گواهی واکسیناسیون جهت کودکان زیر ١٨ سال

شما می‌توانید گواهی واکسیناسیون جهت فرزندان خود را از Covidbevis.se دریافت نمایید. کودکانی که ١٦ سال تکمیل داشته و دارای شناسه الکترونیکی می‌باشند می‌توانند شخصا از Covidbevis.se گواهی واکسیناسیون خود را دریافت نمایند. اگر فاقد شناسه الکترونیکی هستید می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نموده و برای فرزندان خود گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید. همچنین فرمی وجود دارد که می‌توانید جهت سفارش گواهی واکسیناسیون جهت فرزندان خود از آن استفاده نمایید.

برای شما که ١٦ سال کامل دارید

شمایی که ١٦ سال تکمیل داشته و دارای شناسه الکترونیکی می‌باشید می‌توانید شخصا از  Covidbevis.se گواهی واکسیناسیون خود را دریافت نمایید. شما بایستی در سوئد واکسینه شده و دارای یک شماره شناسایی شخصی سوئدی باشید.

هفت روز پس از واکسیناسیون می‌توانید از طریق covidbevis.se گواهی واکسیناسیون خود را دریافت نمایید.

اگر فاقد شناسه الکترونیکی هستید می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نمایید تا به شما جهت دریافت گواهی واکسیناسیون کمک شود.

همچنین می‌توانید جهت سفارش گواهی کووید از این فرم استفاده نمایید: "Beställning av vaccinationsbevis".

کودکان زیر ١٨ سال نیازی به دریافت دوز یادآوری پس از ٢٧٠ روز ندارند.

برای شما که سرپرست بوده و می‌خواهید جهت فرزندان خود گواهی واکسیناسیون سفارش دهید

شما می‌توانید گواهی واکسیناسیون جهت فرزندان خود را از مستقیما از  Covidbevis.se دریافت نمایید. . با استفاده از شناسه الکترونیکی وارد سیستم شده و این گزینه را انتخاب می‌نمایید: "Hämta mitt barns vaccinationsbevis".

اگر شناسه الکترونیکی دارید لطفا از Covidbevis.se استفاده نمایید.

اگر فاقد شناسه الکترونیکی هستید می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نمایید تا به شما جهت دریافت گواهی واکسیناسیون برای فرزندانتان کمک شود.

همچنین می‌توانید جهت سفارش گواهی کووید از این فرم استفاده نمایید: "Beställning av vaccinationsbevis för personer under 18 år".

کودکان زیر ١٨ سال نیازی به دریافت دوز یادآوری پس از ٢٧٠ روز ندارند.