اگر در گواهی کووید شما برخی دوزها ثبت نشده اینگونه اقدام نمایید

دلایل متفاوتی می‌تواند برای این امر وجود داشته باشد که همه دوزهای واکسیناسیون خود را مشاهده نمی‌کنید. اگر در گواهی کووید شما برخی دوزها ثبت نشده باید اینگونه اقدام نمایید.

توجه نمایید که تعداد دوزهای واکسیناسیون گواهی واکسیناسیون شما که در صندوق پستی الکترونیکی شما موجود است بصورت خودکار به روز نمی‌شود (بعنوان مثال در Kivra, Billo,  و یا Min myndighetspost). پس از هر بار که دوز جدیدی دریافت می‌کنید بایستی گواهی جدیدی دریافت نمایید.

هنگامی که اطلاعات مربوط به واکسیناسیون در گواهی کووید شما دیده می‌شود یکی از موارد زیر دیده می‌شود:

”دوز 1 از 2” و یا

”دوز 2 از 2” و یا

"دوز 3 از 3" یا

"دوز 4 از 4"یا

"دوز 5 از5"

اگر دوزهای دریافتی شما بدرستی درج نشده:

1. این امر را کنترل نمایید که حداقل هفت روز از روزی که خود را واکسینه نموده‌اید سپری شده باشد.

2. یک گواهی جدید از Covidbevis.se دریافت نمایید اگر از آخرین باری که اینکار را انجام داده‌اید یک شبانه روز گذشته باشد.

3. تمام وقت اطلاعات موجود در سیستم تصحیح می‌شود - اگر دوزهایی از واکسیناسیون شما ثبت نشده ترجیحا یک روز منتظر مانده و دوباره امتحان نمایید.

4. اگر گام‌های بالا را امتحان نموده و با این وجود همان گواهی را مشاهده می‌نمایید می‌توانید اینکار را با دستگاه الکترونیکی دیگری امتحان نمایید، اگر قبلا از رایانه استفاده نموده‌اید از تلفن همراه خود استفاده کنید و برعکس. (ممکن است که گواهی قدیمی در آن دستگاه باقی مانده باشد).

5. اگر بعداز اولین دوز خود یک گواهی واکسیناسیون دریافت نموده‌اید و این گواهی به صندوق پستی الکترونیکی شما ارسال شده است، بایستی یک گواهی واکسیناسیون جدید را پس از دریافت دوز دوم از  Covidbevis.se دریافت نمایید. تعداد دوزهای واکسیناسیون گواهی واکسیناسیون شما که در صندوق پستی الکترونیکی شما موجود است بصورت خودکار به روز نمی‌شود (بعنوان مثال در , Kivra, Billo, e-Boks و یا Min myndighetspost).

6. اگر همه گام‌های فوق را امتحان نموده و گواهی کووید شما کماکان اشتباه است و قرار است ظرف مدت کوتاهی به مسافرت بروید ایمیلی برای بخش خدمات مراجعان ما به این آدرس ایمیل ارسال نمایید: covidbevis@ehalsomyndigheten.se. نام و نام خانوادگی، شماره تلفن، تاریخ واکسیناسیون و منطقه بهداری که در آن واکسینه شده‌اید را در آن ذکر نمایید.

ممکن است دلایل بیشتری برای این امر وجود داشته باشد که همه دوزهای واکسن خود را مشاهده نمی‌کنید.

معمول‌ترین دلیل اینکه دوزهایی ثبت نشده آن است که هنوز فرصت نشده اطلاعات مربوطه از سوی ارائه دهنده خدمات درمانی برای سیستم سراسری ثبت اطلاعات مربوط به واکسیناسیون سوئد ارسال گردد تا پس از آن از این اطلاعات جهت صدور گواهی واکسیناسیون استفاده شود. بایستی گزارش کردن دوزهای واکسن دریافتی به سیستم سراسری ثبت اطلاعات مربوط به واکسیناسیون سوئد حداکثر هفت روز بطول بیانجامد.

این مناطق بهداری مختلف هستند که مسئولیت ثبت واکسیناسیون‌ها در سیستم سراسری ثبت اطلاعات مربوط به واکسیناسیون سوئد را برعهده دارند تا پس از آن از این اطلاعات جهت صدور گواهی واکسیناسیون استفاده شود.  هر منطقه بهداری بنوبه خود مراکز واکسیناسیون بسیاری را بخدمت می‌گیرد.  

اگر بیش از هفت روز گذشته و دوز مربوطه کماکان در گواهی کووید شما ثبت نشده است ایمیلی برای بخش خدمات مراجعان سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد به این آدرس ایمیل ارسال نمایید: covidbevis@ehalsomyndigheten.se.

اگر در ثبت واکسیناسیون شما ایرادی پیش آمده باشد ما شما را در زمینه نحوه دریافت کمک در منطقه بهداری خود، راهنمایی می‌کنیم.