آیا واکسیناسیون شما با یک شماره شناسایی موقت ثبت شده است؟

اگر در سوئد واکسینه شده‌اید اما فاقد شماره شناسایی شخصی یا شماره شناسایی اداری موقت می‌باشید، واکسیناسیون شما با یک باصطلاح شماره شناسایی شخصی موقت ثبت شده است. شما از طریق تماس با مراکز درمانی می‌توانید یک گواهی واکسیناسیون دریافت نمایید.

شما با مراکز درمانی با منطقه بهداری که در آن واکسینه شده‌اید تماس می‌گیرید. اطلاعات تماس را در اینجا می‌یابید: 1177.se. در آنجا اطلاعاتی در مورد نحوه اقدام در همان منطقه بهداری شما موجود است.

شرایط لازم عبارتند از:

  • شما بایستی در سوئد در برابر covid-19 واکسینه شده و واکسیناسیون مربوطه بایستی نزد مراکز درمانی ثبت شده باشد.
  • دوزهای واکسیناسیون شما بایستی با یک شماره شناسایی موقت ثبت شده باشد.
  • شما باید از مراکز درمانی در همان منطقه بهداری که در آن واکسینه شده‌اید درخواست گواهی واکسیناسیون نمایید. اگر دوزهای مربوطه را در مناطق بهداری مختلف دریافت نموده‌اید بایستی با آن منطقه بهداری که در آن آخرین دوز واکسن را دریافت نموده‌اید، تماس بگیرید.
  • شما بایستی آدرسی را در اختیار بگذارید تا گواهی واکسیناسیون با پست سفارشی به آنجا ارسال شود. این نامه را باید شخصا تحویل بگیرید و باید بتوانید هویت خود را از طریق ارائه یک مدرک شناسایی که Postnord اداره پست سوئد می‌پذیرد، اثبات نمایید. مدارک شناسایی مورد تایید Postnord
  • اگر حائز شرایط بالا می‌باشید بدین شیوه می‌توانید یک گواهی واکسیناسیون سفارش دهید.
  • اگر ١٦ سال یا بالاتر دارید می‌توانید شخصا گواهی مذکور را سفارش دهید.
  • سرپرستان می‌توانند جهت فرزندان خود در صورتی که آنها  زیر ١٨ سال داشته باشند، درخواست گواهی واکسیناسیون نمایند.