اگر در کشور دیگری غیر از سوئد واکسینه شده‌اید

اگر خارج از سوئد واکسینه شده‌اید برای دریافت یک گواهی کووید روشهای مختلفی برای دنبال کردن وجود دارد

اگر در کشورهای جزو  EU/EES واکسینه شده‌اید

اگر یک یا چندین دوز واکسن را در کشوری در اتحادیه اروپا یا کشوری عضو جامعه مشترک اروپا دریافت نموده‌اید بایستی در درجه اول این امکان را بررسی نمایید که آیا می‌توانید یک گواهی اروپایی واکسیناسیون از آن کشور دریافت نمایید.

اگر بدلیلی این امکان وجود نداشته باشد می‌توانید به یک مرکز خدمات دولتی در سوئد مراجعه کنید. در آنجا می‌توانید مدارک شناسایی و اصل مدارک مربوط به واکسیناسیون‌های مذکور که از خارج از کشور دریافت نموده‌اید را ارائه نموده و درخواست یک گواهی واکسیناسیون سوئدی نمایید.

شما بایستی در سوئد ثبت شده و دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید که نامه‌های دولتی را از طریق آن دریافت می‌کنید.

واکسیناسیون‌های انجام شده در کشورهای دیگر در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد ثبت نمی‌گردد.

اگر در خارج از EU/EES واکسینه شده‌اید؟

اگر در کشوری خارج از اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا واکسینه شده‌اید می‌توانید به یکی از مراکز تعیین شده خدمات دولتی در سوئد مراجعه کنید. آنها مدارک مربوط به واکسیناسیون‌های مذکور که در کشور ثالث انجام شده را کنترل می‌نمایند.

این امر را مد نظر قرار دهید که باید حائز چندین شرط مختلف باشید:

  • شما بایستی در برابر covid-19 با واکسنی واکسینه شده باشید که از سوی EU تایید شده و یا در فهرست واکسن‌های اضطراری تایید شده  از سوی WHO موجود باشد.
  • شما بایستی آخرین دوز واکسن را بصورت واکسیناسیون‌هایی متوالی در آن کشور ثالث دریافت نموده باشید و بتوانید مدارک شناسایی و اصل مدارک مربوط به واکسیناسیونی که دریافت نموده‌اید را نشان دهید
  • شما بایستی در سوئد ثبت شده و دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید که نامه‌های دولتی را از طریق آن دریافت می‌کنید.

شما بایستی ١٦ ساله یا بالاتر بوده و دارای یک صندوق پستی الکترونیکی باشید، و خودتان بتوانید درخواست گواهی واکسیناسیون نمایید.

شما بعنوان سرپرست می‌توانید جهت فرزندان زیر ١٨ سال خود درخواست گواهی واکسیناسیون نمایید. گواهی واکسیناسیون به آدرس محل ثبت شده سکونت شما ارسال خواهد شد.

واکسیناسیون‌های انجام شده در کشورهای دیگر در سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد ثبت نمی‌گردد.

اگر دوزهای قبلی واکسیناسیون خود را در کشور دیگری دریافت نموده و دوز بعدی خود را در سوئد دریافت خواهید نمود

اگر در کشور دیگری واکسینه شده‌اید و می‌خواهید یک دوز یادآوری دریافت کنید، توصیه می‌شود که این دوز را در سوئد دریافت کنید.

  • همه مدارک مربوط به واکسیناسیون‌های قبلی در کشوری دیگر را همراه آورده و نشان دهید. در اینصورت ارائه کننده خدمات درمانی که شما را واکسینه می‌کند می‌تواند تشخیص دهد کدام دوز را باید دریافت کنید و دوز صحیح را در سیستم ثبت پرونده‌ها و  سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون سوئد ثبت خواهد نمود.
  • اگر شماره شناسایی شخصی سوئدی و شناسه الکترونیکی داشته باشید، پس از هفت روز می‌توانید گواهی واکسیناسیون خود را از www.covidbevis.se  دریافت نمایید.

اگر فاقد شناسه الکترونیکی هستید می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نموده و برای پرینت کردن یک گواهی واکسیناسیون کمک دریافت نمایید.

اگر دارای شماره شناسایی شخصی موقت هستید باید از طریق فرم سفارش گواهی واکسیناسیون "Beställning av vaccinationsbevis" یک گواهی واکسیناسیون سفارش دهید.

اگر  فاقد شماره شناسایی شخصی و یا شماره شناسایی شخصی موقت هستید و واکسیناسیون شما با یک  شماره شناسایی شخصی موقت پزشکی ثبت شده است باید از طریق 1177.se با ارائه دهنده خدمات درمانی مربوطه تماس بگیرید.

اگر مرکز درمانی مربوطه نتواند دوز یادآوری شما را با شماره سفارش صحیح آن (شماره دوز واکسن) گزارش دهد باید با بخش خدمات مراجعان سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی تماس بگیرید.