פראצעסירונג פון פערזענליכע אינפארמאציע פאר covid באווייז

Covid סערטיפיקאטן וועלן עס מאכן גרינגער צו רייזן אין אייראפע דורכאויס די קאראנע פאנדעמיע. עס איז געמאכט אין די זעלבע וועג אין די גאנצע EU, נארוועי, אייסלענד און ליכטענשטיין. Covid סערטיפיקאטן ווערן ארויסגעגעבן דורך די eHealth אוטאריטעט. מיט א Covid סערטיפיקאט קענט איר צייגן אז איר האט:

  • באווייז פון וואקסינאציע (וואקסינאציע סערטיפיקאט) אדער
  • באווייז פון א נעגאטיווע covid טעסט (טעסט סערטיפיקאט) אדער
  • באווייז פון ערהוילונג (ערהוילונג סערטיפיקאט)

וויאזוי ארבעטן די פארשידענע סערטיפיקאטן?

באווייז פון וואקסינאציע אויף צו רייזן (וואקסינאציע סערטיפיקאט)

לאג'ט אריין צו די www.covidbevis.se אי-סערוויס צו באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט. צו נוצן די אי-סערוויס, מוזט איר האבן א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער, א שוועדישע e-ID און זיין מער ווי 16 יאר אלט. נאך אייער פארלאנג און ערלויבעניש, וועט די e-Health אוטאריטעט נעמען אינפארמאציע איבער אייער וואקסינאציע פון די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטער ביי די פאבליק העלט אגענטור.

אויב איר קענט נישט נוצן אן e-ID, קענט איר אויך באשטעלן א covid סערטיפיקאט פון די E-Health אוטאריטעט דורך א פארם. איר דרוקט ארויס דעם פארם, פולט עס אויס, לייגט עס אין א קאנווערט און שיקט עס אויף פאסט צום E-Health אויטאריטעט.

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

די אוטאריטעט וועט דאן שיקן אייער סערטיפיקאט פון וואוינונג אויף פאסט צו אייער אדרעס אין די באפעלקערונג רעגיסטער.

וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר שוועדישע וועלכע זענען געווארן וואקסינירט קעגן covid-19 אין א דריטע לאנד

שוועדישע וועלכע זענען וואקסינירט געווארן און דריטע לענדער (לענדער אינדרויסן פונעם EU/EEA) קענען באקומען וואקסינאציע סערטיפיקאטן פון פעברואר 1 2022. די דאקומענטן פאר וואקסינאציעס באקומען אין דריטע לענדער ווערן איבערגעקוקט דורך די נאציאנאלע סערוויס צענטער.

מענטשן וועלכע האבן יעצט די געלעגנהייט צו באקומען א שוועדישע וואקסינאציע סערטיפיקאט זענען די וואס:

  • זענען רעגיסטרירט אין שוועדן און
  • האבן א דיגיטאלע פאסטקעסטל

דער מענטש מוז זיין וואקסינירט קעגן covid-19 מיט א וואקסין וואס איז אוטאריזירט אין די EU אדער א וואקסין אויף די WHO ליסטע פון עמערדזשענסי וואקסינען.

דער מענטש זאל האבן באקומען די לעצטע וואקסינאציע אין א סעריע, אין די דריטע לאנד. דריטע לענדער זענען לענדער אינדרויסן פון די EU/EEA און לענדער וואו עס איז נישט געווען מעגליך צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט, כאטש די לאנד איז פארבינדן צו די EU דיגיטאלע קא-וואקסינאציע סיסטעם.

וואקסינאציע סערטיפיקאטן ווערן געגעבן פאר דער מענטש, וואס מוז צושטעלן אידענטיפיקאציע דאקומענטן און אריגינעלע דאקומענטן פון וואקסינאציעס באקומען.

וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר מענטשן וועמענס וואקסינאציעס זענען רעגיסטרירט אונטער א ריזערוו נומער.

מענטשן וואס האבן נישט א פערזענליכע אידענטיטעט נומער, קאארדינאציע נומער אדער אימיוניטי נומער און האבן געהאט זייער וואקסינאציע רעגיסטרירט אויף אן אזוי-גערופענע ריזערוו נומער קענען באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט דורך זיך פארבינדן מיט די העלט סערוויס אין די ראיאן וואו זיי זענען געווארן וואקסינירט. אויב די דאזעס זענען גענומען געווארן אין פארשידענע ראיאנען, זאל מען זיך פארבינדן מיט די ראיאן וואו די לעצטע דאזע איז גענומען געווארן. קאנטאקט איינצלהייטן פאר די העלט סערוויס קען מען געפונען אויף 1177.se

צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט, מוז זיין אז דער מענטש איז געווארן וואקסינירט קעגן covid-19 אין שוועדן און די וואקסינאציעס זענען רעקארדירט אין די העלט קעיר סיסטעם. די וואקסינאציע דאזעס מוזן זיין רעגיסטרירט אויף א ריזערוו נומער. דער מענטש מוז צושטעלן אן אדרעס וואו די וואקסינאציע סערטיפיקאט זאל געשיקט ווערן דורך רעגיסטרירטע פאסט. דער מענטש מוז זיך קענען אידענטיפיצירן מיט איינס פון PostNord'ס בארעכטיגטע ID קארטלעך.

ארויסדרוקן וואקסינאציע סערטיפיקאטן ביי אפטייקן

אויב איר האט נישט אן e-ID און דערפאר קענט איר נישט אליינס באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט אויף א קאמפיוטער אדער טעלעפאן, קענט איר גיין צו אן אפטייק.

באזוכט איינס פון שוועדן'ס אומגעפער 1,400 אפטייקן.

כדי צו באקומען א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע ביי אן אפטייק, מוזט איר:

  • איר זענט וואקסינירט געווארן אין שוועדן און עס זאל שוין זיין כאטש זיבן טעג זייט אייער לעצטע דאזע.
  •  איר האט נישט אן e-ID
  • איר קענט זיך אידענטיפיצירן מיט א בארעכטיגטע ID: אן ID קארטל ארויסגעגעבן דורך די שוועדישע שטייער אגענטור, א שוועדישע פאספארט מיט א בארדאו דעקל, א שוועדישע נאציאנאלע ID קארטל, א שוועדישע דרייווינג לייסענס, א שוועדישע SIS-געצייכנטע ID קארטל ארויסגעגעבן דורך, צום ביישפיל, א באנק, א פירמע, א פאבליק אוטאריטעט אדער די שוועדישע קאשיער סערוויס, און א שוועדישע ארבעט קארטל (אן די SIS צייכן) ארויסגעגעבן דורך א רעגירונגס אוטאריטעט.
  • איר האט א שוועדישע פערזענליכע אידענטיטעט נומער

באווייז פון ערהוילונג צו רייזן (ערהוילונג סערטיפיקאט)

נישט איידער עלף (11) טעג נאך א פאזיטיווע טעסט ווערט אדורכגעפירט ביי די העלטקעיר פראוויידער, קענט איר פארלאנגען אז די העלטקעיר פראוויידער זאל באריכטן די איינצלהייטן פון די טעסט רעזולטאטן צו די E-Health אוטאריטעט צו מאכן א סערטיפיקאט פאר אייך. די טעסט רעזולטאט, צוזאמען מיט אייער נאמען, סאושעל סעקיוריטי נומער/געבורט דאטום און אדרעס איינצלהייטן, וועלן געשיקט ווערן צו די E-Health אוטאריטעט, וואס וועט ארויסגעבן אייער Covid סערטיפיקאט.

אויב איר זענט פארבינדן צו א דיגיטאלע פאסטקעסטל, וועט די covid סערטיפיקאט געשיקט ווערן צו עס. אויב איר האט נישט א דיגיטאלע פאסטקעסטל, וועט די eHealth אוטאריטעט שיקן די Covid סערטיפיקאט צו אייער אדרעס אין די באפעלקערונג רעגיסטער.

אלס א גארדיען, קענט איר באקומען א Covid סערטיפיקאט פאר אייער קינד. קינדער קענען באקומען זייער אייגענע Covid סערטיפיקאט פון די עלטער פון 16.

באווייז פון נעגאטיוו טעסט פאר רייזן (טעסט סערטיפיקאט)

נאך די טעסט איז געמאכט געווארן דורך די העלטקעיר פראוויידער, קענט איר פארלאנגען אז די העלטקעיר פראוויידער זאל אייך שיקן די נעגאטיווע טעסט רעזולטאט, אינאיינעם מיט די איינצלהייטן פון אייער נאמען און סאושעל סעקיוריטי נומער/געבורט אינפארמאציע, צו די E-Health אוטאריטעט, וועלכע מאכט א covid סערטיפיקאט באזירט אויף די אינפארמאציע באקומען. די E-Health אוטאריטעט שיקט דאן די קא-ווידענס סערטיפיקאט צוריק צו די העלטקעיר פראוויידער, וואס, אויב איר האט אי-אידענטיפיקאציע, קען עס אייך געבן דורך זייער אי-סערוויס. אויב איר זענט פארבינדן צו א דיגיטאלע פאסטקעסטל, וועט די covid סערטיפיקאט אויך געשיקט ווערן צו עס.

אויב איר האט נישט אי-אידענטיפיקאציע אדער ווילט נישט נוצן די העלטקעיר פראוויידער'ס אי-סערוויס, קענט איר אנשטאט דעם באקומען א פאפירענע קאפיע פון די covid סערטיפיקאט דירעקט צו אייך נאך איר האט זיך אידענטיפיצירט צו די העלטקעיר פראוויידער.

וויאזוי פראצעסירן מיר אייער פערזענליכע אינפארמאציע?

אין די אי-סערוויס Covidbevis.se - וואקסינאציע סערטיפיקאט

ווען איר נוצט די E-Health אוטאריטעט'ס אי-סערוויס צו באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט, ווערן אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער, IP אדרעס און די סערטיפיקאטן וואס איר מאכט געהאלטן דורך די אוטאריטעט. אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער און IP אדרעס ווערן געהאלטן צו דאקומענטירן אז די אוטאריטעט האט אייך זיכערערהייט אידענטיפיצירט אלס אן אפליקאנט פאר א סערטיפיקאט פון וואקסינאציע. אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער ווערט אויך גענוצט צו פארזיכערן אז איר באקומט די ריכטיגע באווייז ווען איר נוצט די אי-סערוויס.

צו מאכן די סערטיפיקאט, ווערט אינפארמאציע פון אייער לעצטע וואקסינאציע (דאטום, וואקסין און דאזע) גענומען פון די נאציאנאלע פאבליק העלט אגענטור און אייער נאמען און געבורט דאטום פון די באפעלקערונג רעגיסטער ביי די שוועדישע שטייער אגענטור. די סערטיפיקאטן געמאכט און געהאלטן ביי די אוטאריטעט אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782).

מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס אויף דאס באנוץ פון די סערוויס, צום ביישפיל צו זען וויאזוי די סערוויס ווערט גענוצט און צו פלאנירן און נאכגיין דאס באנוץ פון די סערוויס. אבער, פאר די סטאטיסטישע צוועקן, ווערט די אינפארמאציע בלויז גענוצט אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.
ארבעטער וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע.

באשטעלן א וואקסינאציע סערטיפיקאט נוצנדיג א פארם

ווען איר געבט אריין א פארם צו די E-Health אוטאריטעט בעטנדיג צו באשטעלן א קא-וואקסינאציע סערטיפיקאט, ווערט די פארם און די סערטיפיקאט וואס ווערט געמאכט גע'סעיוו'ט. דאס ווערט געטון אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). די אינפארמאציע וואס איר האט צוגעשטעלט אויף די פארם איז די באזיס ארויסצוגעבן אייער קא-וואקסינאציע סערטיפיקאט. צו מאכן די סערטיפיקאט, ווערט אינפארמאציע פון אייער לעצטע וואקסינאציע (דאטום, וואקסין און דאזע) גענומען פון די נאציאנאלע פאבליק העלט אגענטור און אייער נאמען, געבורט דאטום און אדרעס פון די נאציאנאלע רעגיסטער פון שטייערן (Skatteverket).

מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס אויף covid סערטיפיקאטן באשטעלט. אבער, פאר די סטאטיסטישע צוועקן, ווערט די אינפארמאציע בלויז גענוצט אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג אויף צו דורכפירן א לעגאלע פליכט. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן פון אידענטיטעט.
ארבעטער וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע.

וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר שוועדישע וועלכע זענען געווארן וואקסינירט קעגן covid-19 אין א דריטע לאנד

ווען איר געבט זיך איין פאר א וואקסינאציע סערטיפיקאט ביי די E-Health אוטאריטעט, ווערט אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער, אייער באזיס פאר מאכן א וואקסינאציע סערטיפיקאט און אייער געמאכטע סערטיפיקאט געהאלטן ביי די אוטאריטעט. אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער ווערט געהאלטן צו דאקומענטירן אז די E-Health אוטאריטעט האט אייך זיכערעהייט אידענטיפיצירט אלס אן אפליקאנט פאר א סערטיפיקאט. אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער ווערט אויך גענוצט צו פארזיכערן אז איר באקומט א סערטיפיקאט מיט די ריכטיגע אינפארמאציע. צו מאכן די סערטיפיקאט, ווערט אינפארמאציע איבער אייער נאמען און געבורט דאטום גענומען פון די באפעלקערונג רעגיסטער ביי די שוועדישע שטייער אגענטור. די סערטיפיקאטן וואס ווערן געמאכט, ווי אויך אייער דאקומענטן פאר די וואקסינאציע סערטיפיקאט, ווערן געהאלטן אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס אויף סערטיפיקאטן ארויסגעגעבן. דאס ווערט נאר געטון אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל.

מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ. אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.

ארבעטער פון די E-Health אוטאריטעט וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע. ארבעטער ביי די נאציאנאלע סערוויס צענטער וועלן זען אייער פערזענליכע אינפארמאציע אין די דאקומענטן וועלכע איר געבט אריין צו מאכן די וואקסינאציע סערטיפיקאט.

וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר מענטשן וועמענס וואקסינאציעס זענען רעגיסטרירט אונטער א ריזערוו נומער

ווען איר פארלאנגט א וואקסינאציע סערטיפיקאט פון א העלטקעיר פראוויידער, ווערט אייער פערזענליכע אינפארמאציע (געבורט דאטום און פולע נאמען), אייער ריזערוו נומער אויף וועלכע די וואקסינאציע ווערט רעקארדירט דורך די העלטקעיר פראוויידער, און אייער סערטיפיקאט וואס איר מאכט אנגעהאלטן. אייערע איינצלהייטן ווערן געהאלטן צו דאקומענטירן אז די אוטאריטעט האט אייך זיכערעהייט אידענטיפיצירט און צו ארויסגעבן א סערטיפיקאט מיט די ריכטיגע אינפארמאציע. כדי צו שיקן די סערטיפיקאט צו אייך, האלטן מיר אויך די אדרעס און קאנטאקט אינפארמאציע וואס איר האט צוגעשטעלט פאר די העלטקעיר פראוויידער.

די באווייז ווערט געהאלטן ביי די אוטאריטעט אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס. אבער, פאר די סטאטיסטישע צוועקן, ווערט די אינפארמאציע בלויז גענוצט אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.

ארבעטער וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע. די העלטקעיר פראוויידער איז די אינפארמאציע אנפירער פאר די פערזענליכע אינפארמאציע פראצעסירונג דורכגעפירט דורך די העלטקעיר פראוויידער אין פארבינדונג מיט די וואקסינאציעס, טעסטינג און טעסט רעזולטאטן, ווי אויך די פערזענליכע אינפארמאציע פראצעסירונג וואס קומט פאר ווען די אינפארמאציע ווערט באריכטעט צו די העלט אוטאריטעט (Ehälsomyndigheten)-.

ארויסדרוקן וואקסינאציע סערטיפיקאטן ביי אפטייקן

די E-Health אוטאריטעט איז די אנפירער פון די פערזענליכע אינפארמאציע פראצעסירט ווען מען געבט ארויס א וואקסינאציע סערטיפיקאט. ווען איר נוצט די E-Health אוטאריטעט'ס סערוויס צו באקומען אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט, ווערט אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער און די סערטיפיקאטן וואס איר מאכט געהאלטן דורך די אוטאריטעט. אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער ווערט געהאלטן צו דאקומענטירן אז די אוטאריטעט האט אייך זיכערעהייט אידענטיפיצירט. אייער אידענטיטעט נומער ווערט אויך גענוצט צו פארזיכערן אז איר באקומט א סערטיפיקאט מיט די ריכטיגע אינפארמאציע.

צו מאכן די סערטיפיקאט, ווערט אינפארמאציע פון אייער לעצטע וואקסינאציע (דאטום, וואקסין און דאזע) גענומען פון די פאבליק העלט אגענטור, ווי אויך אייער נאמען און געבורט דאטום פון די באפעלקערונג רעגיסטער ביי די שוועדישע שטייער אגענטור.

די סערטיפיקאטן ווערן געהאלטן ביי די E-Health אוטאריטעט אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). אויב איר האט א דיגיטאלע פאסטקעסטל, וועט די ארויסגעגעבענ וואקסינאציע סערטיפיקאט אויך געשיקט ווערן צו עס.

מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס אויף סערטיפיקאטן ארויסגעגעבן. דאס ווערט נאר געטון אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. דאס ווערט געשטיצט דורך רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.

ארבעטער פון די E-Health אוטאריטעט וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע. אפטייק שטאב קענען האבן צוטריט צו אינפארמאציע אין פארבינדונג מיט ארויסגעבן אייער וואקסינאציע סערטיפיקאט.

פאר covid סערטיפיקאט פון די טעסט סערטיפיקאט סארט

ווען איר בעט א טעסט סערטיפיקאט פון א העלטקעיר פראוויידער, ווערט אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער און די סערטיפיקאטן וואס איר האט געמאכט, אריינגערעכנט די סארט טעסט, די דאטום פון די טעסט און די רעזולטאטן פון די טעסט, געהאלטן דורך די אוטאריטעט. די באווייז ווערט געהאלטן ביי די אוטאריטעט אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס. אבער, פאר די סטאטיסטישע צוועקן, ווערט די אינפארמאציע בלויז גענוצט אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.
ארבעטער וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע. די העלטקעיר פראוויידער איז די אוטאריטעט'ס אינפארמאציע פראצעסירער ווען זיי געבן ארויס די covid סערטיפיקאט.

פאר קאוואלידאציע סערטיפיקאטן פון די ערהוילונג סערטיפיקאט סארט

ווען איר בעט א סערטיפיקאט פון ערהוילונג פון א העלטקעיר פראוויידער, ווערט אייער פערזענליכע אידענטיטעט נומער און די סערטיפיקאטן וואס איר האט געמאכט געהאלטן דורך די אוטאריטעט, אינאיינעם מיט די אייצלהייטן פון די סארט טעסט, די צייט פון די טעסט, די רעזולטאטן פון די טעסט און די לענג פון די טעסט. די באווייז ווערט געהאלטן ביי די אוטאריטעט אין איינקלאנג מיט די באדינגונגען אויף באהאנדלען פאבליק דאקומענטן אין קאפיטל 2 פון די פרייהייט פון די פרעס אקט (1949:105) און די ארכיוון אקט (1990:782). מיר נוצן אויך אייער פערזענליכע אינפארמאציע צו צאמשטעלן סטאטיסטיקס. אבער, פאר די סטאטיסטישע צוועקן, ווערט די אינפארמאציע בלויז גענוצט אין צאמגעשטעלטע פארעם אדער אין א פארעם וואס אידענטיפיצירט אייך נישט אלס אן אידיווידועל. מיר האלטן אייער פערזענליכע אינפארמאציע פאר ווי לאנג מיר דארפן עס צו ערפולן די צוועק, אדער אזוי לאנג ווי געפאדערט לויט די געזעץ.

אונזער לעגאלע באזיס פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז אז פראצעסירן איז נויטיג פאר אויספאלג מיט א לעגאלע פליכט און די וויכטיגקייט פון פארזיכערטע אידענטיפיקאציע. שטיצע פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע איז צוגעשטעלט אונטער רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל, און אין די קאמפלעמענטערי שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אויף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן.
ארבעטער וועלכע דארפן פראצעסירן די אינפארמאציע כדי צו אויספירן זייערע פליכטן קענען האבן צוטריט צו אייער פערזענליכע אינפארמאציע.

פערזענליכע אינפארמאציע פראצעסירער

די E-Health אוטאריטעט נוצט פערזענליכע אינפארמאציע פראצעסירער פאר געוויסע סארט פראצעסירונג. די פראצעסירער גענוצט מעגן נאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע לויט די צוועקן און אנווייזונגען געגעבן דורך די E-Health אוטאריטעט פאר די פראצעסירונג. ווען פערזענליכע אינפארמאציע ווערט פראצעסירט דורך א פראצעסירער, ווערט א פראצעסירער אפמאך אלעמאל געמאכט צו פארזיכערן די שיצונג פון די אינפארמאציע.

וואס זענען אייערע רעכטן?

איר האט די רעכט צו באקומען אינפארמאציע איבער און צוטריט צו די פערזענליכע אינפארמאציע וואס די העלט אוטאריטעט -פראצעסירט איבער אייך, אומזיסט.- איר האט אויך די רעכט צו באקומען א קאפיע פון די אינפארמאציע.

מיר וועלן, ווען איר פארלאנגט עס אדער אליינס, פאררעכטן אדער אויסמעקן אינפארמאציע וואס איז נישט ריכטיג אדער באגרעניצן די פראצעסירונג פון אזעלכע אינפארמאציע. איר האט די רעכט צו קעגנשטעלן פראצעסירונג פון אייער אינפארמאציע. אין האט אויך די רעכט, אין געוויסע פעלער, צו באקומען אייער פערזענליכע אינפארמאציע אין א וועג וואס קען ווערן געליינט דורך א מאשין אדער, אויב טעכניש מעגליך, צו אריבערפירן די אינפארמאציע צו א דריטע צד רעפערירט דורך אייך.

אויב איר זענט נישט צופרידן מיט אונזער פראצעסירונג, האט איר די רעכט זיך צו באקלאגן צו די שוועדישע אינפארמאציע שיצונג אוטאריטעט, וואס איז די אויפזיכט אוטאריטעט פאר פראצעסירן פערזענליכע אינפארמאציע אין שוועדן.

איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט די אויפזיכט אוטאריטעט אין די לאנד וואו איר וואוינט אדער ארבעט. איר האט דעם רעכט פאר פארגיטיגונג אויב אייער פערזענליכע אינפארמאציע ווערט פראצעסירט קעגן די געזעץ.

אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס איבער די covid סערטיפיקאטן אדער אויף וויאזוי די E-Health אוטאריטעט פראצעסירט אייער פערזענליכע אינפארמאציע, ביטע פארבינדט זיך מיט די E-Health אוטאריטעט אויפ'ן טעלעפאן אויף 010-458 62 00 (אפענע שעות: וואכן טעג 8.00-17.00) אדער דורך אימעיל אויף covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

איר קענט זיך אויך פארבינדן מיט די E-Health אוטאריטעט'ס אינפארמאציע שיצונג באאמטע דורך אימעיל'ן dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se אדער דורך שיקן אייערע פראגעס אויף פאסט צו:

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

אינפארמאציע איבער געהיימקייט

אין צוגאב צו אינפארמאציע איבער וויאזוי די E-Health אוטאריטעט באהאנדלט אייער פערזענליכע אינפארמאציע, איז די אוטאריטעט אויך געפאדערט אייך צו זאגן איבער וויאזוי אייער אינפארמאציע ווערט באהאנדלט אין פאל פון געהיימקייט. דאס ווערט געטון לויט די שוועדישע רעגולאציע (2021:708) אוף דיגיטאלע covid סערטיפיקאטן. די רעגולאציע גייט אינאיינעם מיט רעגולאציע (EU) 2021/953 פון די אייראפעישע רעגירונג און פון די קאונסיל.

די e-Health אוטאריטעט נעמט אינפארמאציע איבער אייער וואקסינאציע פון די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטער ביי די פאבליק העלט אגענטור. דאס ווערט געטון כדי די אוטאריטעט זאל אייך קענען געבן א וואקסינאציע סערטיפיקאט.

די אינפארמאציע אין די נאציאנאלע וואקסינאציע רעגיסטער איז אויסגעשטעלט צו געהיימקייט אונטער קאפיטל 24. 8 § פאבליק צוטריט צו אינפארמאציע און געהיימקייט אקט (2009:400). די געהיימקייט איז זייער שטארק. ווען איר בעט און געבט ערלויבעניש צו באקומען א וואקסינאציע סערטיפיקאט, ברעכט איר די געהיימקייט פאר די אינפארמאציע. דערפאר, קען די E-Health אוטאריטעט נעמען אייער וואקסינאציע אינפארמאציע און ארויסגעבן א וואקסינאציע סערטיפיקאט פאר אייך.

ווען די אינפארמאציע ווערט באהאנדלט דורך די E-Health אוטאריטעט, איז עס געדעקט דורך געהיימקייט אונטער קאפיטל 25, טייל 17a פון די פאבליק צוטריט צו אינפארמאציע און געהיימקייט אקט. די זעלבע געהיימקייט איז גילטיג ווען די אינפארמאציע ווערט פראצעסירט דורך די נאציאנאלע סערוויס צענטער אנבאלאנגט וואקסינאציע סערטיפיקאטן פאר די וועלכע זענען געווארן וואקסינירט קעגן covid-19 אין א דריטע לאנד.