ערהוילונג סערטיפיקאט פאר רייזן

אן ערהוילונג סערטיפיקאט איז באווייז אז איר זענט געווען קראנק פון covid-19 אבער איר האט זיך ערהוילט. דאס קען נאר געגעבן ווערן אויב איר זענט געטעסט געווארן דורך א העלט פראפעסיאנעל אדער אנדערע באפולמעכטיגטע טעסטינג שטאב. זעלבסט-טעסטינג איז נישט גילטיג פאר אן ערהוילונג סערטיפיקאט, לויט די EU געזעצן. די שטאב מוזן פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך.

פון 12 אוגוסט, זענען דא דריי סארט covid קאטלעך פאר רייזענדע:

 •   אויב איר זענט וואקסינירט געווארן, קענט איר באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט.
 •  אויב איר זענט נישט וואקסינירט געווארן, איז עס מעגליך צו מאכן א טעסט פאר covid-19. אויב איר טעסט נעגאטיוו, קענט איר באקומען א טעסט סערטיפיקאט.
 •  פאר די וואס זענען געווען קראנק מיט covid-19, איז עס מעגליך אין ספעציעלע פעלער צו באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט.

 

פאר רוב מענטשן, איז עס גרינגער און שנעלער צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט אדער א טעסט סערטיפיקאט (נאך א נעגאטיווע טעסט פאר covid-19) אנשטאט אן ערהוילונג סערטיפיקאט, ווייל די ערהוילונג סערטיפיקאט פארלאנגט אז איר זאלט נאכקומען סעפיצישע באדינגונגען.

 

 

באדינגונגען פאר ערהוילונג סערטיפיקאט

אין ספעציעלע פעלער, קען עס זיין מעגליך צו באקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט.

עטליכע זאכן דארפן פארקומען אז דאס זאל זיין מעגליך פאר אייך.

 • ·       איר מוזט שוין האבן געטעסט פאזיטיוו פאר covid-19.
 • דער סעמפל מוז געמאכט ווערן דורך טרענירטע מעדיקעל שטאב אין שוועדן. די שטאב מוזן פיזיש מאכן דעם טעסט אויף אייך. דער טעסט מוז אויך זיין די אזוי-גערופענע NAAT טעסט (PCR אדער ענליך). אייגענע סעמפלס און זעלבסט-טעסטינג זענען נישט גילטיג. ביטע באמערקט אויך אז אנטיבאדי טעסטס זענען אויך נישט גילטיג אונטער די EU רעגולאציעס.
 • עס מוז זיין כאטש 11 טעג זייט אייער ערשטע פאזיטיווע טעסט רעזולטאט.
 • די באווייז מוז זיין נישט מער ווי 180 טעג אלט פונעם דאטום פונעם ערשטן פאזיטיווע טעסט רעזולטאט. דערפאר איז די מאקסימום גילטיגע טערמין זעקס מאנאטן פונעם טעסט רעזולטאט.
 • איר מוזט זיין אמווייניגסטנס 16 יאר אלט און האבן א שוועדישע אידענטיטעט נומער. (די מעגליכקייט פון מאכן ערהוילונג סערטיפיקאטן פאר קינדער און מענטשן אן א נאציאנעלע אידענטיטעט נומער וועט נאכפאלגן).

אויב איר זענט בארעכטיגט, קענט איר באזוכן 1177.se  צו געוואר ווערן וועלכע געזעצן גילטן אין אייער געגנט צו בעטן אן ערהוילונג סערטיפיקאט.

 

 

וויאזוי צו באַקומען אן ערהוילונג סערטיפיקאט

 1. איר זענט אנגעשטעקט מיט .covid-19 איר האט געטעסט פאזיטיוו פאר covid-19 דורך א NAAT טעסט דורך א טרענירטע העלט קעיר פראפעסיאנעל (נישט זעלבסט טעסטינג) אין שוועדן.
 2. נאך איר האט זיך ערהוילט, און כאטש 11 טעג זענען אריבער נאך איר האט געטעסט פאזיטיוו, קענט איר בעטן אן ערהוילונג סערטיפיקאט פון אייער העלטקעיר פראוויידער. איר פארבינדט זיך מיטן העלטקעיר פראוויידער דורך 1177.se  און וועלט אויס אייער ארטיגע בלאט צו טרעפן וואס גילט אין אייער געגנט.
 3. די העלטקעיר פראוויידער שיקט א פארלאנג צום אי-העלט אוטאריטעט, וואס מאכט אן ערהוילונג סערטיפיקאט.
 4. אויב איר האט א דיגיטאלע פאסטקעסטל (E-boks, Kivra אדער Min myndighetspost), וועט אייער ערהוילונג סערטיפיקאט געשיקט ווערן דארט.
 5. אויב איר האט נישט א דיגיטאלישע פאסט קעסטל, וועט אייער ערהוילונג סערטיפיקאט ווערן געשיקט צו אייער אדרעס.

ווי לאנג איז אן ערהוילונג סערטיפיקאט גילטיג?

דער ערהוילונג סערטיפיקאט איז גילטיג פאר 180 טעג פונעם דאטום וואס איר האט ערשט געטעסט פאזיטיוו פאר covid-19.

נאך אינפארמאציע

 

דא קענט איר געפונען מער פראגעס און ענטפערס וועגן קאוויד סערטיפיקאטן