Obrada osobnih podataka za covid potvrdu

Covid potvrda će u toku pandemije korona virusa olakšati putovanja po Europi. Covid potvrda izgleda isto na području cijele Europske unije, u Norveškoj, na Islandu i u Lihtenštajnu.

Covid potvrdu izdaje E-uprava za javno zdravstvo. Pomoću covid potvrde možete pokazati da imate:

  • potvrdu da ste cijepljeni (potvrdu o cijepljenju) ili

  • potvrdu o negativnom rezultatu covid testa (potvrdu o testiranju) ili

  • potvrdu o preboljenju (potvrdu o preboljenju)

Kako funkcioniraju te različite potvrde?

Potvrda o cijepljenju za putovanje (potvrda o cijepljenju)

Da bi preuzeli svoju covid potvrdu o cijepljenju prijavite se na e-uslugu www.covidbevis.se. Da bi mogli koristiti e-uslugu morate imati švedski matični broj, švedsku e-legitimaciju i biti stariji od 16 godina. E-uprava za javno zdravstvo će na vaš zahtjev i uz vaše odobrenje, iz Nacionalnog registra za cijepljenje pri Državnom zavodu za narodno zdravlje preuzeti podatke o vašem cijepljenju.

Ako ne možete koristiti e-legitimaciju od E-uprave za javno zdravstvo možete preko formulara naručiti covid potvrdu. Ispišite i ispunite formular, stavite ga u kovertu i pošaljite u E-upravu za javno zdravstvo.  

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Nakon toga uprava vašu covid potvrdu šalje poštom na adresu na kojoj ste prijavljeni.

Potvrda o cijepljenju za šveđane koji su se cjepili protiv bolesti covid-19 u trećoj zemlji

Šveđani koji su se cijepili u trećoj zemlji (zemlje izvan EU/EES) mogu od 1. veljače/februara 2022. godine dobiti potvrdu o cijepljenju. Državni centar za usluge (Statens servicecenter) provjerava dokumentaciju o cijepljenju izdanu u trećoj zemlji.  

Osobe koje sada mogu dobiti švedsku potvrdu o cijepljenju su osobe koje:

  • su prijavljene u matičnu evidenciju stanovništva u Švedskoj i
  • imaju digitalni poštanski sandučić

Osoba mora biti cijepljena protiv bolesti covid-19 cjepivom koje je priznato u Europskoj uniji ili cjepivom koje se nalazi na WHO listi cjepiva odobrenih za hitnu upotrebu.

Osoba je primila zadnju dozu u seriji cjepiva, u trećoj zemlji. Treće zemlje su zemlje izvan EU/EES i zemlje u kojima nije bilo moguće dobiti potvrdu o cijepljenju iako je zemlja priključena na sistem Europske unije za digitalne covid potvrde.

Potvrda o cijepljenju se izdaje na traženje pojedinca koji može pokazati dokumente za identifikaciju i originalnu dokumentaciju o primljenim cjepivima.

Potvrda o cijepljenju za osobe čija su cijepljenja registrirana na rezervni broj

Osobe koje nemaju matični broj, koordinacijski broj ili broj za osobe s imunitetom, a cijepljenje im je registrirano na takozvani rezervni broj, mogu potvrdu o cijepljenju dobiti tako da kontaktiraju zdravstvenu službu u području gdje su cijepljene. Ako su doze primljene u različitim područjima kontaktirajte područje primanja zadnje doze. Kontaktne podatke zdravstvene službe nalazite na 1177.se

Za dobivanje potvrde o cijepljenju osoba treba biti cijepljenja protiv bolesti covid -19 u Švedskoj i cijepljenja moraju biti upisana u bolesnički list u zdravstvenoj ustanovi. Doze cjepiva trebaju biti registrirane na rezervni broj. Osoba mora navesti adresu na koju će potvrda o cijepljenju biti poslana preporučenom poštom. Osoba se mora moći legitimirati s nekom od legitimacija priznatom od strane PostNord.

Ispis potvrde o cijepljenju u apoteci

Vi koji nemate elektroničku legitimaciju i zato niste u mogućnosti sami preuzeti potvrdu o cijepljenju putem računala ili telefona, možete se obratiti apoteci.

Posjetite neku od 1400 apoteka u Švedskoj.

Za dobivanje potvrde o cijepljenju u apoteci potrebno je:

  • Da ste cijepljeni u Švedskoj i da je prošlo najmanje sedam dana od primanja zadnje doze.

  • Da nemate elektroničku iskaznicu.  

  • Da se možete legitimirati uz pomoć neke priznate legitimacije: osobna iskaznica (legitimacija) izdana od švedske porezne uprave (Skatteverket), švedska putovnica/pasoš s tamno crvenim koricama, švedska nacionalna osobna iskaznica (legitimacija), švedska vozačka dozvola, švedska osobna iskaznica (legitimacija ) sa SIS oznakom izdana od na primjer banke, tvrtke, tijela uprave ili pošte (Svensk kassaservice) ili švedska službena iskaznica (bez SIS oznake) izdana od strane nekog državnog tijela uprave.

  • Da imate švedski matični broj.

Potvrda o preboljenju za putovanje (potvrda o preboljenju)

Najranije jedanaest (11) dana nakon pozitivnog rezultata testa napravljenog u zdravstvenoj ustanovi možete tražiti da davatelj zdravstvenih usluga podatke o rezultatu testiranja prijavi E-upravi za javno zdravstvo, radi izrade potvrde. Rezultat testiranja se šalje E-upravi za javno zdravstvo, koja izdaje vašu covid potvrdu s podacima o vašem imenu i prezimenu, matičnom broju/datumu rođenja i adresi. 

Ako ste priključeni na digitalni poštanski sandučić, covid potvrda će biti poslana u isti. Ako nemate digatalni poštanski sandučić E-uprava za javno zdravstvo će covid potvrdu poslati na vašu adresu iz matične evidencije stanovništva.

Kao roditelj/staratelj možete preuzeti covid potvrdu za svoje dijete. Djeca nakon navršene 16-e godine mogu sama preuzeti svoju covid potvrdu.

Potvrda za putovanje o negativnom rezultatu testa (potvrda o testiranju)

Nakon testiranja obavljenog u zdravstvenoj ustanovi tražite da vam davatelj zdravstvene usluge taj negativan rezultat testiranja zajedno s podacima o vašem imenu i prezimenu, matičnom broju/datumu rođenja pošalje u E-upravu za javno zdravstvo koja na temelju primljenih podataka izrađuje covid potvrdu. Nakon toga E-uprava za javno zdravstvo šalje natrag covid potvrdu davatelju zdravstvene usluge koji vam, ako imate elektroničku iskaznicu, izdaju istu putem svoje e-usluge. Ako ste priključeni na digitalni poštanski sandučić covid potvrda će biti poslana i tamo.    

Ako nemate elektroničku iskaznicu ili ne želite koristiti e-usluge davatelja zdravstvene usluge, covid potvrdu možete dobiti direktno na papiru nakon identifikacije kod davatelja zdravstvene usluge.

Kako mi postupamo s vašim osobnim podacima?

I e-tjänsten Covidbevis.se – accinationsbevis

Kada vi za preuzimanje vaše covid potvrde koristite e-uslugu E-uprave za javno zdravstvo, tijelo uprave čuva vaš matični broj, vašu IP-adresu i vaše izdane potvrde. Vaš matični broj i vaša IP-adresa se čuvaju kao dokaz da je tijelo uprave napravilo sigurnu i pouzdanu identifikaciju vas kao tražitelja covid potvrde. Vaš matični broj se koristi da bi se sa sigurnošću utvrdilo da ste putem e-usluge dobili potvrdu s ispravnim podacima.  

Za izradu potvrde se informacije o vašem zadnjem cijepljenju (datum, cjepivo i doza) preuzimaju od Državnog zavoda za narodno zdravlje (Folkhälsomyndigheten) a vaše ime i prezime i datum rođenja od Porezne uprave (Skatteverket). Napravljene potvrde se čuvaju kod tijela uprave u skladu s odredbama o postupanju s javnim ispravama iz 2. poglavlja  Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782).

Vaše osobne podatke koristimo i za vođenje statistike o broju korisnika usluge, na primjer da bi vidjeli kako se usluga koristi i za planiranje i praćenje korištenja usluge. Za takve statističke svrhe se podaci obrađuju samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.
Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke.

Naručivanje potvrde o cijepljenju putem formulara

Kada u E-upravu za javno zdravstvo šaljete furmular i zahtjev za narudžbu covid potvrde o cijepljenju, formular i napravljena potvrda se čuvaju. To se radi u skladu s pravilima o obradi javnih isprava iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima  (1990:782). Podaci koje ste naveli u formularu su podloga za izdavanje vaše covid potvrde o cijepljenju. Za izradu potvrde se od Državnog instituta za narodno zdravlje (Folkhälsomyndigheten) preuzimaju informacije o vašem zadnjem cijepljenju (datum, cjepivo i doza) a od Državne porezne uprave (Skatteverket) vaše ime i prezime, datum rođenja i adresa iz matične evidencije stanovništva.

Vaše osobne podatke koristimo i za vođenje statistike o naručenim covid potvrdama. Za takve statističke svrhe se podaci obrađuju samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.
Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke.

Potvrda o cijepljenju za šveđane cijepljene protiv bolesti covid-19 u trećoj zemlji  

Kada vi od E-uprave za javno zdravstvo tražite potvrdu o cijepljenju, vaš matični broj, vaša podloga za izdavanje potvrde o cijepljenju i napravljena potvrda se čuvaju kod tijela uprave.  Vaš matični broj se čuva da bi se dokumentiralo da je E-uprava za javno zdravstvo napravila sigurnu identifikaciju vas kao podnositelja zahtjeva za izdavanje covid potvrde. Vaš matični broj se čuva i da bi se sa sigurnošću utvrdilo da ste putem e-usluge dobili potvrdu s ispravnim podacima.

Za izradu potvrde se informacije o vašem imenu i prezimenu i datumu rođenja preuzimaju iz matične evidencije stanovništva pri Državnoj poreznoj upravi (Skatteverket). Napravljene potvrde i vaše podloge za izdavanje potvrde o cijepljenju se čuvaju u skladu s odredbama o obradi javnih isprava iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782). Vaše osobne podatke koristimo radi statističkih podataka o izdanim potvrdama. To se radi u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca.

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.

Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke. Suradnici iz Državnog centra za usluge (Statens servicecenter) mogu biti upoznati s vašim osobnim podacima iz vaše podloge koju predajete za izdavanje potvrde o cijepljenju.

Potvrda o cijepljenju za osobe čije je cijepljenje registrirano na rezervni broj

Kada vi od davatelja zdravstvene usluge tražite potvrdu o cijepljenju, vaši osobni podaci (datum rođenja i puno ime i prezime), vaš rezervni broj na koji je registrirano vaše cijepljenje i vaša potvrda se pohranjuju. Vaši podaci se čuvaju radi dokumetiranja da je tijelo uprave napravilo sigurnu identifikaciju i radi izdavanja potvrde s točnim podacima. Da bi vam se potvrda mogla poslati čuvamo i adresu i kontaktne podatke koje ste dali zdravstvenoj ustanovi.

Potvrda se čuva kod tijela uprave prema odredbama o obradi osobnih podataka iz iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782). Vaše osobne podatke koristimo radi vođenja statistike. Za takve statističke potrebe se podaci obrađuju samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.

Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke. Davatelj zdravstvenih usluga je odgovoran za osobne podatke, za tu obradu osobnih podataka koju davatelj zdravstvenih usluga vrši prilikom cijepljenja, uzimanja uorka i rezultata testiranja kao i obradu osobnih podataka koja se vrši prilikom podnošenja izvještaja E-upravi za javno zdravstvo.

Ispis potvrde o cijepljenju u apoteci

E-uprava za javno zdravstvo je odgovorna za osobne podatke koji se obrađuju prilikom izdavanja potvrde o cijepljenju. Kada vi koristite uslugu E-uprave za javno zdravstvo za preuzimanje potvrde o cijepljenju, tijelo uprave pohranjuje vaš matični broj i napravljene potvrde. Vaš matični broj se čuva da bi se dokumentiralo da je E-uprava za javno zdravstvo napravila sigurnu identifikaciju vas kao podnositelja zahtjeva za izdavanje covid potvrde. Vaš matični broj se pohranjuje i da bi se sa sigurnošću utvrdilo da ste putem e-usluge dobili potvrdu s ispravnim podacima.


Za pravljenje potvrde se informacije o vašem zadnjem cijepljenju (datum, cjepivo, doza) preuzimaju od Državnog instituta za narodno zdravlje a vaše ime i prezime i datum rođenja iz matične evidencije stanovništva pri Državnoj poreznoj upravi (Skatteverket).


Potvrde se čuvaju kod E-uprave za javno zdravstvo u skladu s odredbama o postupanju s javnim ispravama iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782) tako da se izdana potvrda o cijepljenju šalje i tamo.

Vaše osobne podatke koristimo i za dobivanje statističkih podataka o naručenim potvrdama. To se radi samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.


Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.

Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke. Osoblje apoteke može doznati podatke prilikom izdavanja vaše potvrde o cijepljenju.

Za covid potvrdu tipa potvrde o cijepljenju

Kada vi od davatelja zdravstvene usluge tražite potvrdu tipa potvrde o testiranju, tijelo uprave čuva vaš matični broj i vaše napravljene potvrde s podacima o vrsti testa, vremenu testiranja i rezultatu testiranja. Potvrde se čuvaju kod tijela uprave u skladu s odredbama o obradi javnih isprava iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782). Vaše osobne podatke koristimo i za dobivanje statističkih podataka. Za takve statističke svrhe podaci se obrađuju samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.

 

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.
Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke. Davatelj zdravstvenih usluga pomaže tijelu uprave oko osobnih podataka za izradu covid potvrde.

Za covid potvrdu tipa potvrde o preboljenju 

Kad vi od jednog davatelja zdravstvenih usluga tražite covid potvrdu tipa potvrde o preboljenju vaš matični broj i vaše napravljene potvrde s podacima o vrsti testa, vremenu testiranja, rezultatu testiranja i roku važenja testa se čuvaju kod tijela uprave.  Potvrde se čuvaju kod tijela uprave u skladu s odredbama o postupanju s javnim ispravama iz 2. poglavlja Uredbe o slobodi tiska (1949:105) i Zakona o arhivima (1990:782). Vaše osobne podatke koristimo i za dobivanje statističkih podataka. Za takve statističke svrhe podaci se obrađuju samo u agregatnom obliku ili u obliku koji vas ne može identificirati kao pojedinca. Vaše osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko nam je potrebno da bi ostvarili svrhu ili toliko dugo koliko zakon nalaže.

Naš pravni temelj za obradu osobnih podataka je da je obrada neophodna da bi se izvršila pravna obveza i važnost sigurne identifikacije. Podrška za obradu osobnih podataka se nalazi u Uredbi Europskog parlamenta i savjeta (EU) 2021/953 i kompletirajućoj švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnim covid potvrdama.
Suradnici koji trebaju vršiti obradu podataka da bi mogli obaviti svoje radne zadatke mogu imati uvid u vaše osobne podatke.

Pomoćnici za obradu osobnih podataka

Za neke vrste obrade E-uprava za javno zdravstvo koristi pomoćnike za obradu osobnih podataka. Angažirani pomoćnici za obradu osobnih podataka mogu postupati s osobnim podacima samo u skladu sa svrhom i uputama dobivenim od E- uprave za javno zdravstvo. Kada obradu osobnih podataka vrši pomoćnik za osobne podatke uvijek se sklapa ugovor o pomoći oko obrade osobnih podataka radi osiguranja zaštite podataka.

Kakva su vaša prava?

Vi imate pravo na besplatnu informaciju i pristup vašim osobnim podacima kojima raspolaže E-uprava za javno zdravstvo. Isto tako imate pravo i na kopiju te informacije.

Mi ćemo, na vaš zahtjev ili na vlastitu inicijativu, ispraviti ili ukloniti podatke koji nisu točni ili ograničavaju obradu takvih podataka. Vi imate pravo prigovora na obradu vaših podataka.  Vi isto tako, u pojediim slučajevima, imate pravo dobiti vaše osobne podatke u strojno čitljivom obliku ili, ako je tehnički moguće, prenesene na neko treće lice na koje se vi pozivate.

Ako niste zadovoljni našom obradom imate se pravo žaliti tijelu uprave za zaštitu integriteta  „Integritetsskyddsmyndigheten“, nadzornom tijelu za obradu osobnih podataka u Švedskoj.   

Isto tako se možete obratiti nadzornom tijelu u zemlji u kojoj živite ili radite. Ako se vaši osobni podaci obrađuju na nezakonit način imate pravo na odštetu.

Ako imate pitanja o covid potvrdi ili načinu na koji E-uprava za javno zdravstvo obrađuje vaše osobne podatke kontaktirajte E-upravu za javno zdravstvo na broj telefona 010-458 62 00 (radno vrijeme: radnim danima, ponedjeljak–petak : 8.00–17.00 sati) ili mejlom na e-poštansku adresu covidbevis@ehalsomyndigheten.se

Možete kontaktirati i zastupnika za zaštitu podataka pri E- upravi za javno zdravstvo mejlom na e-poštansku adresu dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se ili pošaljite svoja pitanja poštom na adresu:  

E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud
Box 913
391 29 Kalmar

Informacija o tajnosti

Osim informacije o tome kako E-uprava za javno zdravstvo postupa s vašim osobnim podacima, tijelo uprave vas je isto tako dužno informirati o načinu postupanja s vašim informacijama ako je na snazi obveza čuvanja službene tajne. To se radi prema švedskoj uredbi (2021:708) o digitalnoj covid potvrdi. Ta uredba upotpunjuje Uredbu (EU) 2021/953 Europskog parlamenta i Vijeća.

E-uprava za javno zdravstvo uzima podatke o vašem cijepljenju od Državnog instituta za narodno zdravlje, iz Nacionalnog registra cijepljenja. To se radi da bi vam tijelo uprave moglo izdati potvrdu o cijepljenju.

Podaci u Nacionalnom registru cijepljenja podliježu obvezi tajnosti prema pog. 24. čl. 8. Zakona o javnosti i tajnosti podataka (2009:400). Ta obveza tajnosti je vrlo čvrsta. Kada vi tražite i odobrite preuzimanje potvrde o cijepljenju kršite tu tajnost podataka.

Obrada vaših podataka od strane E-uprave za javno zdravstvo je obuhvaćena obvezom tajnosti podataka prema pog. 25. čl. 17 a Zakona o javnosti i tajnosti podataka. Ista obveza tajnosti, vezano za potvrde o cijepljenju za vas koji ste cijepljeni protiv bolesti covid-19 u trećoj zemlji, vrijedi i za obradu podataka od strane Državnog centra za usluge (Statens servicecenter).