום פירמע מיט א QR קאוד, און זיי וועלן געבן די טעסט סערטיפיקאט צו אייך. אויב איר האט א דיגיטאלע פאסט קעסטל, וועט די סערטיפיקאט אויך געשיקט ווערן דארט דורכן אי-העלט אויטאריטעט.

דורך דעם לינק וועט איר טרעפן א ליסטע פון העלטקעיר פראוויידערס פארבינדן מיטן Covidbevis סערוויס

פארוואס ווערן זעלבסט-טעסטס און זעלבסט-סעמפלינג נישט אנגענומען?

זעלבסט-סעמפלינג נישט אנגענומען ווערן נישט אויסגעפירט אונטער קאנטראלירטע אומשטענדן און ווערן יעצט גערעכנט אלס ווייניגער פארלעסליך. א תנאי פאר באקומען א covid סערטיפיקאט איז אז די טעסט מוז געמאכט ווערן דורך א העלט פראפעסיאנעל אדער קוואליפיצירטע טעסטינג שטאב. די שטאב מוזן פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך.

קען איך זיך טעסטן ביי סיי וועלכע טעסטיגנ פירמע צו באקומען א טעסט סערטיפיקאט?

ניין. איר קענט נאר באקומען אן EU סטאנדארט טעסט סערטיפיקאט פון טעסטינג פירמעס וואס האבן זיך אנגעשלאסן אינעם Covid סערטיפיקטא סערוויס ביים אי-העלט אויטאריטעט.

דא וועט איר טרעפן א ליסטע פון העלטקעיר פראוויידערס פארבינדן מיטן Covidbevis סערוויס

וואס פאסירט נאך 12 אויגוסט אויב איך האב נישט א Covid סערטיפיקאט? קען איך בכלל נישט פארן דעמאלס?

די אזוי-גערופענע טערמין פון איינפירן אונטער די EU Covid סערטיפיקאט געזעץ האט אנגעהאלטן ביז 12 אוגוסט. נאך יענע דאטום, אויב איר גייט אריין אין אן EU לאנד און דארפן צייגן אז איר זענט וואקסינירט, געטעסט נעגאטיוו, אדער האט זיך ערהוילט פון covid-19, וועט גילטן דער covid סערטיפיקאט ארויסגעגעבן דורך די אי-העלט אויטאריטעט.

Covid קארטלעך זענען געמאכט געווארן צו ערמעגליכן גרינגע רייזן אינערהאלב דעם EU, אבער Covid קארטלעך זענען נישט קיין פארזיכערונג פאר דעם. עס איז אלעמאל וויכטיג צו נאכגיין וואס די אריינטרייט געזעצן זענען, און סיי וועלכע געזעצן איבער קוואראנטין און טעסטינג וואס גילטן אינעם לאנד וואס איר ווילט באזוכן.

אין ערשטן פאל, זוכט פאר אינפארמאציע וועגן רייזן אויסערן לאנד ביי די אויסערן מיניסטרי (UD). די אמבאסאדעס' וועבסייט Sweden Abroad ענטהאלט אינפארמאציע איבער געזעצן אין אנדערע לענדער. די אויסערן מיניסטרי'ס (UD) עפפ 'גרייט צו רייזן'  מאכט עס גרינגער פאר אייך צו האלטן קאפ איבער וואס איז גילטיג אינעם פלאץ וואו איר ווילט פארן.

ביטע באמערקט אז דאס קען אויך גילטן פאר אן אריבערגאנג לאנד, ד.מ. איין אדער מער לענדער וואס איר פארט דורך אויפן וועגן צו אייער רייזע ארט.

וואס איז אן ערהוילונג סערטיפיקאט?

באווייז פון ערהוילונג איז א covid סערטיפיקאט וואס ווייזט אז א מענטש האט פריער געטעסט פאזיטיוו פאר covid-19 דורך א NAAT טעסט, (ד.מ. PCR) גענומען געווארן דורך א העלטקעיר פראפעסיאנעל.

אין ספעציעלע פעלער, איז עס מעגליך צו באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט, אבער פאר מערסטנס מענטשן אין שוועדן איז מער שייך א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע אדער טעסט סערטיפיקאט. דאס איז ווייל מערסטנס מענטשן וואס טעסטן פאזיטיוו אין שוועדן זענען געטעסט געווארן דורך זעלבסט טעסטינג, וואס לויט די יעצטיגע EU געזעצן איז עס נישט גילטיג פארן צוועק פון באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט. די שטאב מוז פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך.

אויב איר זענט וואקסינירט געווארן קעגן covid-19, קענט איר באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי covidbevis.se. איר וועט נישט דארפן אן ערהוילונג סערטיפיקאט.

איך בין געווען אנגעשטעקט מיט covid-19, וויאזוי באקום איך אן ערהוילונג סערטיפיקאט?

ערשטנס, איז עס וויכטיג צו באטראכטן אויב איר קומט נאך די באדינגונגען. עס מוז זיין אז איר האט געטעסט פאזיטיוו פאר covid-19 דורך א NAAT טעסט, און עס מוז זיין אז דער טעסטינג איז געמאכט געווארן דורך א טרענירטע העלט קעיר פראפעסיאנעל. די EU געזעץ ערלויבט נישט זעלבסט טעסטינג. איר מוזט זיין מער ווי 16 יאר אלט און האבן א שוועדישע אידענטיטעט נומער.

נאך איר האט זיך ערהוילט, און כאטש 11 טעג זענען אריבער נאך איר האט געטעסט פאזיטיוו, קענט איר - אויב איר קומט נאך די באדינגונגען געשילדערט אויבן - בעטן אן ערהוילונג סערטיפיקאט פונעם העלטקעיר פראוויידער 

טוט דאס:

  1. פארבינדט זיך מיטן העלט סערוויס דורך 1177. און וועלט אויס אייער ארטיגע בלאט צו געוואר ווערן וואס גילט אין אייער געגנט.
  2. די העלטקעיר פראוויידער שיקט א פארלאנג צום אי-העלט אויטאריטעט, וואס מאכט אן ערהוילונג סערטיפיקאט.
  3. אויב איר האט א דיגיטאלע פאסטקעסטל (E-boks, Kivra אדער Min myndighetspost), וועט אייער ערהוילונג סערטיפיקאט געשיקט ווערן דארט.
  4. אויב איר האט נישט א דיגיטאלישע פאסט קעסטל, וועט אייער ערהוילונג סערטיפיקאט ווערן געשיקט צו אייער אדרעס.

קען איך באקומען א שוועדישע ערהוילונג סערטיפיקאט באזירט אויף א covid-19 טעסט געמאכט אין אן אנדערע לאנד?

ניין, די NAAT טעסט מוז געמאכט ווערן אין דוועדן דורך א העלט קעיר פראפעסיאנעל אדער קוואליפיצירטע טעסטינג שטאב.

אויב איר האט געמאכט טעסטיגנ אין אן אנדערע EU לאנד, טוט די EU געזעץ באשטעטיגן אז איר זאלט זיין בארעכטיגט צו באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט פון יענע לאנד.

וואס זענען די פארשידענע סארט covid סערטיפיקאטן און וואס זענען די אונטערשיידן?

עס זענען דא דריי סארט covid קארטלעך פאר רייזענדע. אויב איר זענט וואקסינירט, איז א וואקסינאציע סערטיפיקאט די גרינגסטע און בעסטע וועג, און איר וועט נישט מאכן אומנויטיגע שוועריגקייטן אויפן העלט סערוויס. איר קענט באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי covidbevis.se.

אויב איר זענט נישט וואקסינירט, איז עס מעגליך צו מאכן א covid-19 טעסט או, אויב עס איז נעגאטיוו, צו באקומען א טעסט סערטיפיקאט. פאר די וואס זענען געווען קראנק מיט covid-19, איז עס מעגליך אין ספעציעלע פעלער צו באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט.