گواهی واکسیناسیون

اگر در برابر covid-19 واکسینه شده‌اید می‌توانید با استفاده از شناسه الکترونیکی خود (E-legitimation) یک گواهی واکسیناسیون دانلود نمایید. اگر فاقد شناسه الکترونیکی می‌باشید می‌توانید به یک داروخانه مراجعه نمایید تا به شما کمک شود. همچنین می‌توانید از طریق پرینت کردن یک فرم و پر کردن و ارسال آن توسط پست برای سازمان خدمات الکترونیکی بهداشتی سوئد یک گواهی واکسیناسیون سفارش دهید.

در اینجا گام‌های مختلف برای دریافت گواهی الکترونیکی در تلفن همراه، رایانه و یا تبلت می‌آید:

  1. خود را واکسینه نمایید. واکسیناسیون ظرف هفت روز به سیستم سراسری ثبت واکسیناسیون گزارش می‌شود.
  2. با شناسه الکترونیکی خود وارد www.covidbevis.se  شوید.
  3. گواهی واکسینه شدن خود را دریافت، پرینت و یا ذخیره نمایید. این گواهی همچنین پس از آنکه آن را دریافت نمودید بصورت خودکار به صندوق پستی الکترونیکی شما هم، اگر آن را داشته باشید، ارسال می‌شود.  
  4. گواهی آماده استفاده است. بخاطر داشته باشید که مقرراتی که در مقصد سفرتان اعتبار دارد را بررسی کنید.