ערהוילונג סערטיפיקאט

א סערטיפיקאט פון ערהוילונג איז א covid סערטיפיקאט וואס ווייזט אז א מענטש האט פריער גע'טעסט פאזיטיוו פאר Covid-19 דורך אן אזוי-גערופענע NAAT טעסט (PCR אדער ענליך) גענומען געווארן דורך א העלטקעיר פראפעסיאנעל אדער אנדערע אוטאריזירטע טעסטינג שטאב. זעלבסט-טעסטינג, ווי גענוצט אין פיל ראיאנען, זענען נישט בארעכטיגט פאר א סערטיפיקאט פון ערהוילונג אונטער די EU רעגולאציע. העלט פראפעסיאנאלן מוזן פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך.

פאר רוב מענטשן, איז עס גרינגער און שנעלער צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט אדער א טעסט סערטיפיקאט (נאך א נעגאטיווע טעסט פאר covid-19) אנשטאט אן ערהוילונג סערטיפיקאט, ווייל די ערהוילונג סערטיפיקאט פארלאנגט אז איר זאלט נאכקומען סעפיצישע באדינגונגען.

ביטע באמערקט אז איר קענט נישט גיין צו די ראיאן און פארלאנגען א סערטיפיקאט פון ערהוילונג באזירט אויף די טעסט רעזולטאטן פון א פריוואטע העלטקעיר פראוויידער.

ווערט געוואר וואס איז גילטיג אין אייער ראיאן אויף 1177.se. געדענקט אויך צו איבערקוקן וואס איז גילטיג אין די לאנד וואס איר רייזט צו.

באדינגונגען צו באקומען א סערטיפיקאט פון ערהוילונג

אין ספעציעלע פעלער, קען עס זיין מעגליך צו באקומען א סערטיפיקאט פון ערהוילונג.

עטליכע זאכן דארפן פארקומען אז דאס זאל זיין מעגליך פאר אייך:

 • איר מוזט שוין האבן גע'טעסט פאזיטיוו פאר covid-19.
 • די טעסט מוז ווערן געמאכט דורך א טרענירטע העלטקעיר פראפעסיאנעל, צום ביישפיל אין א העלט סענטער אדער שפיטאל. די שטאב מוזן פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך. זעלבסט-טעסטינג איז נישט גילטיג. דער טעסט מוז זיין אן אזוי-גערופענע NAAT טעסט (PCR אדער ענליך). ביטע באמערקט אז אנטיגען אדער אנטיבאדי טעסטס זענען אויך נישט גילטיג אונטער די EU רעגולאציע.
 • עס מוז זיין כאטש 11 טעג זייט אייער ערשטע פאזיטיווע טעסט רעזולטאט.
 • די באווייז מוז זיין נישט מער ווי 180 טעג אלט פונעם דאטום פונעם ערשטן פאזיטיווע טעסט רעזולטאט. דערפאר איז די מאקסימום גילטיגע טערמין זעקס מאנאטן פונעם טעסט רעזולטאט.
 • איר מוזט זיין אמווייניגסטנס 16 יאר אלט און האבן א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער אדער קאארדינאציע נומער. גארדיענס קענען פארלאנגען א סערטיפיקאט פון ערהוילונג פאר קינדער אונטער 16.

וויאזוי צו באקומען א סערטיפיקאט פון ערהוילונג

 1. אויב איר זענט בארעכטיגט און האט גע'טעסט פאזיטיוו אין א פאבליק העלט קעיר, קענט איר באזוכן 1177.se צו געוואר ווערן וועלכע געזעצן זענען גילטיג אין אייער געגנט צו בעטן א סערטיפיקאט פון ערהוילונג.
 2. אויב איר טעסט פאזיטיוו ביי א פריוואטע העלטקעיר פראוויידער, נאכ'ן צאלן פאר א PCR טעסט, קענען זיי ארויסגעבן א סערטיפיקאט פון ערהוילונג אויב זיי זענען פארבינדן מיט די ראיאנען' זיכערהייט געבוי. ביטע פארבינדט זיך מיטן העלטקעיר פראוויידער וואו איר האט געמאכט דעם טעסט.
 3. נישט פריער ווי 11 טעג נאך איר האט גע'טעסט פאזיטיוו, קענט איר זיך פארבינדן מיט אייער העלטקעיר פראוויידער וואו איר האט זיך גע'טעסט און בעטן א סערטיפיקאט פון ערהוילונג.
 4. די העלטקעיר פראוויידער שיקט דאן א פארלאנג צום E-health אויטאריטעט, וואס מאכט א סערטיפיקאט פון ערהוילונג.
 5. אויב איר האט א דיגיטאלע פאסטקעסטל (אזויווי Kivra, Billo אדער My Government Mail), וועט מען דארט שיקן אייער סערטיפיקאט פון ערהוילונג.
 6. אויב איר האט נישט א דיגיטאלע פאסטקעסטל, וועט אייער ערהוילונג סערטיפיקאט ווערן געשיקט צו אייער אדרעס. אויב איר האט נישט א רעגיסטרירטע אדרעס, קענט איר בעטן צו געשיקט ווערן די סערטיפיקאט דורך רעגיסטרירטע פאסט.

ווי לאנג איז אן ערהוילונג סערטיפיקאט גילטיג?

דער סערטיפיקאט פון ערהוילונג איז גילטיג פאר 180 טעג פונעם דאטום וואס איר האט ערשט גע'טעסט פאזיטיוו פאר covid-19.