گواهی واکسیناسیون خود را از یک داروخانه دریافت نمایید

اگر فاقد شناسه الکترونیکی بوده و بنابراین خودتان نمی‌توانید یک گواهی کووید از طریق یک رایانه یا تلفن همراه تهیه نمایید، می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نمایید. شما می‌توانید به یکی از حدودا ١٤٠٠ داروخانه سوئد مراجعه نمایید.

برای دریافت گواهی کووید نزد یک داروخانه موارد زیر ضروری است:

  • در سوئد واکسینه شده‌اید و بایستی حداقل هفت روز از تاریخ دریافت آخرین دوز واکسیناسیون شما سپری شده باشد.
  •  فاقد شناسه الکترونیکی می‌باشید
  • شما می‌توانید با یک کارت شناسایی مورد تایید هویت خود را احراز نمایید: کارت شناسایی صادر شده از سوی اداره مالیات‌ها، گذرنامه سوئدی با جلد قرمزشرابی، کارت شناسایی ملی سوئدی، گواهینامه رانندگی سوئدی، کارت شناسایی دارای علامت SIS که بعنوان مثال ازسوی یک بانک، شرکت، اداره دولتی یا سازمان خدمات پرداختی سوئد صادر شده باشد، و همچنین کارت کارمندان در سوئد (بدون علامت SIS ) که از سوی یک سازمان دولتی صادر شده باشد.
  • دارای شماره شناسایی شخصی سوئدی و یا شماره مصونیت دیپلماتیک می‌باشید

این خدمات ارائه شده از سوی داروخانه برای شمایی در نظر گرفته شده که امکان دیگری جهت دریافت گواهی کووید خود ندارید. اگر شناسه الکترونیکی دارید می‌توانید گواهی واکسیناسیون خود را از طریق این وبسایت تهیه نمایید:  www.covidbevis.se .